Amandmani na Ustav HNK

      Amandman I
                                                                                    na Ustav Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

 

U članku 4. riječi "gradovima i", dodaju se prije riječi "općinama".
U članku 13. riječ "gradova), dodaje se prije riječi "i općina".
U članku 14. riječ "grad", dodaje se prije riječi "i općina" (3x).
U članku 19. staak 1. riječi "gradove i", dodaju se prije riječi "općine".
U članku 19. stavak 4. riječi "gradskih i", dodaju se prije riječi "općinskih".
U članku 20. riječi "gradsku upravu i", dodaju se prije riječi "lokalnu", a riječi "gradske i", dodaju se prije riječi "općinske".
U članku 36.b) riječ "gradsku", dodaje se prije riječi "općinsku".
Dodaje se novi članak 42. stavak 4. koji glasi:
"Župan Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i gradonačelnik Grada Mostara ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Imenovanje gradonačelnika i njegovog zamjenika izvršit će se istovremeno sa imenovanjem župana i njegovog zamjenika".
Iza članka 64. dodaju se nove glave V.A. i V.B. koje glase:
"V.A GRADSKE VLASTI
Članak 64a.

(1) Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, uspostavlja se grad kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Federalnom ustavu i zakonu i ovom Ustavu.
Odgovornost grada obuhvaćaju:

 • financije i poreznu politiku sukladno federalnim i županijskim-kantonalnim zakonima,
 • zajedničku infrastrukturu (voda, struja),
 • urbanističko planiranje gradskih potreba,
 • javni promet,
 • druge ovlasti koje gradu prenesu općine ili povjeri županija-kanton.

(2) Grad ima statut usklađen federalnom Ustavu, ovom Ustavu i županijskim-kantonalnim zakonima

(3) Grad ima gradsko vijeće čiji sastav čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom.
Gradsko vijeće ne može imati manje od 15, a niti više od 30 vijećnika.
U slučaju Grada Mostara, Gradsko vijeće nastavit će raditi s postojećim brojem vijećnika, s tim da će se broj vijećnika uskladiti odredbama prethodnog stavka, najkasnije do slijedećih lokalnih izbora.
O specifičnostima, uključujući Središnju zonu Grada Mostara vodit će se računa pri utvrđivanju broja vijećnika i postupka njihovog izbora.

(4) Gradsko vijeće:

  • priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut grada,
  • bira gradonačelnika,
  • donosi proračun grada,
  • donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlasti i vrši druge ovlasti utvrđene statutom.

(5) Odgovornost gradonačelnika je:

 • imenovanje i smjenjivanje gradskih dužnosnika,
 • provedba gradske politike i izvršavanje gradskih porpisa,
 • osiguranje suradnje gradskih dužnosnika s ombudsmanima,
 • podnošenje izvješća gradskom vijeću i javnosti o provedbi gradske politike.

(6) Grad ostvaruje svoje prihode sukladno zakonu.

"V.B.GRAD MOSTAR
Članak 64B)

(1) Grad Mostar čine šest općina i Središnja zona koja nije općina, ali je pod upravom Gradskog vijeća sukladno odredbama Rimskog sporazuma.
Granice šest gradskih općina i Središnje zone su utvrđene Statutom Grada od 07. veljače 1996. godine.

(2) Odgovornosti Grada Mostara obuhvaćaju:

 • financije i poreznu politiku, sukladno zakonima Federacije i županije-kantona,
 • urbanističko planiranje,
 • infrastrukturu (voda, struja),
 • gospodarsku politiku, sukladno zakonima Federacije i županije-kantona,
 • javni promet, uključujući željezničku postaju,
 • Mostarsku zračnu luku,
 • druge ovlasti koje gradu prenesu općine ili povjeri županija-kanton.

(3) Grad Mostar ima Gradsko vijeće čiji sastav čine vijećnici iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom.
Gradsko vijeće Grada Mostara ima jednak broj mjesta za predstavnike iz reda hrvatskoga naroda, bošnjačkoga naroda i ostalih".

