Sjednice
13-01-2022, 14:42

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na danas započetoj 166. sjednici, dala je saglasnost na Sporazum o produljenju primjene Kolektivnog ugovora za službenike uprave i sudske vlasti u FBiH koji je utvrđen između ovlaštenog pregovarača Vlade HNK i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Ujedno, Vlada je ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da, u ime Vlade, potpiše Sporazum na period od 2 godine.

Također, usvojeno je izvješće Ministarstva saobraćaja i veza o utrošku sredstava koja su tokom prošle godine transferirana Međunarodnoj zračnoj luci Mostar. 

Vlada je usvojila zaključak kojim zadužuje ministarstva, uprave i upravne organizacije, Kantonalno javno pravobranilaštvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade do kraja mjeseca dostave programe rada za 2022. godinu s dinamičkim planom kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji Program rada Vlade najkasnije do 15. februara i dostaviti ga Skupštini HNK radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

Također, izvještaje o radu za 2021. godinu potrebno je dostaviti do 14. februara kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji izvještaj o radu do 28. februara i dostaviti ga Skupštini.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela odluku kojom je dana saglasnost da se 70 oduzetih motornih vozila koja su neispravna, uništena, odnosno nisu u voznom stanju putem licitacije prodaju/unište.

23-12-2021, 16:55

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na 11. vanrednoj sjednici usvojila Budžet HNK u iznosu od 264.948.520 KM i Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu.

„Ovogodišnji Budžet donosimo u svjetlu pandemije, te globalne zdravstvene i privredne krize. Unatoč tome, uspjeli smo očuvati stabilnost javnih finansija, zadržati postojeće nivoe prava, ali i razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i podrške. Uvećali smo sredstva za privredu, poljoprivredu i turizam, te ćemo uskoro potpisati Sporazum s Gradom Mostarom putem kojega izdvajamo skoro 8 miliona KM za Aerodrom Mostar. Također, ostajući ustrajni u našem cilju da budemo Vlada cijelog Kantona, podržavamo strateške projekte jedinica lokalne samouprave, te brojne aktivnosti u obrazovanju, sportu, kulturi i drugim područjima važnim za cjelokupni razvoj. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obaveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Budžeta,“ rekao je premijer Herceg.

Također, data je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu, Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu, te Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2022. godinu.

Uz to, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

21-12-2021, 14:04

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na nastavku 163. sjednice utvrdila Prijedlog Budžeta HNK u iznosu od 264.948.520 KM i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Iznova je, uz socijalnu, istaknuta razvojna dimenzija Budžeta, odnosno izdvajanje značajnih sredstava za poticaje i podršku u različitim područjima. Naglašeno je kako je planirano uvećanje sredstava za privredu, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz podršku Aerodromu Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i sport.

15-12-2021, 15:02

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 161. sjednici razmatrala Prijedlog Budžeta HNK za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu.

Istaknuto je kako se planiranjem sredstava za poticaj i podršku želi zadržati razvojna dimenzija Budžeta za 2022. godinu. Također je planirano uvećanje sredstava za privredu, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz podršku Aerodromu Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i sport.

Nakon rasprave, Vlada je postigla visok stepen saglasnosti oko sadržaja i iznosa Budžeta te zadužila Ministarstvo finansija da primjedbe ugradi u konačni Prijedlog Budžeta.

Nakon kontinuiranog i korektnog razgovora socijalnih partnera Vlade i Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Vlada je usvojila Odluku kojom je dala saglasnost na Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK.

Također je usvojila Odluku o izjednačavanju koeficijenata za plate zaposlenih u osnovnim školama sa koeficijentima zaposlenih u srednjim školama na području HNK. Ova Odluka će se primjenjivati u dva dijela i to: prvi dio od 1.1.2022. godine, a drugi dio od 1.1.2023. godine kada će proces izjednačavanja biti završen.

Vlada je ovlastila dr.sc. Rašida Hadžovića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta da sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane podrške borcima-poljoprivrednicima i boračkim zadrugama kroz mjeru poticanja samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica te su odobrene jednokratne pomoći za 34 subjekta/zadrugara.

Vlada je, također, razmotrila i prihvatila Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o berbi grožđa na području HNK u 2021. godini.

