Sjednice
23-08-2022, 09:42

Na sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu Službi za zapošljavanje HNŽ u svrhu isplate jednokratne pomoći za nezaposlene u iznosu od 2.722.500,00 KM.

Vlada je razmotrila cjelokupnu situaciju zbivanja u našoj zemlji, te potaknuta globalnom krizom koja nije izostavila ni naše podneblje odlučila je pronaći mogućnost potpore nezaposlenima, odnosno osobama koje su evidentirane u Službi za zapošljavanje HNŽ. Ovom Odlukom nezaposlenima koji su u evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ osigurana je jednokratna pomoć –potpora u iznosu od 100 KM po osobi.

Nastavljajući dobru praksu kojom se unapređuje rad zdravstvenoga sustava HNŽ, Vlada je usvojila Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022. godinu za Ured predsjednika Vlade s pozicije „Nabava vozila hitne pomoći za Domove zdravlja“ u iznosu od 650.000,00 KM. Planirana sredstva iskoristit će se za nabavu pet novih vozila hitne pomoći za Domove zdravlja u HNŽ i nabavu jednoga polovnoga dostavnog vozila.  

03-08-2022, 15:38

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 182. sjednici usvojila Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi kojim se uređuju djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne skrbi, iznosi novčanih i drugih davanja kao i uvjeti i postupak ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, osnivanje i rad ustanova socijalne skrbi, financiranje prava iz socijalne skrbi, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi i ostvarivanje socijalnih prava u HNŽ-u.

Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uvjetima. Dosadašnji način ostvarivanja toga prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 % prosječne plaće u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 % prosječne plaće u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu s poteškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom, taj je iznos povećan s dosadašnjih 15 % na 20 % iznosa prosječne plaće u FBiH.

Također, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBiH, a čija primjena otpočinje od 8. listopada 2022. godine.

Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u sklopu obveznoga zdravstvenog osiguranja. Istaknuto je kako su na popis ortopedskih pomagala i drugih  pomagala uvedeni EVAR i TEVAR, skupi stent-graftovi za reparaciju / rekonstrukciju aorte kod aneurizmi, disekcija i ozljeda aorte, te da su poboljšani uvjeti korištenja invalidskih kolica za potrebite i prava korisnika u slučaju potrebe kohlearnoga aparata.

Vlada je, također, raspravljala o Prijedlogu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNŽ-u te zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo da, do sljedeće sjednice, zatraže i uvrste prijedloge i primjedbe jedinica lokalne samouprave i ministarstava na predloženi tekst Zakona, kako bi mogao biti usvojen na sljedećoj sjednici i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Dokument okvirnoga proračuna za razdoblje 2023. –2025.  godina kojim je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini cijele županije, ujedinjujući podatke o fiskalnomu stanju županije, općina, gradova i izvanproračunskih fondova Županije. Usvajanje toga dokumenta predstavlja prvu etapu u proračunskom procesu za promatrano razdoblje izrade proračuna za sljedeću godinu i okvirne iznose za sljedeće dvije godine.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ-a i Izvješće o izvršenju Tekuće pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine. Istaknuto je kako se proračunski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te kako se sve obveze iz Proračuna uredno i na vrijeme izvršavaju.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Strategije HNŽ-a za borbu protiv korupcije i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2027. godine. U Strategiji su naglašena kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnje provedbe prethodne Strategije i Akcijskoga plana. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvitka HNŽ-a u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije te je dobila pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane TM-1, na lokalitetu Pješivac – Grad Stolac i Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane ''LUX1'', ''LUX2'', ''LUX3'' i ''LUX4''.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva unutarnjih poslova i donijela Zaključak o potrebi izgradnje novoprojektirane zgrade Policijske postaje Prozor-Rama u čijem sklopu je planiran i odvojeni prostor za izdavanje osobnih dokumenata. Zaduženo je resorno ministarstvo da, prema glavnom projektu, u sklopu Proračuna za 2023. i 2024. godinu, planira financijska sredstva za izgradnju zgrade Policijske postaje Prozor-Rama.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ-a u 2021. godini. Na području HNŽ-a stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unaprjeđenja te oblasti. Istaknuto je kako će Ministarstvo gospodarstva usmjeriti svoje aktivnosti na očuvanje i zaštitu starih obrta i tradicionalnih zanata, kako pružanjem financijske potpore zanatlijama pojedinačno, tako i kroz financijsku potporu projektima čiji je cilj poboljšanje statusa tih djelatnosti i njihova dosljednog predstavljanja u zemlji i inozemstvu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvješće o realiziranju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2021. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednog zemljišta''. Istaknuto je kako je Programom ostvareno povećanje korisnih površina poljoprivrednoga zemljišta na području općina / gradova Stolac, Čapljina, Konjic i Mostar, cca 45 ha. Provedbom hidro-mjera na području Mostara i Stoca, poboljšani su uvjeti navodnjavanja poljoprivrednoga zemljišta, a u Jablanici je trasirano i betonirano 210 m puta čime je olakšan pristup poljoprivrednim površinama tijekom cijele godine. U općini Ravno izgrađeno je 4,2 km odvodnih kanala u Popovu polju, dok se općini Prozor-Rama odobrenim sredstvima pomoglo u uspostavi podataka o zemljištu po novom promjeru, te je u općini Neum urađena analiza zemljišta na 75 poljoprivrednih gospodarstava kojom se postiže optimalno tretiranje tla.

