Sjednice
14-01-2021, 15:29

Vlada poštuje zdravstvene djelatnike i cijeni njihovu ulogu, te je neupitno potrebno čim prije usaglasiti novi kolektivni ugovor koji će podrazumijevati i povećanja primanja zdravstvenih djelatnika. Naravno, sve ovo moguće je ostvariti samo kroz pregovarački proces definisan zakonom u kojem će učestvovati svi dionici zdravstvenog sistema. Stoga, Vlada još jednom poziva Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar da u dobroj vjeri, a u skladu sa propisanim procedurama, započnu pregovarački proces kako bi se, na obostrano zadovoljstvo, utvrdio konačni tekst kolektivnog ugovora.

Na tom tragu, danas je održana telefonska sjednica Vlade na kojoj je prihvaćen usaglašeni tekst Protokola o vođenju pregovora radi zaključenja granskog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNK. Usvajanjem Protokola osigurane su pretpostavke za početak pregovara. 

 

28-12-2020, 15:26

Na današnjoj, 136. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, usvojila Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja javnih cesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2020.-2030. godine, koja je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, brojanja i anketiranja saobraćaja. Strategija koja sadrži analizu stanja cesta i potreba razvoja javnih cesta, opravdanost izgradnje javnih cesta i potrebe održavanja postojećih cesta i principa održavanja javnih cesta, bit će upućena u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je, takođe, kako je prilog Strategije ažurirana Prostorno-saobraćajna studija cestovne mreže u HNK.

Vlada je u cilju prevencije, dijagnostike i opservacije poremećaja u ponašanju maloljetnika, te izvršavanja odgojne preporuke i mjere upućivanja u odgojni centar za maloljetne izvršitelje krivičnog djela, usvojila Odluku o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Hercegovačko – neretvanskog kantona koja će biti smještena u Gnojnicama. Naglašeno je kako će u okviru Odgojnog centra biti formirana Prihvatna stanica za djecu i maloljetnike i organizacijska jedinica koja obavlja poslove vezane za rad s djecom do 18 godina koja se nalaze u riziku od prosjačenja, trgovine ljudima, te porodičnog nasilja.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite donesena je i Odluka o utvrđivanju visine stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo koja je sa 130,00 KM povećana na iznos od 150,00 KM. Ukupno je u Budžetu HNK za tu namjenu osigurano 650.000,00 KM. 

Takođe, Vlada je, nakon ranije donesene Odluke kojom je prihvatila plaćanje vakcinacije protiv gripe za sve zdravstvene djelatnike u HNK, na današnjoj sjednici usvojila Odluku kojom je omogućila refundiranje sredstava zdravstvenim ustanovama koje su nabavile vakcine u ukupnom iznosu od 10.472, 49 KM.

U cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, Vlada je JP Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar, osigurala sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

23-12-2020, 15:17

Na današnjoj, 135. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Prijedlog Budžeta za 2021. godinu. Tokom rasprave Vlada je, uglavnom, prihvatila prijedloge, primjedbe i sugestije poslanika u Skupštini koje su iznijeli tokom skupštinske rasprave o Nacrtu Budžeta. Prijedlog Budžeta, uz usvojeni Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu, bit će upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Nastavljajući poticajnu politiku u strateškim granama privrede, Vlada je, na osnovu raspisanog Javnog poziva, dala saglasnost na prvu Listu poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva.

Tokom rasprave ponovljeno je da je Vlada, u nastojanjima da pomogne privrednicima, sa Razvojnom bankom FBiH potpisala Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, kojim su predviđeni izuzetno povoljni kreditni aranžmani.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' Stolac za iduću godinu u iznosu od 2.102.400,00 KM, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku u vezi sa učestvovanjem osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, kojom se predlaže da se od plaćanja premije oslobode djeca do navršene 18-te godine života, dobrovoljni darivatelji krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset i više puta i pod uslovom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom, te dobrovoljni darivatelji krvi sa utvrđenih pedeset i više darivanja krvi koji se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

Nakon što je na ranije održanoj sjednici, Udruženju ''Merhamet'' MDD Regionalni odbor Mostar dodijeljeno 12.000,00 KM, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udrugama u okviru kojih su organizirane javne kuhinje i to: Crveni križ grada Mostara - Narodna kuhinja u iznosu od 23.000,00 KM, Pučka kuhinja Mostar u iznosu od 20.000,00 KM, Udruga HO ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan'' Mostar u iznosu od 12.000,00 KM i Udruženje građana ''Zajedno za naš grad'' Mostar u iznosu od 5. 000,00 KM.

Vlada je, takođe, nakon provedene procedure javnoga poziva, usvojila Odluku o odabiru 19 projekata socijalne politike koji se finansiraju u ukupnom iznosu od 30.150,00 KM .

