Izdavačka i bibliotekarska djelatnost

SAMOSTALNE BIBLIOTEKE

NARODNA KNJIŽNICA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Nakon donesenog Zakona o bibliotečkoj djelatnosti HNK, osnivačka prava bivše Narodne knjižnice prešla su na Kanton.
U ustanovi je zaposleno osam radnika. Fond knjiga Narodne knjižnice je oko 130.000 knjiga, te oko 14.000 novina i časopisa.
Direktorica: Julijana Pavlović

NARODNA BIBLIOTEKA MOSTAR

J.U. Narodna biblioteka Mostar, sa osnivačkim pravima prenesenim sa Općine Stari Grad na Upravu Grada Mostara. U Biblioteci je zaposleno osam radnika. Narodna biblioteka Mostar broji oko 45.000 knjiga.
Direktor: Omer Mičijević
 

BIBLIOTEKE U SASTAVU 

U Jablanici djeluje Gradska biblioteka u okviru Muzeja “Sjeverna Hercegovina”, a u Konjicu, u okviru Narodnog univerziteta, Gradska biblioteka.
Knjižnica Čitluk (u okviru Kulturno-informativnog centra, ranije u okviru Narodnog univerziteta);
Knjižnica Čapljina (u okviru Informativnog centra);
Knjižnica Stolac (u okviru Informativnog centra);
Knjižnica Rama (u okviru Informativnog centra);
Biblioteka Jablanica (u okviru Muzeja Sjeverna Hercegovina);
Biblioteka Konjic (u okviru Narodnog univerziteta Konjic).
Osnivači biblioteka u sastavu su općine u kojima ove biblioteke djeluju.

Pri Sveučilištu u Mostaru djeluje Sveučilišna knjižnica; Na Univerzitetu Džemal Bijedić djeluje Univerzitetska biblioteka; Na svim fakultetima postoje fakultetske biblioteke. Status ovih biblioteka regulisan je u okviru Sveučilišta odnosno Univerziteta.

Pri osnovnim i srednjim školama u Kantonu djeluju školske biblioteke za potrebe učenika i nastavnika, odnosno nastavnog procesa.
 
U bibliotekama u sastavu fond knjiga se kreće od 3000 do 5000 knjiga.

Upravni i stručni nadzor nad radom svih biblioteka u Kantonu vrši Narodna knjižnica HNK-a.

 

Bosnian