Pedagoški zavod HNK

v. d. direktorica Enisa Gološ

Pedagoški zavod HNK

Dr. sc. Enisa Gološ rođena 6. oktobra 1964. godine. Osnovnu školu završila na Buni, a Gimnaziju „Aleksa Šantić“ u Mostaru. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranila na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i stekla pravo na zvanje doktor humanističkih nauka, uža naučna oblast Lingvistika.  Od 1989. godine stalno zaposlena u obrazovanju. Kraći vremenski period provela radeći u osnovnoj školi na poslovima nastavnika u predmetnoj i razrednoj nastavi. Duži vremenski period radila u Gimnaziji Mostar kao profesor bosanskog jezika i književnosti a prema potrebi i u drugim srednjim školama HNK-a. Pet godina radila kao spoljni saradnik Fakulteta humanističkih nauka. Posljednjih devet godina radila na poslovima stručne savjetnice za srednje obrazovanje u Pedagoškom zavodu Mostar. Od 26. 12. 2017. godine obavlja poslove v. d. direktorice Pedagoškog zavoda. Objavila je preko trideset naučnih i stručnih radova, uglavnom iz lingvistike, metodike nastave bosanskog jezika i književnosti, pedagogije i menadžmenta u obrazovanju. Neki od radova su objavljeni u domaćim časopisima, a neki u zbornicima radova međunarodnog karaktera. U štampi su joj dvije knjige. Učesnik je niza međunarodnih naučnih konferencija i simpozija kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i izvan granica. Naučni radovi su autorskog karaktera, dok su istraživački radovi rađeni samostalno ali i u koautorstvu. Učestvovala u nizu projekata u okviru reforme obrazovanja, gdje posebno mjesto zauzimaju oni koji se bave izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa. Pored navedenog, a u skladu sa potrebama rada Pedagoškog zavoda, učesnik je, organizator i/ili realizator niza konferencija, seminara, treninga, obuka i radionica vezanih za nastavu, nastavni proces i uopće obrazovanje.

Adresa

Sjeverni logor 116, Mostar

Telefonski broj

036/570-045
036/571-648

Fax

036/570-045 036/571- 648

Na osnovu čl. 20. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (Sl. novine HNK-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na:

1.    izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih,
2.    ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih radnika, stručnih saradnika i direktora,
3.    donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova,
4.    donošenje programa stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika i saradnika,
5.    utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola,
6.    praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih,
7.    organiziranje vaspitno-obrazovnog informacijskog i ostalog sistema na području Kantona,
8.    informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe ministarstva  i drugih institucija na području Kantona,
9.    izdavanje stručnih časopisa i publikacija,
10.    izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda,
11.    izrada stručnih uputstava za rad i neposrednu pomoć vaspitno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim radnicima,
12.    briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih saradnika u vaspitno- obrazovni proces,
13.    vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti.

Službena starnica: http://www.pzm.ba/