Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Suad Balić

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Rođen, 31.10.1969. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio u Konjicu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Tijekom agresije na R BiH u razdoblju od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije BiH. Radio u Općinskom sudu Konjic, Javnoj ustanovi Opća bolnica Konjic na poslovima stručnog suradnika za pravne poslove i šefa službe pravnih i općih poslova. Na općinskim izborima za mandatno razdoblje 2008.-2012.-2016. godina izabran je za vijećnika u Općinsko vijeće Konjic. U narečenom razdoblju obavljao dužnost predsjednika Kluba vijećnika SDA Konjic, predsjednika Povjerenstva za statutarna pitanja i propise u Općinskom vijeću Konjic. U razdoblju od 2008. do 2012. godine i 2012. do 2016. godine imenovan je za predsjednika Žalbenog vijeća općine Konjic. Za mandatno razdoblje 2008.-2012.-2015. godina izabran je za člana izvršnog odbora SDA Konjic, a od svibnja 2015. godine izabran je za predsjednika Općinskog odbora SDA Konjic. Član je županijskog izvršnog odbora SDA HNŽ. Od rujna 2015. godine imenovan je za ministra pravosuđa uprave i lokalne samouprave u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije. Oženjen, otac dvoje djece.

Adresa

Ulica Maršala Tita 91, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/555-740

Fax

036/550-131

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 1. organiziranje, kadrove, uvjete za rad sudova, tužilaštava, pravobranilaštava i službi pravne pomoći sukladno zakonu; 2. kazneno-popravne ustanove sukladno zakonu; 3. nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave, županijskih pravosudnih institucija i poslova tijela županijske uprave; 4. pomaganje Skupštini Županije u provođenju istrage iz člana V-2-7 (5) Ustava Federacije; 5. poduzimanje svih potrebnih mjera i zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članu II.A.1-7. Ustava Federacije i Aneks Ustava; 6. nadzor nad istragom i krivičnih gonjenjem u slučajevima kršenja županijskih zakona; 7. odvjetništvo i bilježništvo sukladno zakonu; 8. organiziranje polaganja pravosudnog ispita s Federalnim ministarstvom pravde; 9. organiziranje i provođenje polaganja stručnog upravnog ispita za radnike tijela županijske uprave; 10. stručne poslove u vezi s amnestijom i oprostom osuđenih osoba za djela utvrđena županijskim zakonom; 11. izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, sukladno zakonu; 12. udruživanje građana u udruženja iz nadležnosti Županije; 13. sustav državne uprave, organiziranje i način rada tijela uprave u Županiji; 14. prava i dužnosti tijela uprave Županije, uporaba i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Županije; 15. inspekcijski nadzor nad radom županijskih, općinskih i gradskih tijela uprave o ostvarivanju sustava državne uprave, provođenja propisa o općem upravnom postupku, posebnim upravnim postupcima i propisima o uredskom poslovanju, radnim odnosima radnika u tijelima uprave Županije i jedinicama lokalne samouprave; 16. stručno educiranje i usavršavanje radnika u tijelima uprave i drugim tijelima Županije i jedinica lokalne samouprave; 17. rješava u drugom stupnju iz svoje nadležnosti; 18. priprema nacrte zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; 19. obavlja poslove javne uprave u skladu s županijskim zakonom; 20. prati stanje, priprema i predlaže mjere za unaprjeđenje lokalne samouprave; 21. obavlja i druge poslove iz svoje oblasti sukladno zakonu, koji ne spadaju u djelokrug nadležnosti drugog ministarstva odnosno drugog tijela državne uprave. Ministarstvom rukovodi ministar koji sukladno zakonu predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. Ministru u rukovođenju organizacijskim jedinicama pomažu rukovodeći državni službenici. U Ministarstvu se utvrđuju (4) rukovodeća radna mjesta i to: - Tajnik Ministarstva - Pomoćnik ministra za pravosuđe, - Pomoćnik ministra za upravu i lokalnu samoupravu, - Glavni županijski upravni inspektor. Ministar može osnovati stručni kolegij kao svoje stručno i savjetodavno tijelo. Stručni kolegij čine ministar, tajnik ministarstva, pomoćnici ministra i glavni županijski upravni inspektor. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ukupno je predviđeno 18. radnih mjesta + 2 vježbenika, i to: - ministar, - četiri rukovodeća državna službenika, - četiri državna službenika, - jedan državni službenik s posebnim ovlastima upravni inspektor, - osam namještenika. USVOJENI ZAKONI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUÐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HNŽ - Zakon o Vladi HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 2/98), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi ("Sl. novine HNŽ",broj: 3/01), - Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Sl. novine HNŽ",broj: 4/98), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Sl. novine HNŽ",broj:1/02), - Zakon o županijskoj upravi ("Sl. novine HNŽ",broj: 11/99), - Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. novine HNŽ",broj:4/00), - Zakon o pečatu ("Sl. novine HNŽ",broj:2/98), - Zakon o Službenim novinama HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 2/98), - Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 8/99), - Zakon o sudovima HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 6/00), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl. novine HNŽ",broj: 6/00), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl. novine HNŽ", broj: 4/02 i 1/03), - Zakon o Županijskom tužilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 4/02 i 1/03), - Zakon o prekršajima HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: broj: 8/99), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. novine HNŽ",broj: 1/03), - Zakon o javnom pravobranilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 8/99), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj:3/04), - Zakon o izvršenju sankcija u HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj:3/00), - Zakon o sudskim taksama s tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj: 5/04), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:7/04), - Zakon o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:8/00), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:4/04).