S ciljem kvalitetne pripreme za novu školsku godinu, Vlada je dala suglasnost na Prijedlog organizacijske sheme srednjih škola u HNŽ-u za školsku 2022. / 2023. godinu. Istaknuto je kako su pri izradi organizacijske sheme uvaženi svi zahtjevi ravnatelja srednjih škola.

29-06-2022, 12:44

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.

11-05-2022, 15:54

Na današnjoj, 174. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području HNŽ nastale uslijed djelovanja potresa. Istaknuto je kako su dvije jedinice lokalne samouprave Stolac i Čapljina proglasile stanje prirodne nepogode, čime su se stekli zakonski uvjeti za proglašenje stanja prirodne nepogode na području Županije. Ujedno, zaduženo je Povjerenstvo za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u suradnji s nadležnim povjerenstvima za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu s ciljem predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta. Također, zadužena je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo da kontinuirano prati stanje na terenu s ciljem ispunjavanja propisanih uvjeta za dodjelu pomoći u saniranju šteta.

Usvojeno je i Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite, te Izvješće o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda za proteklu godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ o stanju objekta-zgrade Policijske postaje Prozor-Rama i potrebe izgradnje nove zgrade. Resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako je objekt Policijske postaje Prozor-Rama izgrađen krajem četrdesetih godina prošlog stoljeća te je više puta popravljan za što su utrošena značajna sredstva, ali se funkcionalnost i kvaliteta objekta nisu bitno popravili. Tijekom rasprave iskazana je neupitna spremnost MUP-a i Vlade da se pristupi izgradnji novoga objekta, te je zadužen resorni ministar da s općinskim načelnikom obavi potrebne razgovore s ciljem postizanja dogovora o načinu i modalitetima realiziranja ovog iznimno značajnog i financijski zahtjevnog projekta.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta smještena na području Grada Čapljine i Grada Stoca. Također, usvojene su i odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije fotonaponskih elektrana smještenih na području Grada Stoca.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ Vlada je usvojila Odluku kojom se izdvaja 220.000,00 KM za rekonstrukciju športske dvorane u OŠ  „Bijelo Polje“.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju 121.000,00 KM za OŠ Ivana Gundulića i Treću OŠ u Mostaru. Istaknuto je kako je 100.000,00 KM namijenjeno za rekonstrukciju Područnog odjela OŠ Ivana Gundulića u Vojnu, a 21.000,00 KM za obnovu školske dvorane u Područnom odjelu Treće OŠ u Pologu.

