Ured predsjednika Vlade

Ured predsjednika
Predstojnik Ureda Veselko Čerkez
Rođen je 1962-ge u Ljutom Docu /Široki Brijeg/. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Mostaru, a 1986-te diplomirao novinarstvo na FPN u Sarajevu. Poslijediplomski studij „Međunarodni politički odnosi“ završio 2003-će na FPZ Sveučilišta u Zagrebu, čiji je magistrant. Vanjski je suradnik-asistent na studiju „Novinarstvo“ Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru na predmetima „Radio II.“ i „Međunarodni politički odnosi“.Nakon diplomiranja, od 1986-te, radi kao novinar suradnik u Dopisništvu TV Sarajevo u Mostaru, a od 1987-me dobiva stalno zaposlenje na tadašnjem Radio Mostaru, koji od 1992-ge prerasta u Hrvatski radio Radiopostaju Mostar.Na Radio Mostaru i Hrvatskoj radiopostaji Mostar radio je do 31. kolovoza 2009-te i prošao sve stupnjeve novinarskoga usavršavanja i napredovanja. U više navrata bio je biran za glavnoga urednika ovih medija, a bio je i glavni urednik privatne TV „AS“ i HTV „OSCAR C“. Radio je i kao vanjski suradnik, dopisnik, izvjestitelj, reporter, komentator, urednik i kolumnist za više medijskih kuća, glasila i stručnih časopisa.Član je Matice hrvatske Mostar, a bio je i njezin dugogodišnji glasnogovornik, voditelj programa i član Upravnoga vijeća. Uz novinarstvo, više od 26 godina bavi se profesionalnim voditeljstvom, scenarističkim i marketinškim radom, te radi kao povremeni predavač odnosa s javnošću u medijima – s posebim naglaskom na radio. Oženjen je i otac troje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/449-020 vladahnz@tel.net.ba 036/449-030
Opis poslova

Rad Ureda predsjednika Vlade reguliran je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kojim se utvrđuje raspored poslova i zadataka, broj službenika i namještenika, osnovna i posebna službena zvanja, način rukovođenja, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u vršenju poslova i zadataka, organizaciji rada, programiranje i planiranje rada, način prijema službenika i namještenika, način ostvarivanja javnosti rada, disciplinska odgovornost, kao i druga pitanja od značaja za unutarnje ustrojstvo i izvršavanje poslova i zadataka Ureda predsjednika.

Ovaj Pravilnik donosi predstojnik Ureda predsjednika Vlade HNŽ uz suglasnost predsjednika Vlade i Vlade HNŽ-a. Radom Ureda predsjednika rukovodi predstojnik koji je odgovoran za stručan, pravovremeni i djelotvoran rad tog Ureda. Znači, predstojnik predstavlja i zastupa Ured predsjednika Vlade HNŽ-a, organizira rad, osigurava zakonitosti, transparentnosti, stručnosti i blagovremenosti u obavljanju poslova. Naravno, rad predstojnika Ureda predsjednika temeljen je na nizu Zakona, Pravilnika napravljenih prema potrebama Ureda. U slučaju privremene odsutnosti predstojnika zamjenjuje jedan od šefova odjela u Uredu.

U Uredu predsjednika Vlade HNŽ-a poslovi se dijele na opće i tehničke, a obavljaju se u okviru dva odjela i to Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove i Odjel za odnose s javnošću.

Programiranje i planiranje rada u Uredu predsjednika Vlade utvrđuje se godišnjim programom rada i mjesečnim planovima koje donosi predstojnik sukladno Zakonima i drugim propisima. Naime, godišnji program rada sadrži opći prikaz zadataka i poslova u određenoj godini. U planovima rada utvrđuje se raspored, dinamika, izvršitelji i drugi uvjeti potrebni za izvršavanje planiranih poslova i zadataka.

Radi razmatranja značajnih pitanja iz djelokruga Ureda predstojnika Vlade načinjen je stručni kolegij Ureda predsjednika koji sačinjava: predstojnik Ureda i šefovi odjela.