 

Amandman II

Članak 22. Ustava Hercegovačko-neretvanske županije-kantona mijenja se i glasi:
"Skupština županije-kantona sastoji se od 30 zastupnika".

 

Amandman III

U članku 9. stavak 1., točka b), dodaju se riječi:
"gradu ili" prije riječi "općini".
 

Amandman IV

Članak 20., izmjenjen amandmanom I. mijenja se i glasi:
"Županija je dužna konzultirati s gradskim i općinskim tijelima vlasti na odgovarajući način kada donosi propise koji se odnose na lokalnu samoupravu".

 

Amandman V

Članak 42. stavak 4. izmjenjen amandmanom I se briše.

 

Amandman VI

Članak 51. stavak 1. točka f) mijenja se i glasi:
"f) osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu pučanstva županije, sa tim da nacionalna struktura policije svake općine odnosno grada odražava nacionalnu strukturu pučanstva tog grada ili općine."

 

Amandman VII

Poglavlje V.A. izmijenjeno amandmanom I se briše.

 

Amandman VIII

Poglavlje V.B. izmijenjeno amandmanom I se stavlja van snage i zamjenjuje se novim poglavljem V.A koje glasi:
"V.A. Organizacija Mostara
1) U Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Grad Mostar se organizira kao jedna teritorijalna jedinica uprave i lokalne samouprave.
2) Grad Mostar ima mjerodavnosti općine, osim ako zakonom nije drukčije propisano.
3) Organizacija Grada Mostara se regulira zakonom i Statutom Grada Mostara. Statutom se određuju gradska područja u kojima gradska uprava ima svoje podružnice isključivo u svrhu pružanja usluga građanima u njihovom okruženju. Statutom se određuje broj gradskih područja.
4) Gradska područja su izborne jedinice. Statutom se određuje sastav Gradskog vijeća, a izborni postupak se regulira Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Statutom na način koji može odstupati od uvjeta propisanih u članku VI.A Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
5) Postupak donošenja odluka se određuje Statutom Grada Mostara. Izuzetno od odredaba bilo kojeg zakona koji propisuje postupke glasovanja, Statutom Grada Mostara može se odrediti poseban postupak glasovanja Gradskog vijeća za usvajanje određenih odluka.
6) Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su zaštićeni u Gradu Mostaru. Pitanja od vitalnog nacionalnog interesa su definirana u članku IV.A.17.a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da su klubovi zastupnika iz članka IV.A.17.a, u svrhu Grada Mostara, oni klubovi zastupnika koji su određeni Statutom Grada Mostara. Postupak zaštite vitalnih nacionalnih interesa se regulira Statutom Grada Mostara. Taj postupak uključuje mogućnost upućivanja pitanja od vitalnog nacionalnog interesa Ustavnom sudu Federacija Bosne i Hercegovine sukladno postupku predviđenom u članku IV.A.18.a) točke 5. do 8. Ustava Bosne i Hercegovine, u slučaju da se ne može doći do dogovorenog rješenja.
7) Samo vijećnici izabrani u Gradsko vijeće mogu biti birani za gradonačelnika Grada Mostara. Gradonačelnika bira i smjenjuje dvotrećinska većina izabranih vijećnika u skladu sa Statutom Grada Mostara.
8) Konstitutivni narodi i Ostali su proporcionalno zastupljeni u gradskoj upravi. Takva proporcionalna zastupljenost se temelji na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7 u potpunosti ne sprovede, sukladno članku IX.11.a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine."

 

Amandman IX

U članku 70. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Mandat članova Općinskog vijeća je četiri godine."

 

Amandman X

U članku 71. točka c) briše se.

 

Amandman XI

Članak 76. mijenja se i glasi:
"Općinskog načelnika biraju demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području Općine na način utvrđen zakonom."

 

Amandman XII

U članku 77. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Općinski načelnik i predsjedavajući Općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda Ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čine više od 80 % stanovnika, prema posljednjem popisu pučanstva u Bosni i Hercegovini."

Bošnjački