Stručna služba Vlade

/ /

Stručna služba Vlade

Adresa

Stjepana Radića 3a, 88000 Mostar, BiH

Telefonski broj

036/324-036

Fax

036/324-037

Stručna služba Vlade vrši stručne poslove za potrebe Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijera Vlade i radnih tijela vlade koji se odnose na: stručne poslove za premijera; pripremanje i organizovanje sjednica Vlade i radnih organa Vlade; pripremanje programa rada Vlade i drugih materijala po nalogu Vlade i praćenje izvršavanja tih materijala; izrada i praćenje izvršenja rješenja i drugih akata povezanih s kadrovskim poslovima iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugih poslova iz ove oblasti u nadležnosti Vlade; izrade i praćenja izvršenja zaključaka Vlade; neposredno prevođenje i osiguranje prevođenja pismenih tekstova na strane jezike i sa stranih jezika; lektorisanje zakona i drugih propisa i općih akata, analiza izvještaja i drugih materijala koje Vlada donosi, odnosno razmatra ili dostavlja Skupštini Kantona radi razmatranja i usvajanja; osiguravanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera i članova Vlade; administrativno-tehničko i stručno operativne poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije povjereno drugom organu odnosno organizovano na drugi način; brine o zaključcima, inicijativama i zastupničkim pitanjima upućenim Vladi; davanje stručnih mišljenja Vladi i njenim radnim organima; brine o sadržajnoj i formalnoj usklađenosti nacrta i prijedloga zakona, uredbi i drugih propisa sa stajalištem Vlade i o pravovremenom upućivanju istih nadležnom zakonodavnom tijelu. Stručnom službom rukovodi sekretar Vlade.