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza – Upravi za ceste za potpisivanje okvirnih i godišnjih ugovora za izvođenje radova redovnog (ljetnog i zimskog) i pojačanog (investicijskog) održavanja, te nadzora na regionalnim i priključnim cestama u HNK za četverogodišnji period.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije ''Ostali izdaci za sport i uspješnim pojedincima '' u iznosu od 120.000,00 KM i Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije ''Ostali izdaci za kulturu '' u iznosu od 112.000,00 KM.

15-12-2020, 14:06

Na jučerašnjoj, 133. i današnjoj 134. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspravila je i usvojila Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu u iznosu od 252. 998.145 KM, Nacrt Budžeta HNK za 2021. godinu u iznosu od 236.144.860 KM i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu.

Takođe, data je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2020. godinu u iznosu od 151.735.000 KM, te prijedloge finansijskih planova: Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 145.609.000 KM,  Službe za zapošljavanje u iznosu od 21. 504.600 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNK u iznosu od 4.490.000 KM, kao i prijedloge odluka o izvršenju tih finansijskih planova za 2021. godinu.

Svi spomenuti finansijski dokumenti bit će upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Tokom rasprave istaknuto je da, unatoč krizi izazvanoj koronavirusom i smanjenju budžetskih prihoda, Vlada čini napore kako bi, kao što je to činila u zadnjih pet godina mandata, do kraja tekuće godine usvojila najvažnije kantonalne finansijske dokumente i osigurala sredstva za finansiranje redovnih potreba, potom institucija u zdravstvu, kulturi, sportu, medijima, sigurnosti i obrazovanju te za pomoć realnom sektoru.

Na tom tragu, Vlada je, nastavljajući dugogodišnju praksu podrške studentima i mladima, unatoč složenoj finansijskoj situaciji, i ove godine osigurala sredstva za stipendiranje i subvencioniranje smještaja u studentske domove, te za prijem pripravnika.

24-09-2020, 15:04

Na današnjoj, 128. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmotrila je smjernice za izradu Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu, tzv. Rebalansa Budžeta HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako je, zbog krize izazvane koronavirusom, u maju već proveden prvi postupak Rebalansa Budžeta, ali je zbog značajnog smanjenja budžetskih prihoda, a uzimajući u obzir dostupne finansijske pokazatelje, kako na nivou Kantona, tako i na nivou entiteta i države, potrebno ponovno pristupiti Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu.

Nakon nedavnog potpisivanja Protokola o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 s Razvojnom bankom FBiH, Vlada je na današnjoj sjednici ovlastila ranije osnovanu Međuresornu komisiju da provede proceduru javnoga poziva za odabir korisnika sredstava za subvencionisanje kamata. Ponovno je ponovljeno kako će, na osnovu Protokola, biti omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci za što će fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćati Vlada dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

Vlada je dala saglasnost na Plan i program koordinisane akcije nadležnih inspekcijskih službi zbog nadzora i kontrole nad poslovnim subjektima koji se bave preradom i korištenjem mineralnih sirovina u periodu od oktobra do decembra 2020. godine. Inspekcijski nadzor provodit će dva kombinirana tima koje će činiti rudarski, tržišni i vodoprivredni inspektori koji će kontrolisati zakonitosti korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru HNK, ispunjavanje ugovornih obaveza iz ugovora o koncesijama i ugovora kojima se reguliše pravo na korištenje mineralnih sirovina nastalih pri izvođenju građevinskih i drugih radova.

Vlada je razmotrila i podržala poslaničku inicijativu za Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina HNK, kojom se predviđa oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kupovine stana, kuće ili građevinskog zemljišta radi rješavanja stambenog pitanja prvi put. Istaknuto je kako će, zbog ranijih iskustava vezanih za Izmjene i dopune Zakona iz 2008. godine, Vlada inicijativu uputiti jedinicama lokalne samouprave na izjašnjavanje nakon čega će donijeti konačan stav.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila Informaciju o radu notara HNK za 2019. godinu u kojoj je istaknuto kako su dosadašnji rezultati pretežno zadovoljavajući uz obavezu preduzimanja dodatnih napora i mjera u cilju poboljšanja situacije kako bi građani i pravna lica imali pristupačnu, brzu i kvalitetnu uslugu notara.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije  električne energije na području Grada Mostara i općina Stolac, Ravno i Čitluk.

Razmotrene su i prihvaćene informacije Ministarstva o realizaciji prometa naftnih derivata i  realizaciji elektroenergetske bilanse za period od prvih šest mjeseci ove godine. Prema raspoloživim podacima, promet naftnih derivata je ostvaren u obimu od 38.446 tona, a opskrbljenost naftnim derivatima u prvom polugodištu 2020. godine smatra se zadovoljavajućom. Ostvarena proizvodnja električne energije je 1.151.786 MWh što je za 598.965 MWh manje u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.