Ministarstvo Trgovine, turizma i zastite okolisa

Emil Balavac

Ministarstvo Trgovine, turizma i zaštite okoliša

Emil Balavac (SDP) rođen je 16. februara 1989. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na univerzitetu ''SUNY'' (SAD) i Američkom univerzitetu u BiH, a trenutno studira na master studiju međunarodnih odnosa i evropskih studija na ''Internacional Burch University Sarajevo''. Školovao se i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao grant menadžer u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM – UN Migration), savjetnik načelnika Općine Jablanica, pravni konsultant u Općinskoj izbornoj komisiji Jablanica, te kao voditelj niza projekata u Omladinskom klubu Pod istim suncem, Vijeću mladih Općine Jablanica i Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS). Radio je kao edukator / trener, organizator, konsultant i moderator seminara za OSCE, Vijeće Evrope, Institut za razvoj mladih KULT, RYCO (Regionalni ured za saradnju mladih), Inicijativu mladih za ljudska prava Sarajevo, UNDP, te Centralnu izbornu komisiju BiH. Bio je član Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH pri Ministarstvu civilnih poslova BiH. Član je Evropske omladinske koalicije za zdravlje i okoliš, Evropske mreže ambasadora mira, Evropske koalicije za zdravlje i okoliš, Omladinske mreže BiH i ''Anna Lindh fondacije'' u BiH.

Adresa

Braće Fejić bb 88000 Mostar

Telefonski broj

036/552-311
036/551-823

Fax

036/552-806
036/552-922

U skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, br. 4/07) Ministarstvo trgovine , turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose s drugim kantonima; balansiranje i praćenje opskrbljenosti Kantona; trgovinsku politiku; praćenje i analiziranje roba na području Kantona, učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona; kontrolu cijena i usluga proizvoda u skladu sa zakonom; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje,kreiranje i provođenje politike kantonalnog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; turističko-propagandnu djelatnost; ugostiteljstvo i preduzetništvo; ulaganje stranih lica u domaće tvrtke iz oblasti turizma u skladu sa zakonom, zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih finansijskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; finansiranje i sufinansiranje objekata iz nadležnosti Ministarstava; učestvovanje u izradi projekata zaštite prirode u skladu sa zakonom, izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, upravno rješenje iz svoje nadležnosti, druge poslove koji mu se zakonom stave u obavezu ili nadležnost.
 

USVOJENI PROPISI:

-          Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

-          Zakon o turističkoj djelatnosti

-          Zakon o turističkim zajednicama i unapređivanju turizma u HNK

-          Zakon o zaštiti okoliša

-          Zakon o zaštiti prirode

-          Zakon o zaštiti zraka

-          Zakon o upravljanju otpadom

-          Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ugostiteljskih objekata koji se na kategoriziraju i obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju

-          Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i propisa gostiju

-          Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

-           Pravilnik o djelatnostima, pogonima i postrojenjima koja mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišno dopuštenje

-          Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za djelatnosti, pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša.