USPJEŠAN RAD VLADE U PROŠLOJ GODINI

USPJEŠAN RAD VLADE U PROŠLOJ GODINI

Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na današnjoj 43. sjednici usvojila Prijedlog Izvještaja o radu Vlade za 2016. godinu, te Izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Kantonalnog javnog pravobranilaštva, koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru. U Izvještaju o radu Vlade, uz ostalo, istaknuto je kako je Vlada tokom prošle godine održala 49 sjednica na kojima je utvrdila 15 prijedloga i usvojila 7 nacrta zakona. Usvojeni su i značajni strateško-planski dokumenti: Nacrt Strategije razvoja HNK 2017.-2020., Prijedlog Strategije za provođenje reforme iz oblasti zdravstva za područje HNK 2016.-2020., Prijedlog Strategije HNK za borbu protiv korupcije 2016.-2020., Prijedlog Akcijskog plana HNK za borbu protiv korupcije 2016.- 2020., Prijedlog Prostornog plana područja prostornih obilježja za područje od značaja „Park prirode Hutovo blato“ 2013.-2023., te Prijedlog Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. Na poseban način istaknuto je i to kako je Vlada uspjela zaustaviti negativne trendove i stabilizirati stanje u HNK, uloživši maksimalne napore u stvaranju uslova za pokretanje održivog razvoja.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo kojim se uređuju organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i provedba mjera zaštite od požara, organizacija i funkcionisanje vatrogastva i gašenje požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih osoba i vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva u HNK.

Iz resora Ministarstva saobraćaja  i veza, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška 1.415.408,12 KM za održavanje regionalnih i priključnih cesta u HNK.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada  je usvojila odluke o odobravanju više od 600.000 KM iz Budžeta za 2017. godinu za rekonstrukciju i investicijsko održavanje arhiva i šalter sala MUP-a, te nabavku opreme za sigurnu sobu i server salu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine naknade od 839,00 KM za podmirenje troškova sahrane za lica koja su korisnici stalne novčane podrške i za lica smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu za koje troškove plaća Kanton. Također, usvojena je Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i načinu raspodjele 100.000,00 KM utvrđenih Budžetom HNK za 2017. godinu za finansiranje/sufinansiranje projekta promovisanja zdravlja i prevencije bolesti i ovisnosti putem javnog poziva za 2017. godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška 304.935,00 KM iz Budžeta HNK za 2017. godinu za rekultivizaciju zemljišta koja će biti iskorištena za dovršetak postupaka započetih u 2016. godini po javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Hercegovačko-neretvanskog kantona i mjere za poboljšanjem postojećeg stanja. U Informaciji je, uz ostalo, istaknuto kako je rudarska inspekcija izvršila 135 nadzora privrednih i fizičkih lica te izdala 9 rješenja s naloženim mjerama zabrane eksploatacije mineralnih sirovina i 3 rješenja s naloženom mjerom regulisanja prava korištenja mineralne sirovine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline usvojena je Informacija o stanju okoliša u  HNK s prijedlogom mjera za njegovo unaprjeđenje. U Informaciji je istaknuto kako je, uz ostalo, potrebno što prije izraditi nedostajuće i harmonizirati urađene, ali neusvojene strateško-planske dokumente, ubrzati rad na uspostavljanju informacijskog sistema zaštite okoliša,  te kontinuisano raditi na oblasti edukacije i razvijanja svijesti o okolišu i održivom razvoju. Usvojena je, također, i  Informacija o stanju u zaštićenim područjima HNK u kojoj je, uz ostalo, istaknuto kako je za poboljšanje stanja u zaštićenim područjima potrebno donijeti novi Zakon o zaštiti prirode u HNK, kojim će detaljnije biti regulisana materija zaštićenih dijelova prirode.