Ured predsjednice Vlade

Predstojnik Marko Arapović

Ured predsjednice Vlade

-

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/449-020

Fax

036/449-030

Rad Ureda predsjednika Vlade reguliran je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematiziranju radnih mjesta Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, kojim su utvrđeni raspored poslova i zadaća, broj službenika i namještenika, temeljna i posebna službena zvanja, način rukovođenja, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u vršenju poslova i zadaća, organiziranje, programiranje i planiranje rada, način prijema službenika i namještenika, način ostvarivanja javnosti rada, disciplinska odgovornost, kao i druga pitanja od značaja za unutarnje ustrojstvo i izvršavanje poslova i zadaća Ureda predsjednika. Ovaj Pravilnik donosi predstojnik Ureda predsjednika Vlade HNŽ, uz suglasnost predsjednika Vlade i Vlade HNŽ-a. Radom Ureda predsjednika rukovodi predstojnik, koji je odgovoran za stručan, pravodoban i djelotvoran rad Ureda. Znači, predstojnik predstavlja i zastupa Ured predsjednika Vlade HNŽ-a, organizira rad, osigurava zakonitost, transparentnost, stručnost i pravodobnost u obavljanju poslova. Rad predstojnika Ureda predsjednika Vlade utemeljen je na nizu zakona i pravilnika, sačinjenih sukladno potrebama Ureda. U slučaju privremene izočnosti, predstojnika zamjenjuje jedan od šefova odjela u Uredu. U Uredu predsjednika Vlade HNŽ-a poslovi su podijeljeni na opće i tehničke u sklopu dva odjela: Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove i Odjelu za odnose s javnošću. Programiranje i planiranje rada u Uredu predsjednika Vlade utvrđuje se godišnjim programom rada i mjesečnim planovima koje donosi predstojnik, sukladno zakonima i drugim propisima. Godišnji program rada sadrži opći prikaz zadataka i poslova u stanovitoj godini, a u planovima rada utvrđuju se raspored, dinamika, izvršitelji i drugi uvjeti potrebni za realiziranje planiranih poslova i zadaća. Poradi razmatranja značajnih pitanja iz djelokruga Ureda predstojnika Vlade, utemeljen je Stručni kolegij Ureda predsjednika kojega čine: predstojnik Ureda i šefovi odjela.