USVOJENA STRATEGIJA ZA MLADE I OSIGURANA SREDSTVA ZA OPREMANJE ZGRADE SKUPŠTINE
30-03-2023, 14:14

Na danas održanom prvom dijelu 197. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o unutarnjoj preraspodjeli novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za županijsku Skupštinu. Za potrebe završetka radova rekonstrukcije, dogradnje i  opremanja zgrade Skupštine, u Proračunu za 2023. godinu Vlada je osigurala ukupno 850.000,00 KM. Odlukom o unutarnjoj preraspodjeli, usvojenoj na današnjoj sjednici, dio sredstava u iznosu od 350.000,00 KM bit će utrošeno za nabavu opreme dvorane za održavanje sjednica Skupštine.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskoga plana Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ-a za 2023. godinu. Nastavljajući kontinuiranu potporu primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usvojenim Financijskim planom osigurana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM za domove zdravlja u Županiji.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o usvajanju Prijedloga Strategije za mlade HNŽ-a za razdoblje 2023.-2028. godina, kao i Akcijski plan za 2023. godinu. Vlada HNŽ-a, s Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa kao nositeljem aktivnosti izradbe Strategije za mlade, odlučila se strateškim dokumentom analizirati probleme i potrebe mladih te utvrditi realne strateške ciljeve koji će omogućiti mladima programe koji će poboljšati njihov status u svim životnim aspektima. Strategija je urađena u skladu s važećim propisima i smjernicama te u skladu sa Strategijom razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. godine. Posebna pitanja prilikom izrade Strategije usmjerena su na to da bude realno ostvariva te usmjerena na probleme koji se mogu riješiti u sklopu mjerodavnosti županijske razine vlasti, uključujući nezaobilaznu suradnju s općinskim/gradskim razinama, kao i drugim institucijama i organizacijama koje mogu dati svoj doprinos u procesu realizacije i ostvarivanja prioriteta.

Vlada je danas prihvatila Izvješće o provedbi Lokalnoga akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenoga zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNŽ-u 2021.-2024. godina za 2022. godinu.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Popis poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva, sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i HNŽ-a. Na osnovu važećih propisa, s ciljem pomoći gospodarstvenicima, i provedenoga Javnog poziva načinjen je Preliminarni popis potencijalnih korisnika kreditnih sredstava koji je dostavljen Razvojnoj banci FBiH. Razvojna banka obavijestila je Ured predsjednika Vlade HNŽ-a o odobrenim kreditima za subjekte koji su na Preliminarnomu popisu.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Plana utroška novčanih sredstava za 2023. godinu za Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a s pozicije ''Izdaci iz namjenskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo'', u iznosu od 47.023,63 KM.

Na prijedlog Uprave za prognane i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu s pozicije ''Pomoć raseljenim osobama i povratnicima Aneks 7'', ''Zaštita raseljenih osoba i povratnika'', ''Pomoć u održivomu povratku'' i ''Tekući transferi neprofitabilnim organizacijama'' u iznosu od 460.000,00 KM.
Također, usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika za 2023. godinu kojom je utvrđena visina uplate doprinosa u iznosu od 8,00 KM, kao i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenim osobama i povratnicima za 2023. godinu u iznosu od 800,00 KM te Odluka o plaćanju troškova održavanja kolektivnih centara za 2023. godinu u iznosu od 30.800,00 KM.

Vlada je danas usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava i utvrđivanju kriterija, uvjeta i načina raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Upravu za prognane i izbjeglice s pozicije ''Tekući transferi neprofitabilnim organizacijama za financiranje projekata putem Javnoga poziva na polju pomoći povratnicima, fondacijama i udrugama za 2023. godinu u HNŽ-u'' u iznosu od 50.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba'' Stolac. Ta je ustanova u 2002. godini pružila smještaj za 155 korisnika, od kojih je njih 125 smješteno putom referentnih centara za socijalni rad iz županija FBiH, a 30 u privatnomu smještaju. Svim korisnicima, kao i prethodnih godina, osigurani su cjelodnevna zdravstvena zaštita te redoviti pregledi psihijatara i liječnika opće prakse.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Tromjesečnoga izvješća o realizaciji programa financijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Mostar i Opće bolnice Konjic. Vlada je, također, dala suglasnost na Statut Javne ustanove Odgojni centar HNŽ-a.