VLADA HNK-A DONIJELA ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA KANTONA
04-06-2024, 13:51

Nastavljajući aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i vansudskih nagodbi, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 20. redovnoj sjednici usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima. Odlukom su obuhvaćena potraživanja otprilike 270 tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na penzionisanja, bolesti tražitelja potraživanja ili bolesti njihovih članova porodica, kao i zaprimljene prijave prema kojima je uzeta u obzir pravomoćnost presude i dužina trajanja sudskog postupka, a obuhvaćeni su i sporazumi sa nižim nivoima vlasti. Ukupan iznos sredstava obuhvaćen predmetnom odlukom iznosi 2.100.000,00 KM. Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju isplate po redovnim sudskim presudama u iznosu od otprilike 820.000,00 KM.

U skladu sa Smjernicama djelovanja Vlade, danas je usvojena i Odluka o izradi Strategije razvoja turizma na području HNK-a za period od 2024. do 2030. godine. Dokument će da sadrži viziju razvoja turizma u smjeru održivosti, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti, te da obuhvati konkretne prioritetne oblasti za ostvarenje postavljenih strateških ciljeva. U postupku izrade biće primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH. Nositelj projekta je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK-a, a učesnici u postupku izrade biće Turistička zajednica HNK-a, turističke zajednice općina i gradova, jedinice lokalne samouprave, zainteresovane institucije, kao i drugi socio-gospodarski partneri čija je djelatnost direktno ili indirektno vezana za turizam.

Nakon uspješnog provođenja više prekograničnih projekata, Vlada je usvojila Zaključak o usvajanju Informacije Kabineta predsjednice Vlade o apliciranju na projekat ''GreenTourism4all'' i Zaključak o usvajanju Informacije Kabineta predsjednice Vlade o apliciranju na projekat ''DEMOMEDblue''. Kabinet predsjednice zadužen je da izvrši prijavu i, u slučaju odobrenja, provede aktivnosti na implementaciji projekata. Prvi je projekat usmjeren na inovativna rješenja vezana za upravljanje otpadom, vodosnabdijevanje i turističke usluge za osobe sa posebnim potrebama, vodeći partner je iz Grčke, a učestvuju partneri iz Hrvatske, Bugarske, Francuske, Cipra i Italije. Drugo je projekat usmjeren na multi-sektorsku saradnju na održivom upravljanju energetskim potencijalima, održivim transportom i cirkularnim korištenjem resursa, a u projekat su uključeni partneri iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske i Crne Gore.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. godinu, za finansiranje boračkih udruženja i organizacija i za finansiranje prava utvrđenih važećim Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Kantonu.

Takođe, Vlada je danas usvojila i izvještaje o radu svih uprava, upravnih organizacija te Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2023. godinu, uputivši ih u dalju skupštinsku proceduru.