S ciljem snažnije potpore socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a s obzirom na poskupljenje troškova života, Vlada je donijela odluku kojom se povećava visina stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo. U tekućoj godini za ovu namjenu izdvojit će se više od 500.000,00 KM.

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ o stanju u veterinarstvu za 2021. godinu i Informaciju o stanju zaraznih bolesti u HNŽ.

Uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojeni su Izvješće o izvršenju Financijskog plana i Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2021. godinu.

21-04-2022, 15:44

Na danas održanoj osamnaestoj sjednici, Skupština Hercegovačko-neretvanske županije razmatrala je Izvješće o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.

Izvješće o radu i Program rada Vlade skupštinskim zastupnicima prezentirao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

Obrazlažući Izvješće o radu, predsjednik Herceg je kazao:

''Ispred vas je Izvješće o radu Vlade u 2021. godini – godini koja je bila, rekao bih, vrlo zahtjevna. Rad Vlade i u protekloj godini obilježila je pandemija koronavirusa, ali unatoč nedaćama i izazovima Vlada je učinkovito i primjereno odgovorila na krizu.

U prilog tomu govori činjenica da smo u traženju odgovora i odgovornom odnosu prema svim izazovima, sjednice Vlade održavali gotovo na tjednomu osnovu. Utvrđeno je, između ostaloga, pet prijedloga zakona, a usvojeni su i zaključci u svezi s predloženim federalnim propisima iz podijeljene mjerodavnosti Federacije BiH i županija.

U sklopu analitičko-informativne aktivnosti, Vlada je tijekom 2021. godine razmotrila i usvojila više izvješća, informacija i analiza o stanju na područjima iz svoje mjerodavnosti te donijela niz odluka, rješenja i zaključaka.

Na osobit način naša pozornost bila je usmjerena na opravak gospodarstva.

Podsjetit ću na sve aktivnosti koje smo poduzimali u sklopu Korona zakona, ali i druge mjere kojima smo na najadekvatniji način odgovarali na krizu koja je zadesila cijeli svijet.

U tom kontekstu, bitno je naglasiti kako smo bili prva županija u Federaciji BiH koja je potpisala Protokol o suradnji s Razvojnom bankom FBiH u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Tim su Protokolom omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci te grace razdoblje do 12 mjeseci za što fiksnu kamatu od 2% godišnje plaća Vlada dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima odobreno je 1.300.000,00 KM kao bespovratna sredstva i kao pomoć u saniranju posljedica pandemije COVID-19.

Za poticanje održivog razvoja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ruralnog razvitka u 2021. godini isplaćeno je 2.850.000,00 KM.

Također, za podizanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda HNŽ, odobreno je 1.400.000,00 KM. Sredstva su usmjerena za potporu poslovnim subjektima iz djelatnosti smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića čija je gospodarska aktivnost u 2021. godini narušena  zbog pandemije korona virusa. 

Tijekom 2021. realizirano je niz mjera s ciljem poboljšanja kvalitete osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kroz projekte obnove javnih objekata u HNŽ (osnovnih i srednjih škola i drugih javnih objekata). Nastavili smo i „Projekt energetske učinkovitosti“ i napravili veliki iskorak ka ostvarenju zacrtanog cilja, obnove svih javnih objekata u Županiji.

Ukupno smo izdvojili 2.396.000,00 KM na ime potpore razvitku športske infrastrukture i kulture športa, dok je na ime potpore razvitku kulture odobreno 1.466.000,00 KM.

Radili smo na tomu da još više unaprijedimo prometnu infrastrukturu, te smo na ime rekonstrukcije i investicijskog održavanja putnih komunikacija izdvojili 1.563.308,40 KM.

Nastavljajući strateško promišljanje, nakon usvojene Strategije razvitka, donijeli smo  Strategiju ruralnoga razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina. Svrha donošenja dokumenta je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja.

