Ministarstvo za pitanja branitelja

Ministar
Marinko Petrić
Rođen 14.2. 1964. godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju strojarsko-tehničku školu. Na zagrebačkom Sveučilištu stekao je diplomu diplomiranog inženjera sigurnosti. Nakon toga, stječe zvanje diplomiranog inženjera zaštite na radu, te upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, iz oblasti sigurnosti. Radio je na poslovima višeg stručnog suradnika za obrazovanje i osposobljavanje u Odjelu za organizaciju, pravne poslove, opću upravu i civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Mostara. Obnašao je i dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja. Član HDZ 1990. Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Krpića 3
88000 Mostar
036/580-750 036/580-724 min.boraca_hnk@bih.net.ba
min.branitelja_hnz@bih.net.ba
Opis poslova Ministarstva

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:


a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja vojnih invalida, obitelji poginulih branitelja i neuposlenih branitelja i branitelja drugih oslobodilačkih ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta i zaštite ratnih mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih vojnih invalida,

c) upravni i financijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branitelja i invalida sukladno Ustavu i Zakonu,

d) rukovođenje organizacijskim jedinicama u općinama,

e) daje mišljenje na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna pitanja prava ovih kategorija,

f) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, groblja branitelja i stratišta nevinih žrtava,

g) vođenje propisanih evidencija iz mjerodavnosti ovog Ministarstva,

h) koordiniranje rada s općinskim tijelima uprave mjerodavnim za pitanja iz oblasti zaštite branitelja i invalida, kao i Federalnim ministarstvom za pitanja branitelja, a sve sukladno primjeni pozitivnih zakonskih propisa i potreba obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida,

i) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog temelja socijalnog osiguranja korisnika zaštite branitelja i invalida,

j) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način reguliraju prava iz oblasti zaštite branitelja i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

k) poslovi i zadaće vezani za vođenje drugostupanjskih postupaka u svezi temeljnih prava korisnika zaštite branitelja i invalida,

l) rješenje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem osobnog obraćanja stranaka, kao i drugih branitelja i organizacija od općinskih do županijskih razina,

m) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prijevoza na liječenje i rehabilitacije populacije branitelja, te skrb o nabavama sredstava protetike,

n) poslove i zadaće vezane za realizaciju integralnog informativnog sustava,

o) priprema i obavljanje poslova vezanih za ocjenu radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja pripadnika vojske Federacije BiH  u 1.i 2. stupnju u suradnji s Institutom za procjenu radne sposobnosti,

p) izrada nacrta zakona o drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,

q) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u mjerodavnost sukladno zakonu.