Sjednice
11-05-2022, 15:54

Na današnjoj, 174. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području HNŽ nastale uslijed djelovanja potresa. Istaknuto je kako su dvije jedinice lokalne samouprave Stolac i Čapljina proglasile stanje prirodne nepogode, čime su se stekli zakonski uvjeti za proglašenje stanja prirodne nepogode na području Županije. Ujedno, zaduženo je Povjerenstvo za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u suradnji s nadležnim povjerenstvima za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu s ciljem predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta. Također, zadužena je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo da kontinuirano prati stanje na terenu s ciljem ispunjavanja propisanih uvjeta za dodjelu pomoći u saniranju šteta.

Usvojeno je i Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite, te Izvješće o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda za proteklu godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ o stanju objekta-zgrade Policijske postaje Prozor-Rama i potrebe izgradnje nove zgrade. Resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako je objekt Policijske postaje Prozor-Rama izgrađen krajem četrdesetih godina prošlog stoljeća te je više puta popravljan za što su utrošena značajna sredstva, ali se funkcionalnost i kvaliteta objekta nisu bitno popravili. Tijekom rasprave iskazana je neupitna spremnost MUP-a i Vlade da se pristupi izgradnji novoga objekta, te je zadužen resorni ministar da s općinskim načelnikom obavi potrebne razgovore s ciljem postizanja dogovora o načinu i modalitetima realiziranja ovog iznimno značajnog i financijski zahtjevnog projekta.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta smještena na području Grada Čapljine i Grada Stoca. Također, usvojene su i odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije fotonaponskih elektrana smještenih na području Grada Stoca.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ Vlada je usvojila Odluku kojom se izdvaja 220.000,00 KM za rekonstrukciju športske dvorane u OŠ  „Bijelo Polje“.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju 121.000,00 KM za OŠ Ivana Gundulića i Treću OŠ u Mostaru. Istaknuto je kako je 100.000,00 KM namijenjeno za rekonstrukciju Područnog odjela OŠ Ivana Gundulića u Vojnu, a 21.000,00 KM za obnovu školske dvorane u Područnom odjelu Treće OŠ u Pologu.

S ciljem snažnije potpore socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a s obzirom na poskupljenje troškova života, Vlada je donijela odluku kojom se povećava visina stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo. U tekućoj godini za ovu namjenu izdvojit će se više od 500.000,00 KM.

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ o stanju u veterinarstvu za 2021. godinu i Informaciju o stanju zaraznih bolesti u HNŽ.

Uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojeni su Izvješće o izvršenju Financijskog plana i Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2021. godinu.

21-04-2022, 15:44

Na danas održanoj osamnaestoj sjednici, Skupština Hercegovačko-neretvanske županije razmatrala je Izvješće o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.

Izvješće o radu i Program rada Vlade skupštinskim zastupnicima prezentirao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

Obrazlažući Izvješće o radu, predsjednik Herceg je kazao:

''Ispred vas je Izvješće o radu Vlade u 2021. godini – godini koja je bila, rekao bih, vrlo zahtjevna. Rad Vlade i u protekloj godini obilježila je pandemija koronavirusa, ali unatoč nedaćama i izazovima Vlada je učinkovito i primjereno odgovorila na krizu.

U prilog tomu govori činjenica da smo u traženju odgovora i odgovornom odnosu prema svim izazovima, sjednice Vlade održavali gotovo na tjednomu osnovu. Utvrđeno je, između ostaloga, pet prijedloga zakona, a usvojeni su i zaključci u svezi s predloženim federalnim propisima iz podijeljene mjerodavnosti Federacije BiH i županija.

U sklopu analitičko-informativne aktivnosti, Vlada je tijekom 2021. godine razmotrila i usvojila više izvješća, informacija i analiza o stanju na područjima iz svoje mjerodavnosti te donijela niz odluka, rješenja i zaključaka.

Na osobit način naša pozornost bila je usmjerena na opravak gospodarstva.

Podsjetit ću na sve aktivnosti koje smo poduzimali u sklopu Korona zakona, ali i druge mjere kojima smo na najadekvatniji način odgovarali na krizu koja je zadesila cijeli svijet.