Nastavljajući proaktivnu politiku usmjerenu na poboljšanje studentskoga standarda, svim studentima koji su aplicirali na javni poziv, a imali su urednu dokumentaciju, dodijeljena je stipendija ili subvencija smještaja u studentski dom. Vlada ukupno stipendira 2.663 studenata mjesečnim iznosom od 120 KM, dok se za potrebe smještaja u studentske domove isplaćuje mjesečna subvencija za njih 90 u mjesečnomu iznosu od 189 KM.

Ulaganje u znanost u vrhu je prioriteta Vlade te je prvi put objavljen i proveden Javni poziv za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima na području HNŽ za što je odobreno 337.000,00 KM kao pomoć u radu i napredovanju za 92 znanstvenika-doktoranta.

Nastavljen je i projekt zapošljavanja vježbenika u sklopu kojega je, u ovomu mandatu Vlade primljeno više od 600 mladih visokoobrazovanih osoba.

U dijalogu sa socijalnim partnerima doneseni su kolektivni ugovori za djelatnost srednjega obrazovanja i djelatnost osnovnoga odgoja i obrazovanja.

Konstruktivan dijalog Vlade sa sindikatima osnovnoga odgoja i obrazovanja rezultirao je i rješavanjem dugogodišnjega problema neujednačenosti primanja uposlenika s visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama. Koeficijenti uposlenih u osnovnim školama su od 1.1.2022. godine uvećani za 50 %, a od 1.1.2023.  će se oni potpuno izjednačiti s koeficijentima uposlenih u srednjim školama.

U duhu socijalnoga dijaloga sa sindikatima s područja zdravstva, Vlada je zaključila i granski Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika s polja zdravstva na području HNŽ.

Rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama proračunskih korisnika, zbog kršenja odredbi radnoga zakonodavstva i kolektivnih ugovora, bilo je među ključnim aktivnostima koje je Vlada nastavila i prošle godine s ciljem fiskalne konsolidacije i smanjenja proračunskoga duga. Do sada smo za tu namjenu izdvojili oko 25 milijuna KM.

Želio bih istaknuti kako je Vlada svoje aktivnosti u 2021. godini provodila timski, koordinirano i u suradnji sa socijalnim partnerima, promovirajući kulturu međusobnoga uvažavanja i dijaloga.

Cijeneći vaše vrijeme, a budući da cjelovite materijale imate, istaknuo sam samo jedan mali dio rada Vlade HNŽ u 2021. godini. Naše aktivnosti su bile daleko veće i opsežnije. O njima možemo, ukoliko imate pitanja dodatno govoriti ministri i ja'', zaključio je predsjednik Herceg.

Zastupnici u Skupštini su razmotrili Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini o  kojem je također uvodno govorio predsjednik Herceg:

''Pred Vama je Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini u kojem su sažete temeljne smjernice i ciljevi rada svih županijskih tijela uprave.

Program se, uz ostalo, temelji na nizu strateških dokumenata koje smo u proteklom razdoblju donijeli i koji su ključni preduvjet bilo kakvog razmišljanja razvitka. Osobito su nam značajna dva strateška dokumenta: Strategija razvitka HNŽ za razdoblje 2021. – 2027. te Strategija ruralnog razvitka HNŽ za isto razdoblje.

U protekloj godini, HNŽ je, kao i cijela Europa i svijet, prošla kroz izrazito zahtjevno razdoblje koje se odnosilo na nastavak provedbe epidemioloških mjera s vrlo nepovoljnim utjecajem na gospodarsku aktivnost koja je bila obustavljena ili smanjena u gotovo svim područjima.

U tom kontekstu, a budući da  borba s koronavirusom nije u cijelosti okončana, kao ključne izazove u 2022. godini identificirali smo: daljnje jačanje zdravstvenog sustava, socijalne sigurnosti i oporavak gospodarske aktivnosti uz očuvanje radnih mjesta.

