Ured za zakonodavstvo

Svjetlana Marušić

v.d. sekretara Ureda za zakonodavstvo

Svjetlana Marušić rođena je 8. juna 1981. godine u Mostaru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, stekavši zvanje diplomirane pravnice. Radno iskustvo počela je kao pripravnica u Stručnoj službi Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je i nastavila rad u struci kao stručni savjetnik za normativno-pravne poslove. Udata je i majka troje djece.

Adresa

Stjepana Radica 3. 88000 Mostar

Telefonski broj

036/312-184

Fax

036/316-129

Ured za zakonodavstvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona osnovan je Uredbom o osnivanju Ureda za zakonodavstvo dana 21. aprila 1999. godine. Uredba je objavljena u Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona broj 9/99. - Mjerodavnost Ureda - Ured za zakonodavstvo daje Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, s gledišta usklađenosti s Ustavom Hercegovačko-neretvanskog kantona i pravnim sistemom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno o prijedlozima zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona odnosno Vlada i prijedlozima propisa koje donose ministri i rukovodioci organa kantonalne uprave, - obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona i Vlada, - pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave, - proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema te daje Vladi mišljenja i prijedloge po tim pitanjima, - priprema materijale za objavljivanje zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona, Vlada, ministri i rukovodioci drugih organa kantonalne uprave u službenom glasilu Hercegovačko-neretvanskog kantona, - obavlja i druge poslove koje mu u vezi s njegovim djelokrugom rada povjeri Vlada. Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na koje je saglasnost dala Vlada u Uredu je sistematizovano 7 radnih mjesta i to: - sekretar Ureda; - pomoćnik sekretara Ureda; - tri stručna savjetnika; - dva namještenika Trenutno su u Uredu zaposleni sekretar Ureda, pomoćnik sekretara Ureda i jedan namještenik za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. Osim izvršavanja mjerodavnosti propisanim Uredbom o osnivanju, Ured zajedno s resornim ministarstvima intenzivno radi na izgradnji pravnog sistema Kantona koji je osnov za funkcionisanje vlasti na cjelokupnom području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ured je prošao reviziju Agencije za državnu službu i dobio obavještenje koje se odnosi na zakonitost zasnivanja radnog odnosa i zakonitost postavljanja na funkcije, tako da sekretar Ureda i njegov pomoćnik u narednih 18. mjeseci prolaze kroz postupak ocjenjivanja, u skladu sa Zakonom o državnoj službi F BiH.