Ministarstvo Trgovine, turizma i zaštite okoliša

Ajdin Teletović

Ministarstvo Trgovine, turizma i zaštite okoliša

Rođen je 6. jula 1980. u Mostaru. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Jablanici nakon čega upisuje Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Na Odsjeku odbrane i sigurnosti diplomirao je u akademskoj 2003./2004. godini nakon čega na matičnom fakultetu upisuje interdisciplinarni postdiplomski studij. U periodu 2004.-2008. kao profesor radio je u JU Srednja škola Jablanica gdje predaje predmet Demokratija i ljudska prava. Od januara 2008. zaposlen je u Službi za zapošljavanje HNK Podružnica Jablanica, a u maju 2009. imenovan je za šefa Biroa rada. U septembru 2015. imenovan je za ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNK. Član je Stranke demokratske akcije. Aktivno učestvuje u društveno-političkom životu Općine Jablanica i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Oženjen je i otac troje djece.

Adresa

Braće Fejića b.b. 88000 Mostar

Telefonski broj

036/552-311
036/551-823

Fax

036/552-806
036/552-922

U skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, br. 4/07) Ministarstvo trgovine , turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose s drugim kantonima; balansiranje i praćenje opskrbljenosti Kantona; trgovinsku politiku; praćenje i analiziranje roba na području Kantona, učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona; kontrolu cijena i usluga proizvoda u skladu sa zakonom; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje,kreiranje i provođenje politike kantonalnog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; turističko-propagandnu djelatnost; ugostiteljstvo i preduzetništvo; ulaganje stranih lica u domaće tvrtke iz oblasti turizma u skladu sa zakonom, zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih finansijskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; finansiranje i sufinansiranje objekata iz nadležnosti Ministarstava; učestvovanje u izradi projekata zaštite prirode u skladu sa zakonom, izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, upravno rješenje iz svoje nadležnosti, druge poslove koji mu se zakonom stave u obavezu ili nadležnost.
 

USVOJENI PROPISI:

-          Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

-          Zakon o turističkoj djelatnosti

-          Zakon o turističkim zajednicama i unapređivanju turizma u HNK

-          Zakon o zaštiti okoliša

-          Zakon o zaštiti prirode

-          Zakon o zaštiti zraka

-          Zakon o upravljanju otpadom

-          Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ugostiteljskih objekata koji se na kategoriziraju i obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju

-          Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i propisa gostiju

-          Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

-           Pravilnik o djelatnostima, pogonima i postrojenjima koja mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišno dopuštenje

-          Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za djelatnosti, pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša.