ODRŽANA 108. SJEDNICA
26-09-2019, 14:55

Na današnjoj, 108. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti porodice s djecom. Tokom rasprave naglašeno je kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite kontinuisano prati primjenu Zakona u praksi, te su već ranije na Vladi usvojene i u skupštinsku proceduru upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane podrške ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenoga djeteta. Danas usvojeni Prijedlog Zakona koji će, takođe, biti upućen u dalju skupštinsku proceduru omogućit će da roditelji koji su ostali bez radnoga mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uslove, ostvare prava bez obzira na primanja koja su imali u ranijem periodu.

Vlada je razmotrila i usvojila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u HNK. Istaknuto je kako je Vlada još jedanput iskazala razumijevanje za materijalni položaj prosvjetnih djelatnika, te je, u dijalogu sa socijalnim partnerima, utvrdila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora kojima se regulišu primanja koja nemaju karakter plata.

Vlada je započela i raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u HNK.

Usvojeno je i niz odluka o dodjeli koncesija za korištenje obalnih morskih voda i morskih dobara za potrebe obavljanja turističke djelatnosti u općini Neum, te obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana u općini Stolac.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za period od januara do juna 2019. godine u kojoj je konstatovano da je promet naftnih derivata ostvaren u obimu 43. 404 tona. Promet benzina, lož ulja i tečnog naftnog plina je manji u odnosu na isti period 2018. godine, dok je primjetan porast prometa dizel goriva.

Razmotrena je i prihvaćena Informacija o realizaciji elektroenergetske bilanse za prvih šest mjeseci ove godine na području HNK. Istaknuto je kako je preuzeta količina električne energije iznosila 384.557 MWh i veća je u iznosu na planiranu.