EDUKACIJA ZA PREVENTIVNO DJELOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI
10-06-2021, 14:17

Gender Centar F BiH u saradnji sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u HNK, u okviru USAID-ovog projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, održao je dvodnevnu multisektorsku edukaciju za predstavnike institucija i nevladinih organizacija.

Projekat ima za cilj podržati rad kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

Dosadašnja iskustva su pokazala da se najefikasniji rezultati u radu na prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici postižu kroz zajedničko i sveobuhvatno djelovanje policije, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, pravosuđa i nevladinih organizacija koje djeluju u ovoj oblasti.

Inače, na jučer i danas održanoj edukaciji prisustvovali su predstavnici centara za socijalni rad/službe socijalne zaštite, Doma zdravlja Mostar i Doma zdravlja Stari Grad Mostar, Policijske uprave iz HNK, Pedagoškog zavoda HNK,  Zavoda za školstvo HNK, te predstavnici udruženja „Žene BiH“  i   „Vaša prava“ Mostar.