Stručna služba Vlade

sekretar Vlade Mirsada Šuta

Stručna služba Vlade

Rođena  u Jablanici, osnovnu školu završila u Trebinju, a Gimnaziju i Pravni fakultet završila u Mostaru 1979. god. Profesionalno iskustvo: preduzeće „ALUMUNIJ“ d.d. Mostar; nevladine organizacije; kantonalni ured za pružanje pravne pomoći; Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od 2001. godine imenovana za sekretara Vlade HNK. Udana i majka dvoje djece.

Adresa

S.Radića 3a. 88000, Mostar

Telefonski broj

036/324-036

Fax

036/324-037

Stručna služba Vlade vrši stručne poslove za potrebe Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijera Vlade i radnih tijela vlade koji se odnose na: stručne poslove za premijera; pripremanje i organizovanje sjednica Vlade i radnih organa Vlade; pripremanje programa rada Vlade i drugih materijala po nalogu Vlade i praćenje izvršavanja tih materijala; izrada i praćenje izvršenja rješenja i drugih akata povezanih s kadrovskim poslovima iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugih poslova iz ove oblasti u nadležnosti Vlade; izrade i praćenja izvršenja zaključaka Vlade; neposredno prevođenje i osiguranje prevođenja pismenih tekstova na strane jezike i sa stranih jezika; lektorisanje zakona i drugih propisa i općih akata, analiza izvještaja i drugih materijala koje Vlada donosi, odnosno razmatra ili dostavlja Skupštini Kantona radi razmatranja i usvajanja; osiguravanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera i članova Vlade; administrativno-tehničko i stručno operativne poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije povjereno drugom organu odnosno organizovano na drugi način; brine o zaključcima, inicijativama i zastupničkim pitanjima upućenim Vladi; davanje stručnih mišljenja Vladi i njenim radnim organima; brine o sadržajnoj i formalnoj usklađenosti nacrta i prijedloga zakona, uredbi i drugih propisa sa stajalištem Vlade i o pravovremenom upućivanju istih nadležnom zakonodavnom tijelu. Stručnom službom rukovodi sekretar Vlade.