Pedagoski zavod HNK

Direktorica dr. sc. Enisa Gološ

Pedagoški zavod HNK

Enisa Gološ rođena je 6. oktobra 1964. godine u Mostaru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranila na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru i stekla zvanje doktor humanističkih nauka, uža naučna oblast lingvistika. Radila je kao nastavnica u osnovnoj školi, zatim u Gimnaziji Mostar i u drugim srednjim školama, kao vanjska saradnica Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, te kao stručna savjetnica za srednje obrazovanje u Pedagoškom zavodu Mostar, prije nego je imenovana za direktoricu. Objavila je više naučnih i stručnih radova, kako u domaćim časopisima, tako i u međunarodnim zbornicima radova. Autorica je jedne stručne i jedne naučne knjige, učesnica niza međunarodnih naučnih konferencija i simpozija, kao i niza projekata u okviru reforme obrazovnog sistema. Udata je i majka dvoje djece.

Adresa

Sjeverni logor 116, Mostar

Telefonski broj

036/570-045
036/571-648

Fax

036/570-045 036/571- 648

Na osnovu čl. 20. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (Sl. novine HNK-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na:

1.    izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih,
2.    ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih radnika, stručnih saradnika i direktora,
3.    donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova,
4.    donošenje programa stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika i saradnika,
5.    utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola,
6.    praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih,
7.    organiziranje vaspitno-obrazovnog informacijskog i ostalog sistema na području Kantona,
8.    informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe ministarstva  i drugih institucija na području Kantona,
9.    izdavanje stručnih časopisa i publikacija,
10.    izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda,
11.    izrada stručnih uputstava za rad i neposrednu pomoć vaspitno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim radnicima,
12.    briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih saradnika u vaspitno- obrazovni proces,
13.    vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti.

Službena starnica: http://www.pzm.ba/