ODRŽANA 204. REDOVITA SJEDNICA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
06-07-2023, 14:31

Danas je, na 204. redovitoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, s ciljem poticanja sudjelovanja njenih tijela u provedbi prekograničnih i drugih EU projekata, data suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za prijavu na ADRION INTERREG projekt pod nazivom ''Partnerstvo za borbu protiv erozije plaža''. Radi se o projektu u kojem sudjeluju partneri iz Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske i Italije, a koji se realizira u svrhu provedbe sljedećih ciljeva: utvrditi i provoditi okvire politike, strategije i aktivnosti temeljene na zaštiti i poboljšanju prirodnih i kopnenih i morskih staništa, identificirati i prenijeti dobre prakse u odabranim pilot područjima (općina Neum u HNŽ-u), utvrditi akcijske planove za jačanje provedbe postojećega / novoga Integriranog upravljanja obalnim područjem te razviti i provesti zajedničke strategije na Jadranskom i Jonskom moru za očuvanje bioraznolikosti, također uzimajući u obzir antropogene djelatnosti na moru: turizam, akvakulturu, naselja i dr.

Vlada je usvojila i Informaciju  Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o prijavi na INTERREG IPA CBC PROGRAM Hrvatska-BiH-Crna Gora Adrion Interreg te Informaciju o prijavi prijedloga projekta na poziv Interreg-IPA ADRION program.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Popis poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva danas je usvojena Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata Raštani Mostar 1, 2, 3, 4 i 5, zatim LIWNO 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na lokalitetu Polog Mostar, FNE E SOLAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na lokalitetu Raštani Mostar, zatim FNE Ravnice 1 i 2 na području Blagaja Mostar, FNE JURIĆ Rodoč Mostar i POWER SOLAR 5 na lokaciji Blizanci Čitluk.

Vlada je dala suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnoga poziva za pomoć znanstvenicima i mladim znanstvenicima-istraživačima s pozicije ''Grant pojedincima'' u iznosu od 240.000,00 KM. Tom će odlukom Vlada pružati potporu  mladim znanstvenicima u istraživačkim projektima i realizaciji njihovih znanstvenih radova.

Vlada HNŽ danas je raspravljala o Strategiji za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za razdoblje 2022.-2027. te time izrazila opredijeljenost za sudjelovanjem u procesu uskladbe i dogovaranja jedinstvenih načela javne uprave u FBiH s predstavnicima Federalnoga ministarstva pravosuđa i drugih županija.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, donesena je Odluka o usvajanju Kvartalnoga izvješća realiziranja Programa financijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Mostar za prvo četveromjesečje 2023. godine.

Također, Vlada je, nakon opsežne rasprave u svezi s problematikom zdravstvenih djelatnika, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila sljedeće zaključke:

- Dostavljeni prijedlog Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNŽ-a upućuje se svim zdravstvenim ustanovama (poslodavcima) sa zahtjevom za njihovo mišljenje glede cjelokupnoga prijedloga Kolektivnoga ugovora.

- Traži se financijska procjena potrebnih sredstava za svaku zdravstvenu ustanovu u pogledu zahtjeva iznesenih u poglavlju V. Plaće i naknade Prijedloga kolektivnoga ugovora.

- Mišljenje i procjenu potrebnih financijskih sredstava zdravstvene ustanove dužne su dostaviti Vladi HNŽ-a u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva. Dostavljena mišljenja o Prijedlogu kolektivnoga ugovora i procjene potrebnih financijskih sredstava od strane zdravstvenih ustanova bit će dostavljeni njihovim osnivačima i zatraženo očitovanje o njima koje će dostaviti Vladi HNŽ-a u roku od sedam dana od dana prijema.

- Po primitku svih očitovanja, Vlada HNŽ-a će u roku od sedam dana Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uputiti odgovor koji će sadržavati stajalište Vlade prema Prijedlogu kolektivnoga ugovora.

- Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i bit će dostavljeni svim zdravstvenim ustanovama, njihovim osnivačima i Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar.

Za realiziranje ovih zaključaka Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada  i socijalne skrbi.

Također je usvojila i Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ured za zakonodavstvo Vlade HNŽ-a da se žurno očituju u svezi s mjerodavnošću Vlade u vođenju pregovora za pokretanje postupka i zaključivanje Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ-a, sukladno Zakonu o radu i zahtjevu Nezavisnoga sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Vlada je danas dala suglasnost Ministarstvu za pitanja branitelja za potpisivanje Sporazuma po Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih branitelja i Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida za 2023. godinu, u iznosu od 400.000,00 KM. Usvojila je i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovih obitelji.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva financija HNŽ-a o aktivnostima koje provodi na izradi Prednacrta izmjena i dopuna Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Usvojen je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.