U tom kontekstu, bitno je naglasiti kako smo bili prva županija u Federaciji BiH koja je potpisala Protokol o suradnji s Razvojnom bankom FBiH u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Tim su Protokolom omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci te grace razdoblje do 12 mjeseci za što fiksnu kamatu od 2% godišnje plaća Vlada dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima odobreno je 1.300.000,00 KM kao bespovratna sredstva i kao pomoć u saniranju posljedica pandemije COVID-19.

Za poticanje održivog razvoja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ruralnog razvitka u 2021. godini isplaćeno je 2.850.000,00 KM.

Također, za podizanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda HNŽ, odobreno je 1.400.000,00 KM. Sredstva su usmjerena za potporu poslovnim subjektima iz djelatnosti smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića čija je gospodarska aktivnost u 2021. godini narušena  zbog pandemije korona virusa. 

Tijekom 2021. realizirano je niz mjera s ciljem poboljšanja kvalitete osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kroz projekte obnove javnih objekata u HNŽ (osnovnih i srednjih škola i drugih javnih objekata). Nastavili smo i „Projekt energetske učinkovitosti“ i napravili veliki iskorak ka ostvarenju zacrtanog cilja, obnove svih javnih objekata u Županiji.

Ukupno smo izdvojili 2.396.000,00 KM na ime potpore razvitku športske infrastrukture i kulture športa, dok je na ime potpore razvitku kulture odobreno 1.466.000,00 KM.

Radili smo na tomu da još više unaprijedimo prometnu infrastrukturu, te smo na ime rekonstrukcije i investicijskog održavanja putnih komunikacija izdvojili 1.563.308,40 KM.

Nastavljajući strateško promišljanje, nakon usvojene Strategije razvitka, donijeli smo  Strategiju ruralnoga razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina. Svrha donošenja dokumenta je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja.

Nastavljajući proaktivnu politiku usmjerenu na poboljšanje studentskoga standarda, svim studentima koji su aplicirali na javni poziv, a imali su urednu dokumentaciju, dodijeljena je stipendija ili subvencija smještaja u studentski dom. Vlada ukupno stipendira 2.663 studenata mjesečnim iznosom od 120 KM, dok se za potrebe smještaja u studentske domove isplaćuje mjesečna subvencija za njih 90 u mjesečnomu iznosu od 189 KM.

Ulaganje u znanost u vrhu je prioriteta Vlade te je prvi put objavljen i proveden Javni poziv za pomoć mladim znanstvenicima-istraživačima na području HNŽ za što je odobreno 337.000,00 KM kao pomoć u radu i napredovanju za 92 znanstvenika-doktoranta.

Nastavljen je i projekt zapošljavanja vježbenika u sklopu kojega je, u ovomu mandatu Vlade primljeno više od 600 mladih visokoobrazovanih osoba.

U dijalogu sa socijalnim partnerima doneseni su kolektivni ugovori za djelatnost srednjega obrazovanja i djelatnost osnovnoga odgoja i obrazovanja.

Konstruktivan dijalog Vlade sa sindikatima osnovnoga odgoja i obrazovanja rezultirao je i rješavanjem dugogodišnjega problema neujednačenosti primanja uposlenika s visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama. Koeficijenti uposlenih u osnovnim školama su od 1.1.2022. godine uvećani za 50 %, a od 1.1.2023.  će se oni potpuno izjednačiti s koeficijentima uposlenih u srednjim školama.

U duhu socijalnoga dijaloga sa sindikatima s područja zdravstva, Vlada je zaključila i granski Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika s polja zdravstva na području HNŽ.

Rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama proračunskih korisnika, zbog kršenja odredbi radnoga zakonodavstva i kolektivnih ugovora, bilo je među ključnim aktivnostima koje je Vlada nastavila i prošle godine s ciljem fiskalne konsolidacije i smanjenja proračunskoga duga. Do sada smo za tu namjenu izdvojili oko 25 milijuna KM.