 

10-12-2021, 08:49

Na 160. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, te ga poslala u dalju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovog Zakona su usklađivanje sistema procjene, praćenja i upućivanja djece sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija. Istaknuto je kako je HNK prvi u BiH u kojem će naredne godine biti provedeno pilotiranje novoga sistema procjene praćenja i upućivanja djece sa teškoćama i invaliditetom. Vladin tim za koordinaciju i praćenje pilot projekta će na kraju 2022. godine Vladi, UNICEF-u BiH i nadležnim federalnim ministarstvima podnijeti izvještaj o primjeni Pravilnika, smjernica i kriterija u praksi u cilju njihove implementacije u svim kantonima u 2023. godini. U vezi s tim, Vlada je usvojila i Akcioni plan transformacije sistema procjene, praćenja i upućivanja djece sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Također, razmotren je Prijedlog Strategije ruralnog razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Strategija je dokument koji sadrži viziju i plan transformacije poljoprivrede kao osnovne privredne djelatnosti ruralnih prostora u svim njenim aspektima od poslovanja na poljoprivrednom gospodarstvu do mogućnosti i analize svih faktora koji utiču na širi poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući poljoprivrednu proizvodnju, preradu, distribuciju proizvoda, tržište i zahtjeve potrošača. Ujedno, osigurava okvir za postupno prilagođavanje i usklađivanje poljoprivrede i ruralnog razvoja HNK, sa najboljim praksama EU. Svrha njezinog donošenja je promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategija jasno definiše ciljeve, prioritete, fokuse, mjere i aktivnosti (operacije), način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Istaknuto je kako Hercegovačko-neretvanski kanton ima niz komparativnih prednosti, kao što su primjerice raznolikost i očuvanost prirodnih resursa, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti, kao osnovne pretpostavke ruralnog razvoja Kantona. U tu svrhu, definisana su tri strateška pravca (fokusa), na osnovu kojih se kreiraju strateški ciljevi ruralnog razvoja HNK: Poticanje konkurentnosti poljoprivrede; Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

U cilju usvajanja svih važnih finansijskih dokumenata budžetskih i vanbudžetskih korisnika u tekućoj za narednu godinu, Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2022. godinu koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Razmotren je Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju HNK za 2020. godinu, te data saglasnost na Program rada Agencije za 2021. godinu. Istaknuto je kako je,  u cilju podizanja djelotvornog i racionalnog provođenja poslova iz djelokruga Agencije, u Programu rada dan sistemski prikaz instrumenata i mjera kojima će biti nastavljene započete aktivnosti iz prethodnih godina vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNK kroz postupak velike i male privatizacije.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, razmotren je i usvojen Programa utroška 200.000 KM koje su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave u HNK za različite projekte kojima se poboljšava lokalna turistička ponuda, među kojima je i podrška manifestaciji „Advent u Mostaru“ u iznosu od 30.000 KM.

Vlada je donijela Odluku kako će se, zbog obaveza prema Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNK, prijem pripravnika odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus prijema bit će završen do kraja godine, a drugi tokom 2022. godine u skladu sa finansijskim mogućnostima Budžeta.

Usvojen je Zaključak kojim se izdvaja 200.000,00 KM za Ustanovu „Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac“ u Stocu. Istaknuto je kako su sredstva namijenjena za završetak započetih radova na izgradnji lijevog krila zgrade Doma čime bi se značajno povećao prostorni kapacitet, te omogućio prijem većeg broja korisnika usluga.

Vlada je usvojila Odluku o Izmjenama i dopunama Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2021. godinu. Godišnjim Planom i programom  održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje  obuhvaćene su mjere i aktivnosti koje se provode u cilju očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cesti. Istaknuti su rekonstrukcija ceste Košpina luka-Džanići u iznosu od 450.450 KM, sanacija ceste Tromeđa-Zvirovići u iznosu od 437.694 KM, te rekonstrukcija mosta Arapovići u iznosu od 181.350 KM.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i prihvaćena Informacija Ministarstva privrede o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu. U Informaciji je dan uvid u obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike i to: eksploatacija mineralnih sirovina, obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata. Također, ovom Informacijom obuhvaćeni su podatci o mineralnim sirovinama koje su nastale kao rezultat izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija.

Vlada je razmotrila i Izvještaj o žetvi strnih žita u 2020. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2733 tone zrna žita.