ANEKS 2. UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA I KREČNJAKA NA LOKALITETU "ZUKULJA" GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU VJETROELEKTRANE PLOČNO, GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKOG KAMENA GABRA NA LOKALITETU ''FINDIK'', OPĆINA JABLANICA
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE VAPNENCA KAO TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LOKALITETU ''REPINAC'' KOD IVANICE, OPĆINA RAVNO
ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA IKREČNJAKA NA LOKALITETU ''ZUKULJA'', GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKOG KAMENA KREČNJAKA NA LOKALITETU ''BIJELA'', GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA NA LOKALITETU "PODOROŠAC", OPĆINA KONJIC
UGOVOR O KONCESIJI za eksploataciju mineralne sirovine tehničkog građevinskog kamena u ležištu krečnjaka na lokalitetu „Razdolje“, Grad Mostar
UGOVOR O KONCESIJI za eksploataciju mineralne sirovine dolomita i krečnjaka na lokalitetu ''Zukulja'', Grad Mostar
ANEKS BR. 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE BOKSITA NA LEŽIŠTU ''JASENJANI'', GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA NA LEŽIŠTU ''PODBOR'', LOKALITET ''KOLIVRET'', OPĆINA PROZOR-RAMA
Aneks 3 na Ugovor o koncesiji između Vlade HNK i Elektroprivrede BiH
UGOVOR o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Radimlja-Zasjeci kod Hodova, Općina Stolac
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE BOKSITA NA LEŽIŠTU ''JASENJANI'' GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE ŠLJUNKA NA LOKACIJI ''JASENICA-DUGE NJIVE'' GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITE NA LOKALITETU ''TUNEL'' NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC
ANEKS 1 UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITE NA LOKALITETU ''TUNEL'' NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC
UGOVOR O KONCESIJI ZA KORIŠTENJE 16 (ŠESNAEST) LOKACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU I RAD 16 VJETROAGREGATA U SVRHU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE UNUTAR PODRUČJA VISORAVNI PODVELEŽ, NA TERITORIJI GRADA MOSTARA
ANEKS 1 NA UGOVOR O KONCESIJI ZA KORIŠTENJE 16 (ŠESNAEST) LOKACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU I RAD 16 VJETROAGREGATA U SVRHU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE UNUTAR PODRUČJA VISORAVNI PODVELEŽ, NA TERITORIJI GRADA MOSTARA
Aneks 2 na Ugovor o koncesiji za korištenje 16 (šesnaest) lokacija građevinskog zemljišta za izgradnju i rad 16 vjetroagregata u svrhu proizvodnje električne energije unutar područja visoravni Podvelež, na teritoriji Grada Mostara

Ostali dokumenti

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINE
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA ZA PRVU FAZU PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PO OBAVIJESTI BROJ: 78-2-3-5-3-6/17
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠUMAMA FBIH
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNK
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠĆE
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE KANTONALNIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE