• Vlada je usvojila Dokument okvirnoga proračuna HNŽ-a za razdoblje 2025. – 2027., u kojemu je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini cijele županije. Izradbi toga dokumenta prethodila je izradba Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isto razdoblje, kao osnova za utvrđivanje prioriteta financiranja. Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Također, usvojene su i odluke o davanju suglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 24. redovitoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obveznoga zdravstvenog osiguranja HNŽ-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske tvrtke. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi zaduženo je raspisati Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNŽ-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova. Vlada je prihvatila Informaciju u svezi s prijavom na Javni poziv Federalnoga zavoda za zapošljavanje po Programu sufinanciranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje vježbenika) te usvojila Program zapošljavanja vježbenika u 2024. godini u županijskim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNŽ-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduvjet za sudjelovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem županijskih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba s visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinanciranje, iznosi 129 i bit će im omogućeno stjecanje prvoga radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnoga ispita, sve s ciljem poboljšanja njihove konkurentnosti i integriranja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i gospodarstvenicima za iskazivanjem interesa za prijam vježbenika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju vježbenika nakon provedene natječajne procedure koja će uskoro uslijediti. Nastavljajući pozitivnu praksu potpore mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realiziranju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrto tromjesečje 2023. godine. Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNŽ-a provesti natječajni postupak, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a.
  • Devet novih policijskih vozila predano je danas, ispred zgrade županijskoga Ministarstva unutarnjih poslova, predstavnicima policijskih postaja gradova i općina u HNŽ-u. Sredstva u iznosu od 576.000,00 KM za nabavu vozila osigurala je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije. Ključeve su zajednički uručili predsjednica Vlade Marija Buhač i resorni ministar Marijo Marić koji je, nakon primopredaje, prokomentirao i jučer raspisani natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a HNŽ-a. Zvučni zapis ministrove izjave dostupan je u privitku:
  • Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je predsjednicima Sindikata učitelja u HNŽ-u i Sindikata srednjih škola u HNŽ-u, Goranu Miličeviću i Josipu Miliću, uputila odgovore na njihove prijedloge za mirnim rješavanjem kolektivnoga radnog spora, zaprimljene 26. lipnja 2024. godine. Preslike odgovora koje zajednički potpisuju predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač i ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Adnan Velagić objavljujemo u privitku:

VLADA HNŽ-A: IMENOVAN NOVI ZAMJENIK RAVNATELJA POLICIJE

Nastavljajući uspostavljenu praksu potpore mladim obiteljima, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 22. redovitoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju utroška od 35.229,00 KM za šest novih podnositelja zahtjeva po osnovu ''Subvencije mladima za porez na promet nekretnina i renta''. Podsjećamo, Ured predsjednice Vlade objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenoga poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevnoga zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevnoga zemljišta kod kupnje/građenja prve stambene nekretnine za mlade obitelji na području HNŽ-a iz sredstava Proračuna HNŽ-a za 2024. godinu. Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu, a najkasnije do kraja tekuće godine, dok će isplate biti odobravane u skladu s redoslijedom zaprimljenih zahtjeva.

Razriješivši dosadanjeg zamjenika ravnatelja policije Ramiza Hasića zbog odlaska u mirovinu, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Mirsada Subašića na mjesto zamjenika ravnatelja policije HNŽ-na razdoblje od četiri godine.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, danas je usvojena Odluka o provedbi postupka javne nabave i zaključivanju ugovora za izvedbu radova redovitoga (ljetnog i zimskog) održavanja regionalnih i priključnih cesta na području HNŽ-a za razdoblje od 2025. do 2029. godine, za što je predviđeno povećanje ukupnog planiranog iznosa za dodatnih milijun KM. Razlog donošenja te odluke jest činjenica da važeći okvirni sporazumi i godišnji ugovori za izvedbu predmetnih radova ističu s istekom tekuće godine. Donošenjem ove odluke ispunjene su pretpostavke za pokretanje postupka i odabir izvođača, a njome je regulirano i povećanje ukupnog iznosa predviđenog za navedene poslove. Okvirni će sporazumi biti zaključeni u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 KM odnosno planirani su iznosi od po 2.300.000,00 KM za svaku obuhvaćenu godinu pojedinačno.

Vlada je prihvatila i Odluku o unutarnjoj preraspodijeli novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ-a na poziciji ''Izdatci na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji'', u iznosu od 50.000,00 KM.

Usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o izvansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima koje je Županijsko javno pravobraniteljstvo pripremilo na osnovu zaprimljenih prijava.

Na današnjoj je sjednici usvojen Program mjera za prevenciju, zaštitu  i borbu protiv nasilja u obitelji u HNŽ-u za razdoblje od 2024. do 2026. godine. HNŽ ima kontinuitet rada na prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji i razvitku multisektorskog djelovanja. Potpisan je i Protokol o postupanju mjerodavnih institucija i ustanova te nevladina sektora u pružanju pomoći, zaštiti i zbrinjavanju žrtava, kao i radu na prevenciji nasilja. Godine 2019. ustrojeno je i Koordinacijsko tijelo te Vlada u kontinuitetu usvaja, provodi i prihvaća izvješća o primjeni programa mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji. Danas je prihvaćeno i Izvješće o radu toga koordinacijskog tijela.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, članovi Vlade prihvatili su podnesena izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova čijim je osnivačem odnosno suosnivačem HNŽ za 2023. godinu te Izvješće o radu privremenoga Upravnog vijeća Odgojnog centra HNŽ-a.

Vlada je, pripadajućom odlukom, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a odobrila utrošak 200.000,00 KM za provedbu Strategije ruralnoga razvitka HNŽ-a. Prihvaćeno je i Izvješće o planu i realiziranju proljetne sjetve za 2024. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, kao i Izvješće o stanju u Upravi za šumarstvo toga ministarstva za 2023. godinu.

Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Mostara.

Na današnjoj je sjednici prihvaćeno i Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a te Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Fonda za 2023. godinu. Dana je suglasnost i na Program utroška sredstava za vatrogastvo utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu.

 

03-07-2024, 14:25

MARIJA BUHAČ ZA RADIO MOSTARSKA PANORAMA O NIZU AKTUALNIH TEMA

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač dala je intervju za radijsku postaju Mostarska panorama. S glavnom urednicom Ana-Marijom Dedić razgovarala je o nizu aktualnih tema vezanih za HNŽ, a razgovor je emitiran u radijskomu programu 7. srpnja 2024. godine.

Zvučni je zapis dostupan u privitku:

02-07-2024, 14:48

ODRŽANA USTROJBENA SJEDNICA ZDRAVSTVENOGA VIJEĆA HNŽ-A

U zgradi Vlade Hercegovačko-neretvanske županije održana je ustrojbena sjednica Zdravstvenoga vijeća Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a u novomu sazivu koji čine predstavnici pacijenata, udruga, Liječničke komore HNŽ-a, Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a, Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a, Sindikata liječnika medicine i stomatologije FBiH i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a.

Poslovi Zdravstvenoga vijeća utvrđeni su člankom 71. Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, a u sklopu svoje mjerodavnosti Vijeće je ovlašteno donositi odgovarajuće preporuke i zaključke u svrhu poboljšanja prava pacijenata na području Županije. Na ustrojbenoj je sjednici razmatran Poslovnik o radu Zdravstvenoga vijeća, a članovi su donijeli zaključak da se zatraže izvješća zdravstvenih vijeća jedinica lokalne samouprave kao i izvješća zdravstvenih ustanova o zaprimljenim i riješenim prigovorima pacijenata te izvješća vezana za pokrenute sudske postupke protiv zdravstvenih ustanova.

02-07-2024, 10:00

PREDSJEDNICA BUHAČ: TURIZAM, MALA I SREDNJA PODUZEĆA NOSITELJI SU GOSPODARSKOGA RAZVITKA HNŽ-A

Pod pokroviteljstvom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, a u organizaciji Intera Tehnološkoga parka u Mostaru, danas je otvorena sedma po redu ''Connecto 2024.'' konferencija čiji je osnovni cilj povezati poslovne ljude i ulagače iz iseljeništva s mjesnim poduzetnicima i svima onima koji imaju ideju za napredak i unapređenje poslovnoga okružja u BiH.

Program ove već tradicionalne konferencije otpočeo je snažnom panel raspravom predsjednika triju županijskih vlada u FBiH. Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, predsjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije Predrag Čović i predsjednik Vlade Herceg-bosanske županije Ivan Vukadin govorili su danas o prednostima gospodarstva u svojim županijama, s naglaskom na snaženje maloga i srednjega poduzetništva u suradnji s iseljeništvom. Argumentirano su predočili komparativne prednosti svojih administrativnih prostora, predstavivši ih poželjnim prostorima za ulaganje naših uspješnih pojedinaca i tvrtki koji danas žive izvan granica BiH, a žele investirati u svoj rodni kraj.

- Vlada Hercegovačko-neretvanske županije za svoj je strateški cilj postavila stvaranje optimalnijega i boljega okvira za razvitak gospodarstva. U tomu kontekstu, turizam vidimo kao izuzetno bitnu granu jer smo svjesni kako naša županija ima iznimne potencijale koje trebamo dodatno staviti u funkciju ukupnoga razvitka - kazala je, između ostaloga, predsjednica Buhač na panel raspravi konferencije.

- Uz već spomenuti turizam, mala i srednja poduzeća u HNŽ-u nositeljima su gospodarstva. Stoga, Vlada putom Ministarstva gospodarstva provodi različite poticajne programe za njihov razvitak. Posebno želim istaknuti potporu Vlade HNŽ-a programima samozapošljavanja mladih ljudi kroz provedbu vladinih programa poticaja koji omogućavaju otvaranje obrta ili malih poduzeća. Činjenica je kako svi mi na ovome području uglavnom dijelimo iste ili slične probleme. Jedan od njih je nedostatak radne snage, ali i ujednačavanje uvjeta rada u privatnomu i javnomu sektoru. Kako bismo izišli u susret gospodarstvenicima ova je Vlada promijenila paradigmu i način zapošljavanja vježbenika. Naime, dosad su mladi ljudi nakon završetka studija uglavnom svoj vježbenički staž odrađivali u javnomu sektoru. Mi želimo to promijeniti te smo uputili Javni poziv svim gospodarskim subjektima da iskažu interes o potrebnomu kadru kako bismo na tim temeljima raspisali natječaj za prijam vježbenika. Vlada za te ljude u cijelosti preuzima sve financijske obveze za njihov jednogodišnji vježbenički rad. Nažalost, na naš poziv javilo se vrlo malo gospodarstvenika, uglavnom je interes za vježbenike iskazao javni sektor. Želim vjerovati kako će se omjer iskazanoga interesa u vremenu pred nama promijeniti u korist privatnoga sektora. Uz navedeno moramo žurno raditi i na digitalizaciji javne uprave kako bi gospodarstvenici u što kraćemu roku mogli realizirati svoje ideje. Pred nama je i zadaća graditi institucionalni okvir, a ljudske kapacitete dodatno osposobiti za pisanje projekata kako bi povukli sredstva koja su nam na raspolaganju iz raznih fondova EU. Tu smo u određenom zaostatku uspoređujući se s drugim županijama, ali intenzivno radimo na tomu kako bismo uspješno odgovorili na izazove koji stoje pred nama - zaključila je predsjednica Buhač.

Inače, u dvodnevnomu će programu konferencije sudjelovati više od 200 sudionika uživo te još toliko poduzetnika iz BiH i iseljeništva, kao i predstavnika prosvjetnih i vladinih institucija, izravnim online uključenjem. U planu je održavanje velikoga broja poslovnih sastanaka koji će, ističu organizatori, pokrenuti nove poslove, potaknuti stvaranje novih radnih mjesta i poboljšati opću poslovnu klimu u BiH. Konferencija nudi nove vizije u granama proizvodnje i usluga koje mogu biti konkurentne na europskomu pa i svjetskomu tržištu.

25-06-2024, 14:34

PREDSTAVNICI VLADE HNŽ-A I OESS-A O KURIKULARNOJ REFORMI U HNŽ-U

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a Adnan Velagić danas su, u zgradi Vlade HNŽ-a, s voditeljem Misije OESS-a u BiH NJ.E. Brianom Aggelerom i njegovim suradnicima održali sastanak na temu provedbe procesa kurikularne reforme u HNŽ-u.

Istaknuvši važnost ove teme za HNŽ, predsjednica Buhač podsjetila je na činjenicu kako je Vlada kao jedan od svojih prioriteta postavila provedbe svih procesa nužnih za realizaciju kurikularne reforme.

- Svjesni složenog političkog i društvenog sustava HNŽ, u cijelosti poštujući naše posebnosti, čvrsto smo opredijeljeni unaprijediti naš prosvjetni sustav kroz suvremeni način sticanja znanja i vještina, a sve kako bi našoj djeci i mladima zajamčili najbolju moguću izobrazbu- poručila je predsjednica Buhač.

Predočivši veleposlaniku Aggeleru stanje u prosvjetnomu sustavu HNŽ-a, ministar Velagić je istaknuo kako je obostrani cilj unaprjeđenje različnih društvenih sfera, s posebnim naglaskom na prosvjetni sustav.

- Jedno od opredjeljenja Vlade HNŽ-a jest stvaranje boljih uvjeta u prosvjeti, kako za učenike tako i za nastavnike. Osim toga, cilj nam je unaprijediti prosvjetni sustav u smislu pružanja funkcionalnih znanja i vještina našim učenicima koji će biti prepoznatljivi na tržištu. Ovom prigodom zahvaljujem OESS-u na dosadanjoj potpori u provedbi brojnih projekata, uvjeren kako će pozitivna i uspješna suradnja Ministarstva, Vlade i Misije OESS-a biti nastavljena i u predstojećemu razdoblju – izjavio je ministar Velagić.

- Misija nam je prenijeti iskustva drugih županija koje eksperimentalno provode ovu reformu i dati potporu u donošenju ključnih odluka za usvajanje i provedbu kurikularne reforme. Raduje me što su čelnici HNŽ-a iskazali spremnost na suradnju, svjesni potrebe provedbe ove reforme koja će zasigurno donijeti dobro prosvjetnomu sustavu – kazao je ovom prigodom veleposlanik Aggeler.

Na sastanku je dogovoreno ustrojavanje tima sastavljenog od predstavnika Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, Zavoda za školstvo, Pedagoškoga zavoda i OESS-a čija će zadaća biti usklađivanje kurikularne reforme u HNŽ-u s nastavnim planovima i programima obaju zavoda, kao i novoga Zakona o osnovnomu odgoju i obrazovanju s ovim procesima. Istaknuta je važnost suradnje svih subjekata uključenih u ovaj proces kako bi reforma bila pravodobno izrađena i i provedena.

21-06-2024, 15:41

VLADI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZLATNA ZAHVALNICA HAZU-A BIH

U sklopu obilježavanja jubilarne, 10. obljetnice postojanja Hrvatske akademije za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine, danas je u hotelu Mostar održana svečana Skupština HAZU-a BiH na kojoj su zaslužnim pojedincima, ustanovama i institucijama uručene plakete, zahvalnice i priznanja. Počasnim članom Akademije proglašen je uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski u miru, a Vlada Hercegovačko-neretvanske županije dobila je Zlatnu zahvalnicu Akademije za nesebičnu potporu i suradnju kroz proteklo desetljeće. Zahvalnicu je, u ime Vlade HNŽ-a, od predsjednika HAZU-a BiH akademika Mladena Bevande preuzeo šef Odjela za odnose s javnošću Ureda predsjednice Vlade HNŽ-a Darko Juka.

21-06-2024, 13:00

OTVORENO BALKANSKO BICIKLISTIČKO PRVENSTVO NA BLIDINJU

Organizatori manifestacije Blidinje Bike Festival, koja je danas sedmu godinu zaredom, prvi put kao događaj više razine odnosno kao Balkansko prvenstvo, uz odobrenja Balkanskoga i Svjetskoga biciklističkog saveza, u Visitor centru Blidinje uručili su predsjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Mariji Buhač zahvalnicu za pokroviteljstvo i suradnju. Buhač je tom prigodom kazala kako je Vlada HNŽ-a sa zadovoljstvom prihvatila poziv biti jednim od pokrovitelja.

- Iznijeti projekt Balkanskoga biciklističkog prvenstva na Blidinju mogu samo oni koji su do kraja posvećeni cilju, ali i koje pogoni iskrena, nesebična ljubav kako prema športu tako i prema svojoj životnoj sredini, svome kraju. Ovaj je događaj, može se slobodno kazati, najveći biciklistički festival u BiH koji pretendira osigurati našoj zemlji domaćinstvo i Europskoga biciklističkog prvenstva. Možda to i zvuči kao osobito ambiciozan cilj, ali suradnja organizatora, predstavnika udruga i institucija, uz potporu svih nas koje je ovaj događaj okupio, potvrđuje kako je taj projekt ipak i moguć i realan – poručila je predsjednica Vlade, poželjevši sudionicima fer, sigurnu i adrenalinom ispunjenu utrku, a svim posjetiteljima dobru zabavu, uz poruku kako je Vlada HNŽ-a prepoznala trud i volju da Hercegovina, uza sve svoje prepoznatljivosti, dobije još jedan brend, itekako vrijedan rasta i razvijanja.

Događaju je pribivao i županijski ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac.

12-07-2024 20:17

JAVNI POZIV ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U TIJELA ŽUPANIJSKE UPRAVE

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije objavila je Javni poziv za prijam 129 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije.

Vježbenici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad u sklopu svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ugovor s vježbenikom bit će zaključen na 12 mjeseci.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 27. srpnja 2024. godine.

Javni poziv i obrazac prijave moguće je preuzeti u priloženim dokumentima.

12-07-2024 09:38

VLADA HNŽ-A UKINULA KONCESIJU ZA MHE BUNA I POKRENULA PROCEDURU ZA VJEŽBENIKE

Vlada je usvojila Dokument okvirnoga proračuna HNŽ-a za razdoblje 2025. – 2027., u kojemu je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini cijele županije. Izradbi toga dokumenta prethodila je izradba Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isto razdoblje, kao osnova za utvrđivanje prioriteta financiranja.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Također, usvojene su i odluke o davanju suglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 24. redovitoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obveznoga zdravstvenog osiguranja HNŽ-a. Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske tvrtke. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi zaduženo je raspisati Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNŽ-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova.

Vlada je prihvatila Informaciju u svezi s prijavom na Javni poziv Federalnoga zavoda za zapošljavanje po Programu sufinanciranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje vježbenika) te usvojila Program zapošljavanja vježbenika u 2024. godini u županijskim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNŽ-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduvjet za sudjelovanje na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem županijskih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba s visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinanciranje, iznosi 129 i bit će im omogućeno stjecanje prvoga radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnoga ispita, sve s ciljem poboljšanja njihove konkurentnosti i integriranja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i gospodarstvenicima za iskazivanjem interesa za prijam vježbenika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju vježbenika nakon provedene natječajne procedure koja će uskoro uslijediti.

Nastavljajući pozitivnu praksu potpore mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realiziranju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrto tromjesečje 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNŽ-a provesti natječajni postupak, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a.

10-07-2024 11:52
11-06-2024 10:00
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00