Želio bih istaknuti kako je Vlada svoje aktivnosti u 2021. godini provodila timski, koordinirano i u suradnji sa socijalnim partnerima, promovirajući kulturu međusobnoga uvažavanja i dijaloga.

Cijeneći vaše vrijeme, a budući da cjelovite materijale imate, istaknuo sam samo jedan mali dio rada Vlade HNŽ u 2021. godini. Naše aktivnosti su bile daleko veće i opsežnije. O njima možemo, ukoliko imate pitanja dodatno govoriti ministri i ja'', zaključio je predsjednik Herceg.

Zastupnici u Skupštini su razmotrili Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini o  kojem je također uvodno govorio predsjednik Herceg:

''Pred Vama je Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini u kojem su sažete temeljne smjernice i ciljevi rada svih županijskih tijela uprave.

Program se, uz ostalo, temelji na nizu strateških dokumenata koje smo u proteklom razdoblju donijeli i koji su ključni preduvjet bilo kakvog razmišljanja razvitka. Osobito su nam značajna dva strateška dokumenta: Strategija razvitka HNŽ za razdoblje 2021. – 2027. te Strategija ruralnog razvitka HNŽ za isto razdoblje.

U protekloj godini, HNŽ je, kao i cijela Europa i svijet, prošla kroz izrazito zahtjevno razdoblje koje se odnosilo na nastavak provedbe epidemioloških mjera s vrlo nepovoljnim utjecajem na gospodarsku aktivnost koja je bila obustavljena ili smanjena u gotovo svim područjima.

U tom kontekstu, a budući da  borba s koronavirusom nije u cijelosti okončana, kao ključne izazove u 2022. godini identificirali smo: daljnje jačanje zdravstvenog sustava, socijalne sigurnosti i oporavak gospodarske aktivnosti uz očuvanje radnih mjesta.

Također, u Programu koji je pred vama, utvrdili smo prioritetne ciljeve kako bismo nastavili naš zacrtani put ka viziji Hercegovačko-neretvanske županije kao gospodarski i društveno najrazvijenije regije u BiH – regije ugodnog življenja i visokog životnog standarda, s jakim poduzetništvom koje se temelji na malim i srednjim poduzećima, poljoprivredi i turizmu.
Jedan od najvažnijih prioriteta jeste održivost javnih financija, s ciljem realiziranja naših planiranih aktivnosti u svezi s potporom gospodarstvu, obrazovanju, mladima, športu, kulturi i projektima od značaja za lokalne sredine.

Vezano za poboljšanje kvalitete života građana, uz niz aktivnosti koje se odnose na djelotvoran sustav zdravstva i učinkovitu socijalnu zaštitu, osobito ističem kako smo odlučni nastaviti s aktivnostima na poboljšanju materijalnog položaja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi na temelju novoga Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ali i potporom njihove reintegracije na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja.  

Ovdje je važno istaknuti kako nastavljamo i s potporom mladima kroz obavljanje vježbeničkoga staža u institucijama HNŽ, dodjelu stipendija i subvencija, potporu mladim znanstvenicima i dr.  

Kada su u pitanju javne financije, držim bitnim istaknuti da su konačno naša dugogodišnja inzistiranja i napori urodili plodom, te je početkom godine usvojen Zakon o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, čime se stvaraju bolji financijski preduvjeti za snažniju potporu brojnim segmentima našega društva.

U ovom složenom i izazovnom vremenu od nas se očekuje da adekvatno odgovorimo i na sigurnosne izazove. Stoga moramo voditi računa o  podizanju razine osobne i imovinske sigurnosti građana u čemu je iznimno bitna uloga Ministarstva unutarnjih poslova. Činjenica je kako u MUP-u nedostaje značajan broj policijskih službenika, te je naša  obveza da učinimo sve kako bi se osigurala njegova kadrovska popunjenost i materijalno-tehnička opremljenost što je preduvjet održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine.

Naravno, uz sigurnost, našu pozornost posvetit ćemo unaprjeđenju poslovnoga okruženja, održivom gospodarskom rastu i razvitku, energetskoj učinkovitosti i razvijanju okolišne infrastrukture.

Također, poduzet ćemo sve raspoložive mjere kako bi se stvorilo povoljno okruženje za razvitak malih i srednjih poduzeća te uvjeta za privlačenje investicija, s ciljem poboljšanja sposobnosti gospodarstva Županije da odgovori potrebama tržišta.

Na tom tragu, podsjetit ću na suradnju s Razvojnom bankom FBiH kroz koju smo izradili uspješan model subvencioniranja kamata na kreditne plasmane, što planiramo nastaviti i dalje. 

Kada je u pitanju suradnja s drugim institucijama osobito uspješnom smatram našu suradnju s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, u sklopu Projekta Energetska učinkovitost u BiH, kojega financira Svjetska banka, a vezano za obnovu i utopljavanje javnih objekata u Županiji. Do sada smo, kreditnim i vlastitim proračunskim sredstvima, obnovili brojne objekte u obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima u svim našim jedinicama lokalne samouprave.

Također, Vlada će i u 2022. godini nastaviti aktivno sudjelovati u radu regionalnih organizacija čija je članica osobito Jadransko-jonske euroregije s ciljem poboljšanja gospodarskih aktivnosti i promocije potencijala Županije. Ujedno, nastavit ćemo i s aktivnostima na jačanju institucionalnih kapaciteta te stvaranju uvjeta za kvalitetno apliciranje na različite, osobito IPA fondove.

U Programu rada Vlade detaljno su navedene i pobrojane sve aktivnosti koje planiramo u ovoj godini. Premda smo objektivno suočeni s brojnim izazovima, učinit ćemo sve da zacrtani plan u cijelosti ostvarimo i odgovorimo postavljenim zadaćama, sve u cilju boljitka naše Županije i njenih građana'', kazao je predsjednik Herceg.

Nakon rasprave, zastupnici u Skupštini usvojili su Izvješće o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.

07-04-2022, 15:41

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o visini osnovice za obračun plaće svim korisnicima Proračuna HNŽ za 2022. godinu. Time je Vlada potvrdila postignuti dogovor sa čelnicima šest sindikata proračunskih korisnika o ukupnom povećanju plaća proračunskim korisnicima za 15 %. Rast osobnih dohodaka bit će ostvaren u dvije etape odnosno kroz dvije godine, u visinama od 8 u prvoj odnosno dodatnih 7 % u drugoj godini, a obuhvatit će otprilike 5500 proračunskih korisnika - osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika.

Vlada je usvojila Odluku o mjerilima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i za vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač/suosnivač HNŽ za 2022. godinu. Tom Odlukom zdravstvenim ustanovama dodijeljeno je 8.000.000,00 KM i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4.700.000,00 KM, Kantonalnoj bolnici ''Dr. Safet Mujić'' Mostar 2.136.000,00 KM i Općoj bolnici Konjic 1.164.000,00 KM. Također je usvojila Odluku kojom se domovima zdravlja u gradovima i općinama HNŽ  dodjeljuje ukupno 3.000.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinanciranje projekta usmjerenog na smanjenje ovisnosti o opijatima u HNŽ-u.
U tu svrhu izdvojit će se 100.000 KM za nabavu metadona za potrebe ovisnika registriranih u Centru.

Vlada je dala suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2021. godine, te suglasnost na Plan rada Ustanove za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine. 

21-03-2022, 16:19

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila prijedloge Izvješća o radu Vlade i Izvješća o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i županijskog javnog pravobraniteljstva za 2021. godinu, koji će biti upućeni u daljnji skupštinski postupak.

U opsežnom dokumentu Izvješća o radu Vlade istaknuto je kako je Vlada u protekloj godini, unatoč teškoćama zbog pandemije COVID-19, nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – gospodarstvu, poljoprivredi, turizmu, prosvjeti, kulturi, športu, skrbi za socijalne kategorije, braniteljskoj populaciji i brojnim drugima.

Također, Vlada je prihvatila  Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju „Tekuće pričuve“ za proteklu godinu.

