Ministarstvo finansija

Adil Šuta

Ministarstvo finansija

Adil Šuta (SDA) rođen je 1. novembra 1979. godine u Mostaru. Na Fakultetu za poslovni menadžment Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste – menadžera. Odbranivši magistarski rad ''Kvaliteta kao menadžerski alat u postizanju konkurentnosti na primjeru BH Telecoma'' na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stiče zvanje magistra nauke. Radio je u BH Telecomu – Direkciji Mostar, obnašavši više funkcija. Oženjen je i otac troje djece.

Adresa

Kneza Domagoja bb 88000 Mostar Identifikacijski broj: 4227307110007

Telefonski broj

036/356-100

Fax

036/356-170

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 •     porezni sistem i poreznu politiku Kantona;
 •     sistem taksi iz nadležnosti Kantona;
 •     finansiranje funkcija Kantona – izrada i izvršenja Budžeta Kantona i godišnjeg obračuna Budžeta Kantona;
 •     utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju i finansijskih sredstava;
 •     sistem finansiranja općih i društvenih potreba;
 •     osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona;
 •     ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona;
 •     inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
 •     prati i analizira provođenje ukupne finansijske politike Federacije, te njezin utjecaj na finansijsko stanje i kretanje u Kantonu, te preko kantonalnih zastupnika u       federalnim organima vlasti traži poduzimanje odgovarajućih mjera;
 •     analizira i daje ocjenu rada federalnih finansijskih organa i organizacija na nivou Kantona (poreznih tijela i dr.);
 •     priprema nacrte zakona iz svoje oblasti;.
 •     obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom.

USVOJENI PROPISI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
 

 •     Zakon o porezima HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 6/98 i 6/99 i 5/04, 5/05, 2/06, 4/07 ).
 •     Zakon o pripadnosti javnih prihoda HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 4/00, 5/04, 2/06).
 •     Zakon o porezu na promet nekretnina HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 8/00, 5/04 ).
 •     Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode (˝Sl. novine HNK˝, br: 3/04 ).
 •     Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 8/06 ).
 •     Uredba o utvrđivanju poreznih obveznika poreza na dobit fizičkih lica koje plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu i visine poreza (˝Sl. novine HNK˝, br: 10/99 ).
 •     Uputstva za primjenu Zakona o porezima HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 10/99 ).
 •     Pravilnik o izdavanju, stavljanju u promet i povlačenju iz prometa kantonalnih biljega (˝Sl. novine HNK˝, br: 2/01,3/06).
 •     Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa trezora (˝Sl. novine HNK˝, br: 6/04).
 •     Uputstvo o blagajničkom poslovanju (˝Sl. novine HNK˝, br: 6/04).
 •     Uputstvo o proceduri za blagajničke poslove i blagajnički maksimum (˝Sl. novine HNK˝, br: 6/04).
 •     Pravilnik o računovodstvenoj i finansijskoj internoj kontroli i nadzoru (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Pravilnik o popisu imovine, potraživanja i obaveza (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/ 07).
 •     Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika Budžeta HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Uputstvo o otvaranju depozitnih računa kod pravosudnih organa u HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Instrukcija o unosu podataka u sistem centralizovanog obračuna plaća (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Instrukcija o proceduri za uplatu vlastitih prihoda (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Instrukcija o načinu realizacije grantova iz Budžeta HNK (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/07).
 •     Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama (˝Sl. novine HNK˝, br: 1/04).

ZAKONI KOJI REGULIŠU RAD MINISTARSTVA

 •     Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (˝Sl. novine HNK˝, br: 4/98, 1/02, 4/07).
 •     Zakon o kantonalnoj upravi (˝Sl. novine HNK˝, br: 11/99).
 •     Pravilnik o unutrašnjem uređenju Ministarstva finansija HNK br: 647/06 na koji je Vlada HNK dala suglasnost aktom br: 01-1-02-923/06 od 31.05.2006.godine.