VLADA DALA SAGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA
24-11-2023, 13:10

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 2. sjednici usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika sa područja zdravstva na području HNK-a, kao i uslovima i roku primjene. Za potpisivanje Kolektivnog ugovora ovlašten je resorni ministar dr. sc. Milenko Bevanda.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period od 2024. do 2026. godine.  Pri izradi tog dokumenta, Vlada se koristila ranije usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike za isti period, u kojima su sadržani mikroekonomski pokazatelji i realni prihodi, kao i okvir za nadolazeći srednjoročni period.

Također, usvojen je i Izvještaj o radu Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNK-a za period 2020. – 2023. godina te Izvještaj o provođenju Akcionog plana za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH 2020. – 2023. godina. Istaknuto je kako će, u cilju potpunijeg uvida u provođenje Strategije i Akcionog plana, Državni koordinator sa partnerskim organizacijama razviti sveobuhvatan monitoring provođenja mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije, a koji će biti primjenjivan na prostoru cjelokupne BiH. Kada su u pitanju aktivnosti koje je Koordinacijski tim provodio, istaknuto je donošenje Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja djece u HNK-a. Opći cilj tog protokola jest osigurati sigurno i ohrabrujuće okruženje za svako dijete u Kantonu kroz funkcionalan i efikasan sistem prevencije i zaštite djece koja su žrtve različitih oblika nasilja, zloupotrebe i iskorištavanja.

Na  prijedlog  Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je osvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rehabilitaciju regionalne saobraćajnice R-418b Prozor-Konjic kojom je odobreno provođenje procedure izuzimanja nekretnina uz saobraćajnicu, upisanih u katastarske općine Parsovići, Solakova Kula i Kruščica, a prema postojećoj trasi ceste, u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i dalje rekonstrukcije predmetne saobraćajnice.

Danas je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata iz oblasti sektora mladih, u kojem će pravo na učestvovanje imati sva fizička lica mlađa od 30 godina koja imaju prepoznatljive rezultate u radu, udruženja mladih čiji će projekti biti realizovani u interesu mladih na prostoru HNK-a, zatim organizacije i udruženja koja su registrovana kod nadležne institucije u Kantonu za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti, kao i neformalne grupe mladih uz administrativnu podršku ustanove ili udruženja sa područja HNK-a.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za tekuću godinu kojom su dodijeljena sredstva Edukacijsko-rehabilitacijskom centru svetoga Josipa Radnika Čitluk i Los Rosalesu u iznosu po 50.000,00 KM, sve u cilju procjene praćenja i upućivanja djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK-a u 2022. godini. U Informaciji je istaknuto kako se, na osnovu provedenih analiza i pokazatelja, može zaključiti da su privredna kretanja imala blago uzlaznu putanju, te se prema izračunu indeksa razvijenosti u prošloj godini HNK nalazi na 4. mjestu u Federaciji BiH. Također, iz resora privrede usvojena je i Informacija o realizaciji elektroenergetske bilanse na području HNK-a te Informacija o realizaciji prometa naftnim derivatima na području HNK za period od januara do juna tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je dala saglasnost na prenos koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk. Iz istog je resora usvojena i Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2022. godinu sa pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta'' i Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2022. godinu sa iste pozicije, kao i Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji dodijeljenih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva.