POGORŠANA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA – POJAČATI NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA
12-03-2021, 14:54

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Hercegovačko–neretvanskom kantonu za period od 18. januara do 7. marta 2021. godine. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila jedinice lokalne samouprave da, u skladu sa svojim mogućnostima, angažiraju nezaposlene sanitarne inžinjere kao podršku nadležnim općinskim/gradskim inspekcijama u svrhu nadzora nad provođenjem propisanih epidemioloških mjera. Također je zadužila nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koje, do sada, nisu formirale inspekcijske timove u skladu sa Zaključkom Vlade od 12. novembra 2020. godine da odmah pristupe realizaciji tog Zaključka.

Ujedno, obavezala je sve nadležne inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da pojačaju inspekcijski nadzor i kontinuirano kontroliraju provođenje važećih naredbi i preporuka usvojenih od strane Vlade Federacije i Vlade HNK, te u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. Sva nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave svakih 14 dana trebaju dostavljati izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija Kriznom štabu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

Istaknuto je kako je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave, kantona, zdravstvenih ustanova, Zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica i svi su obavezni striktno se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera utvrđenih naredbama i preporukama usvojenim od strane Vlade Federacije BiH i Vlade HNK.

Također, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je dala saglasnost na Listu poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke F BiH i HNK.

Naime, nastavljajući aktivnosti podrške privredi pogođenoj pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je Javni poziv za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Obrtnicima i privrednicima koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva omogućeni su pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2 % godišnje plaćat će Vlada HNK, dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova sahrane za lica koja su korisnici stalne novčane pomoći i za lica smještena u ustanovu socijalne zaštite ili udomiteljsku porodicu za koje smještaj plaća Kanton u iznosu od 956 KM.