1.450.000,00 KM ZA POČETAK IZGRADNJE POLICIJSKE STANICE PROZOR – RAMA
21-03-2023, 14:53

Na 196. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pozicije ''Rekonstrukcija i investicijsko održavanje'' u iznosu od 1.628.000,00 KM, koja će biti raspoređena za uklanjanje i izgradnju novog objekta Policijske stanice Prozor-Rama I. etapa u iznosu od 1.450.000,00 KM i uklanjanje, iskop i izgradnju podruma Policijske uprave Konjic I. etapa u iznosu od 178.000,00 KM.

Također je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pozicije ''Nabavka opreme'' u iznosu od 753.000,00 KM, i to: nabavka uređaja za nadzor i kontrolu vozila u saobraćaju u iznosu od 450.000,00 KM, nabavku namještaja za PU Čapljina u iznosu od 100.000,00 KM, proširenje video-analitičkog sistema i izradu backup-redundantnog (pričuvnog sistema) u iznosu od 50.000,00 KM, nabavku bespilotne letjelice u iznosu od 17.000,00 KM, nabavku odijela za zaštitu od eksplozije u iznosu od 106.000,00 KM i nabavku uređaja za blokadu mobitela u iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada je usvojila i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika u HNK te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a HNK.

Također je usvojeno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNK.

Vlada je, na zahtjev resornog Ministarstva kao ovlaštenog predlagača, a zbog dodatnih konzultacija, sa dnevnog reda povukla tačku ''Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK''.

Vlada je prihvatila Informaciju o toku razgovora o novom Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK. Usvojen je Zaključak kojim je resorni ministar zadužen nastaviti razgovore sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Također, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Spisak subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva, u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke FBiH i HNK. Na osnovu važećih propisa, u cilju pomoći privrednicima, i na osnovu provedenog Javnog poziva, načinjen je Preliminarni spisak potencijalnih korisnika kreditnih sredstava koji je dostavljen Razvojnoj banci FBiH. Razvojna je banka izvijestila Kabinet predsjednika Vlade HNK o subjektima kojima je kredit odobren.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je Odluka o usvajanju programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu sa pozicije Provedba strategije ruralnog razvoja. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnog razvoja HNK 2021.-2027. godina, promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja te sufinansiranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju strateškog cilja – postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja.

Vlada je dala saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u HNK sa Dinamičkim planom za 2023. godinu i Odluku kojom je usvojen Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirode i drugih nesreća za 2022. godinu te su zaduženi Komisija, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo i resorna ministarstva nastaviti komunikaciju sa jedinicama lokalne samouprave o mogućnostima snažnije podrške u cilju sanacije šteta izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.

Također, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ''Grant općinama'', u iznosu od 1.200.000,00 KM. Novčana sredstva namijenjena su za prevoz učenika osnovnih škola, a biće prebačena gradovima i općinama kvartalno, u obliku granta na osnovu zahtjeva.