Zavod za skolstvo HNK

Direktor Željko Ćorić

Zavod za školstvo HNK

Željko Ćorić rođen je 14. septembra 1964. godine u Mostaru. Po zanimanju je diplomirani mašinski inžinjer. Bio je radnik Tvornice Soko Mostar, zatim Crvenog križa Mostar kao šef Službe AOP-a. Obavljao je i poslove sekretara Crvenog križa Mostar, nakon čega je bio direktor Centra za društvenu brigu o starim osobama Mostar. Uporedo s tim poslovima, bio je angažovan i kao nastavnik informatike i mašinske grupe predmeta u Srednjoj turističko-ugostiteljskoj školi Mostar, Srednjoj građevinskoj školi Jurja Dalmatinca Mostar i Srednjoj prometnoj školi Mostar. Obnašao je funkciju predsjednika ALUMNI-a na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, a bio je u četiri mandata predsjednik HNK Branitelj iz Mostara i član više komisija u Kantonalnom i Federalnom fudbalskom savezu.

Adresa

Kralja Zvonimira 14. Mostar

Telefonski broj

036/ 312-188 ravnatelj036/ 334-255 tajništvo

Fax

036/316-655

Zavod za školstvo kao posebna upravna organizacija obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu u oblasti predškolskog vaspitanja i naobrazbe, osnovnog, srednjeg i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, a koje se odnosi na:

1.    Izradu prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, obrazovanje za djecu s posebnim potrebama, osnovno i srednje obrazovanje.
2.    Praćenje primjene propisanih nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih.
3.    Ostvarivanje stručno-pedagoškog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organizovanog rada prosvjetnih radnika, stručnih saradnika i direktora ustanova.
4.    Donošenje metodologije izrade i realizovanja godišnjih programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova.
5.    Izradu prijedloga popisa udžbenika za opće i strukovne škole.
6.    Izrada prijedloga školskog kalendara za školsku godinu.
7.    Izrada stručnih naputaka za rad i neposrednu stručnu pomoć vaspitno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim radnicima.
8.    Skrb i pomoć pri uvođenju odgojitelja, nastavnika i stručnih saradnika u vaspitno-obrazovni proces.
9.    Izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja obrazovnih radnika i stručnih saradnika vaspitno-obrazovnih ustanova.
10.    Donošenje programa stručnog usavršavanja radnika i stručnih saradnika Zavoda.
11.    Stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnog procesa.
12.    Aktivno učestvovanje u procesu reforme općeg i strukovnog odgoja i obrazovanja.
13.    Izdavanje stručnih časopisa i publikacija.
14.    Izrada prijedloga provedbenih propisa iz djelokruga mjerodavnosti Zavoda.
15.    Učestvovanje u obavljanju stručnih ispita u skladu sa odredbama pravilnika kantonalnih ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
16.    Izrada izvještaja, analiza i drugih stručnih poslova za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.
17.    Obavljanje i drugih poslova od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda u skladu sa zakonom.

Službena stranica: http://www.zavod-skolstvo.ba/