Ministarstvo saobraćaja i veza

Stjepan Krasić

Ministarstvo saobraćaja i veza

Rođen 21. decembra 1965. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Čitluku, na mostarskom Građevinskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog inžinjera građevine. Obavljao je poslove predsjednika HVO-a općine Čitluk, odnosno načelnika općine Čitluk, zamjenika ministra energetike u HNK, ministra saobraćaja i veza u HNK, savjetnika Federalnog ministra finansija iz oblasti infrastrukture, privatizacije, stranih ulaganja i investicija, savjetnika dopremijera Vlade F BiH za isto područje, rukovoditelja održavanja hidroelektrane u slivu Neretva u JP ''Elektroprivreda HZHB'' d.d. Mostar, izvršnog direktora za Razvoj (član Uprave) u JP ''Elektroprivrede HZHB'' d.d. Mostar, savjetnika izvršnog direktora za Razvoj u JP ''Elektroprivrede HZHB'' d.d. Mostar. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija iz oblasti saobraćajne infrastrukture i ulaganja. Oženjen, otac četvero djece.

Adresa

Maršala Tita 91, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/514-811

Fax

036/514-810

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza HNK Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 •     Cestovni saobraćaj iz nadležnosti Kantona
 •     Telekomunikacijski saobraćaj iz nadležnosti Kantona
 •     Registriranje i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije
 •     Poštanski saobraćaj iz nadležnosti Kantona
 •     Željeznički saobraćaj iz nadležnosti Kantona
 •     Vodni saobraćaj iz nadležnosti Kantona
 •     Zračni saobraćaj iz nadležnosti Kantona,
 •     Cjevovodni i integralni transport iz nadležnosti Kantona,
 •     Izrada saobraćajne osnove Kantona u skladu sa saobraćajnom osnovom Federacije,
 •      Kategorizaciju cesta iz nadležnosti Kantona,
 •      Poslove zaštite cesta iz nadležnosti Kantona,
 •      Finansiranje, iniciranje i praćenje razvoja telekomunikacijskih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu,
 •      Stvaranje uslova za nastup u inostranstvu privrednih subjekata u oblasti saobraćaja sa područja Kantona,
 •      Inspekcijski nadzor u svim oblastima saobraćaja i veza iz nadležnosti Kantona,
 •      Saradnja sa Ministarstvom saobraćaja i veza drugih kantona u Federaciji, te sa federalnim i ostalim  institucijama iz oblasti saobraćaja i veza,
 •      Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa  iz svoje nadležnosti,
 •      Rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti,
 •      Određivanje visine naknade za korištenje cesta iz svoje nadležnosti,
 •      Obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.
 •      Obavlja i druge poslove koji mu se drugim propisima stave u nadležnost.

Ministarstvo saobraćaja i veza HNK jedan je od nositelja izrade i provedbe Programa sigurnosti cestovnog saobraćaja u HNK.

Od 2003. godine Ministarstvo vrši i mjerenje intenziteta cestovnog saobraćaja na javnim cestama HNK, a u mjesecu travnju 2004. godine uvedeno je elektronsko mjerenje intenziteta saobraćaja – automatskim brojačima na svim javnim cestama u HNK. Na temelju ovih mjerenja Ministarstvo saobraćaja i veza HNK je objavilo publikacije “Intenzitet saobraćaja na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2004. godini” i “Intenzitet saobraćaja na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2005. godini”, dok su podaci  za 2006. godinu još u obradi.

Skupština HNK je svojom Odlukom broj: 02-01-XXI-132/06 od 26. oktobra 2006. godine usvojila Strategiju razvitka javnih cesta na području HNK za razdoblje 2006 – 2020 godine čiji je prilog Prostorno – saobraćajna studija cestovne mreže HNK.

Ministarstvo saobraćaja i veza također je izradilo i Srednjoročni program građenja i održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK za razdoblje od 01.01.2006. godine do 31.12.2009. godine na koji je Vlada HNK dala suglasnost svojom Odlukom broj: 01-02-631/06 od 20.04.2006. godine kao i Godišnji plan i program i Finansijski plan prihoda i rashoda  koji je usvojen Odlukom Vlade HNK broj: 01-1-02-649/07 od 18.04.2007. godine.

 

U sastavu Ministarstva saobraćaja i veza HNK djeluju  dvije kantonalne uprave:

- Uprava za ceste

- Uprava za telekomunikacije i temeljne ustrojbene jedinice:  Kabinet ministra  i  Sektor saobraćaja

Ministarstvo saobraćaja i veza HNK u djelokrugu svoga rada primjenjuje slijedeće zakone:

- Zakon o sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06)

- Federalni Zakon o cestama F BiH (»Službene novine F BiH», broj: 6/02)

- Kantonalni Zakon o javnim cestama («Službene novine HNK », broj: 1/02)

- Federalni Zakon o cestovnom prijevozu FBiH («Službene novine F BiH», broj: 28/06)

- Kantonalni Zakon o prijevozu o unutarnjem cestovnom saobraćaju («službene novine HNK », broj: 5/00)

 

Navedeni zakoni su temeljni zakoni vezani za djelokrug rada Ministarstva saobraćaja i veza HNK, a osim njih u svom radu Ministarstvo koristi i provedbene propise koji proizlaze iz narečenih zakona a to su:

-  Odluka o visini naknada za izvanrednu uporabu cesta i postavljanje natpisa u cestovnom pojasu («Službene novine HNK », broj: 2/01)

- Pravilnik o tehničkim uslovima za postavljanje natpisa u cestovnom pojasu (“Službene novine HNK ”, broj: 2/01)

- Pravilnik o osnovnim uslovima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja (“Službeni glasnik BiH” broj: 13/07)

- Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (13/07)

- Pravilnik o održavanju javnih cesta (Službene novine F BiH», broj 48/03)

- Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/07)

- Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste saobraćaja (“Službene novine FBiH”, broj: 51/06)

- Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila («Službene novine F BiH», broj: 51/06)

- Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutrašnjem cestovnom saobraćaju («Službene novine F BiH», broj: 65/06)

- Pravilnik o uslovima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora («Službene novine F BiH», broj: 79/06)

- Pravilnik o kriterijima, postupku i način usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra («Službene novine    F BiH», broj: 79/06)

- Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)

- Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja saobraćajnog dnevnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)