Ministarstvo financija

Adil Šuta

Ministarstvo financija

Adil Šuta (SDA) rođen je 1. studenog 1979. godine u Mostaru. Pri Fakultetu za poslovni menadžment Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stekao je zvanje diplomiranoga ekonomiste – menadžera. Obranivši magistarski rad ''Kvaliteta kao menadžerski alat u postizanju konkurentnosti na primjeru BH Telecoma'' pri Ekonomskomu fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stječe zvanje magistra znanosti. Radio je u BH Telecomu – Poslovnici Mostar, obnašavši više funkcija. Oženjen je i otac troje djece.

Adresa

Kneza Domagoja bb 88000 Mostar Identifikacijski broj: 4227307110007

Telefonski broj

036/356-100

Fax

036/356-170

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 •     porezni sustav i poreznu politiku Županije;
 •     sustav pristojbi iz nadležnosti Županije;
 •     financiranje funkcija Županije – izrada i izvršenje Proračuna Županije i godišnjeg obračuna Proračuna Županije;
 •     utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju i financijskih sredstava;
 •     sustav financiranja općih i društvenih potreba;
 •     osiguranje financijskih tržišta i poboljšanje financijskog sustava na prostoru Županije;
 •     ekonomsko-financijske poslove u svezi s imovinom Županije;
 •     inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
 •     prati i analizira provedbu ukupne financijske politike Federacije, te njezin utjecaj na financijsko stanje i kretanje u Županiji, te preko županijskih zastupnika u federalnim tijelima vlasti traži poduzimanje odgovarajućih mjera;
 •     analizira i daje ocjenu rada federalnih financijskih tijela i organizacija na razini Županije (poreznih tijela i dr.);
 •     priprema nacrte zakona iz svoje oblasti;.
 •     obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom.

USVOJENI PROPISI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
 

 •     Zakon o porezima HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 6/98 i 6/99 i 5/04, 5/05, 2/06, 4/07 ).
 •     Zakon o pripadnosti javnih prihoda HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 4/00, 5/04, 2/06).
 •     Zakon o porezu na promet nekretnina HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 8/00, 5/04 ).
 •     Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode (˝N. novine HNŽ˝, br: 3/04 ).
 •     Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjeg duga HNŽ (˝N. novine HNŽ, br: 8/06 ).
 •     Uredba o utvrđivanju poreznih obveznika poreza na dobit fizičkih osoba koje plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu i visine poreza (˝N. novine HNŽ˝, br: 10/99 ).
 •     Naputci za primjenu Zakona o porezima HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 10/99 ).
 •     Pravilnik o izdavanju, stavljanju u promet i povlačenju iz prometa županijskih biljega (˝N. novine HNŽ˝, br: 2/01,3/06).
 •     Naputak o izvršavanju proračuna s jedinstvenog računa trezora (˝N. novine HNŽ˝, br: 6/04).
 •     Naputak o blagajničkom poslovanju (˝N. novine HNŽ˝, br: 6/04).
 •     Naputak o proceduri za blagajničke poslove i blagajnički maksimum (˝N. novine HNŽ˝, br: 6/04).
 •     Pravilnik o računovodstvenoj i financijskoj internoj kontroli i nadzoru (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Pravilnik o popisu imovine, potraživanja i obveza (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/ 07).
 •     Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa trezora HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Naputak o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika Proračuna HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Naputak o kolanju računovodstvene dokumentacije (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Naputak o otvaranju depozitnih računa kod pravosudnih tijela u HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Instrukcija o unosu podataka u sustav centraliziranog obračuna plaća (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Instrukcija o proceduri za uplatu vlastitih prihoda (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Instrukcija o načinu realizacije grantova iz Proračuna HNŽ (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/07).
 •     Naputak o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama (˝N. novine HNŽ˝, br: 1/04).

ZAKONI KOJI REGULIRAJU RAD MINISTARSTVA

 •     Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (˝N. novine HNŽ˝, br: 4/98, 1/02, 4/07).
 •     Zakon o županijskoj upravi (˝N. novine HNŽ˝, br: 11/99).
 •     Pravilnik o unutarnjem uređenju Ministarstva financija HNŽ br: 647/06 na koji je Vlada HNŽ dala suglasnost aktom br: 01-1-02-923/06 od 31.05.2006.godine.