Također, u Programu koji je pred vama, utvrdili smo prioritetne ciljeve kako bismo nastavili naš zacrtani put ka viziji Hercegovačko-neretvanske županije kao gospodarski i društveno najrazvijenije regije u BiH – regije ugodnog življenja i visokog životnog standarda, s jakim poduzetništvom koje se temelji na malim i srednjim poduzećima, poljoprivredi i turizmu.
Jedan od najvažnijih prioriteta jeste održivost javnih financija, s ciljem realiziranja naših planiranih aktivnosti u svezi s potporom gospodarstvu, obrazovanju, mladima, športu, kulturi i projektima od značaja za lokalne sredine.

Vezano za poboljšanje kvalitete života građana, uz niz aktivnosti koje se odnose na djelotvoran sustav zdravstva i učinkovitu socijalnu zaštitu, osobito ističem kako smo odlučni nastaviti s aktivnostima na poboljšanju materijalnog položaja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi na temelju novoga Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ali i potporom njihove reintegracije na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja.  

Ovdje je važno istaknuti kako nastavljamo i s potporom mladima kroz obavljanje vježbeničkoga staža u institucijama HNŽ, dodjelu stipendija i subvencija, potporu mladim znanstvenicima i dr.  

Kada su u pitanju javne financije, držim bitnim istaknuti da su konačno naša dugogodišnja inzistiranja i napori urodili plodom, te je početkom godine usvojen Zakon o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, čime se stvaraju bolji financijski preduvjeti za snažniju potporu brojnim segmentima našega društva.

U ovom složenom i izazovnom vremenu od nas se očekuje da adekvatno odgovorimo i na sigurnosne izazove. Stoga moramo voditi računa o  podizanju razine osobne i imovinske sigurnosti građana u čemu je iznimno bitna uloga Ministarstva unutarnjih poslova. Činjenica je kako u MUP-u nedostaje značajan broj policijskih službenika, te je naša  obveza da učinimo sve kako bi se osigurala njegova kadrovska popunjenost i materijalno-tehnička opremljenost što je preduvjet održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine.

Naravno, uz sigurnost, našu pozornost posvetit ćemo unaprjeđenju poslovnoga okruženja, održivom gospodarskom rastu i razvitku, energetskoj učinkovitosti i razvijanju okolišne infrastrukture.

Također, poduzet ćemo sve raspoložive mjere kako bi se stvorilo povoljno okruženje za razvitak malih i srednjih poduzeća te uvjeta za privlačenje investicija, s ciljem poboljšanja sposobnosti gospodarstva Županije da odgovori potrebama tržišta.

Na tom tragu, podsjetit ću na suradnju s Razvojnom bankom FBiH kroz koju smo izradili uspješan model subvencioniranja kamata na kreditne plasmane, što planiramo nastaviti i dalje. 

Kada je u pitanju suradnja s drugim institucijama osobito uspješnom smatram našu suradnju s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, u sklopu Projekta Energetska učinkovitost u BiH, kojega financira Svjetska banka, a vezano za obnovu i utopljavanje javnih objekata u Županiji. Do sada smo, kreditnim i vlastitim proračunskim sredstvima, obnovili brojne objekte u obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima u svim našim jedinicama lokalne samouprave.

Također, Vlada će i u 2022. godini nastaviti aktivno sudjelovati u radu regionalnih organizacija čija je članica osobito Jadransko-jonske euroregije s ciljem poboljšanja gospodarskih aktivnosti i promocije potencijala Županije. Ujedno, nastavit ćemo i s aktivnostima na jačanju institucionalnih kapaciteta te stvaranju uvjeta za kvalitetno apliciranje na različite, osobito IPA fondove.

U Programu rada Vlade detaljno su navedene i pobrojane sve aktivnosti koje planiramo u ovoj godini. Premda smo objektivno suočeni s brojnim izazovima, učinit ćemo sve da zacrtani plan u cijelosti ostvarimo i odgovorimo postavljenim zadaćama, sve u cilju boljitka naše Županije i njenih građana'', kazao je predsjednik Herceg.

Nakon rasprave, zastupnici u Skupštini usvojili su Izvješće o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.