Usvojen je i Nacrt  Programa rada Vlade za 2022. godinu koji predstavlja sustavan i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, s ciljem postizanja pravne sigurnosti, gospodarskog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je započela raspravu o Prednacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ „Park prirode Hutovo blato“, o čemu će se rasprava nastaviti na sljedećoj sjednici.

Vlada je usvojila prijedloge Zakona o termoenergetskoj i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i uputila ih u daljnji skupštinski postupak.

Usvojena je Informacija Ministarstva unutarnjih poslova o potrebi ustrojavanja Policijske postaje Ravno i policijske ispostave Ivanica s ciljem osiguranja povoljnog stanja sigurnosti i dobrobiti građana. Istaknuto je kako sadašnjim ustrojem policije nisu zadovoljni predstavnici lokalnih vlasti kao i građani jer je Ravno jedina općina u FBiH koja nema status policijske postaje. Također, naglašen je poseban zemljopisni položaj Ravnog jer graniči s Republikom Hrvatskom, a jedan dio općine je i minski zagađen.

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova usvojena je i Inicijativa za korištenje objekta na raskrižju ulica Hrvatskih branitelja i Onešćukova u blizini Starog mosta i Franjevačke crkve u Mostaru gdje tijekom cijele godine, a osobito ljetnih mjeseci, boravi veći broj turista. Budući da analize pokazuju kako na tom području, u vrijeme turističke sezone, dolazi do povećanog broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa, te kaznenih djela krađa i razbojništva, jedan broj policijskih službenika premjestit će se u navedeni objekt kako bi bili što prisutniji i smanjili broj prekršajnih i kaznenih djela.
Za provedbu prethodnih dviju odluka zadužen je MUP HNŽ.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Stoca i Čapljine. Na području Mostara donesene su odluke o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Građevinar, te 12 fotonaponskih elektrana Mandino u Kruševu. Na području Stoca donesene su odluke o dodjeli koncesije za fotonaponske elektrane MAC ECO OIL, ANAREA i ECO-ENERGY, a na području Čapljine o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Plavo sunce.

Nastavljajući potporu jedinicama lokalne samouprave Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom za prijevoz učenika u osnovnim školama u  gradovima i općinama HNŽ, osigurava 1.500.000,00 KM. Sredstva će biti doznačena općinama i gradovima u HNŽ.

Razmotreno je i prihvaćeno Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za 2021. godinu i Izvješće o utrošku sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“.

Usvojeno je i Izvješće o provedbi Lokalnog akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNŽ 2021.-2024. godina za 2021. godinu.

Vlada je razmotrila Informaciju o tijeku razgovora sa sindikatima proračunskih korisnika o povećanju plaća. Istaknuto je kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, ali je, također, svjesna aktualne krize, te će do kraja tjedna nastaviti razgovore s ciljem donošenja obostrano prihvatljivih rješenja.

Uz spomenute, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

13-01-2022, 14:42

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na danas započetoj 166. sjednici, dala je suglasnost na Sporazum o produljenju primjene Kolektivnog ugovora za službenike uprave i sudske vlasti u FBiH koji je utvrđen između ovlaštenog pregovarača Vlade HNŽ i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Ujedno, Vlada je ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da, u ime Vlade, potpiše Sporazum na razdoblje od 2 godine.

Također, usvojeno je izvješće Ministarstva prometa i veza o utrošku sredstava koja su tijekom prošle godine transferirana Međunarodnoj zračnoj luci Mostar. 

Vlada je usvojila zaključak kojim zadužuje ministarstva, uprave i upravne organizacije, Županijsko javno pravobraniteljstvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade do kraja mjeseca dostave programe rada za 2022. godinu s dinamičkim planom kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji Program rada Vlade najkasnije do 15. veljače i dostaviti ga Skupštini HNŽ radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

Također, izvješća o radu za 2021. godinu potrebno je dostaviti do 14. veljače kako bi Vlada mogla usvojiti godišnje izvješće o radu do 28. veljače i dostaviti ga Skupštini.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, donijela odluku kojom je dana suglasnost da se 70 oduzetih motornih vozila koja su neispravna, uništena, odnosno nisu u voznom stanju putem licitacije prodaju/unište.