ODRŽANA 135. SJEDNICA
23-12-2020, 15:17

Na današnjoj, 135. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Prijedlog Budžeta za 2021. godinu. Tokom rasprave Vlada je, uglavnom, prihvatila prijedloge, primjedbe i sugestije poslanika u Skupštini koje su iznijeli tokom skupštinske rasprave o Nacrtu Budžeta. Prijedlog Budžeta, uz usvojeni Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu, bit će upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Nastavljajući poticajnu politiku u strateškim granama privrede, Vlada je, na osnovu raspisanog Javnog poziva, dala saglasnost na prvu Listu poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva.

Tokom rasprave ponovljeno je da je Vlada, u nastojanjima da pomogne privrednicima, sa Razvojnom bankom FBiH potpisala Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, kojim su predviđeni izuzetno povoljni kreditni aranžmani.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' Stolac za iduću godinu u iznosu od 2.102.400,00 KM, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku u vezi sa učestvovanjem osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, kojom se predlaže da se od plaćanja premije oslobode djeca do navršene 18-te godine života, dobrovoljni darivatelji krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset i više puta i pod uslovom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom, te dobrovoljni darivatelji krvi sa utvrđenih pedeset i više darivanja krvi koji se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

Nakon što je na ranije održanoj sjednici, Udruženju ''Merhamet'' MDD Regionalni odbor Mostar dodijeljeno 12.000,00 KM, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udrugama u okviru kojih su organizirane javne kuhinje i to: Crveni križ grada Mostara - Narodna kuhinja u iznosu od 23.000,00 KM, Pučka kuhinja Mostar u iznosu od 20.000,00 KM, Udruga HO ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan'' Mostar u iznosu od 12.000,00 KM i Udruženje građana ''Zajedno za naš grad'' Mostar u iznosu od 5. 000,00 KM.

Vlada je, takođe, nakon provedene procedure javnoga poziva, usvojila Odluku o odabiru 19 projekata socijalne politike koji se finansiraju u ukupnom iznosu od 30.150,00 KM .

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza – Upravi za ceste za potpisivanje okvirnih i godišnjih ugovora za izvođenje radova redovnog (ljetnog i zimskog) i pojačanog (investicijskog) održavanja, te nadzora na regionalnim i priključnim cestama u HNK za četverogodišnji period.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije ''Ostali izdaci za sport i uspješnim pojedincima '' u iznosu od 120.000,00 KM i Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije ''Ostali izdaci za kulturu '' u iznosu od 112.000,00 KM.