Zupanijsko javno pravobraniteljstvo

Vlado Bevanda

Županijsko javno pravobraniteljstvo

Vlado Bevanda rođen je 1. rujna 1961. godine u Dobromu Selu, općina Čitluk. Zvanje diplomiranoga pravnika stekao je pri Pravnomu fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru. Godine 1998. položio je pravosudni ispit. Radio je na više radnih mjesta u MUP-u HR Herceg-Bosne, od samostalnoga referenta do voditelja odjela, te kao tajnik Osnovnoga suda u Mostaru i voditelj Podružnice Hercegovina osiguranja d.d. Mostar. Prije imenovanja na dužnost županijskoga javnog pravobranitelja, obnašao je dužnost zamjenika ravnatelja PPC Mostar u Croatia osiguranju d.d. Ljubuški. Oženjen i otac šestero djece.

Adresa

Kralja Zvonimira 14. A 88 000 Mostar

Telefonski broj

036/312-254

Fax

036/312-254

Zakonodavna regulativa kojom je uređen rad Pravobraniteljstava kao posebnih državnih tijela na svim razinama, utvrđena je Zakonom o pravobraniteljstvu BIH (Sl.glasnik BIH brij: 8/02, 10/02 i 44/04), Zakonom o Federalnom pravobraniteljstvu (Sl.novine F BIH broj: 2/95,12/98,18/00,61/06 i 102/09) i Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HNŽ (N.novine HNŽ broj: 8/99,3/04 i 11/08). Sukladno navedenim zakonima, pravobraniteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije je samostalno tijelo koje poduzima mjere i koristi pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Županije. U zastupanju, javno pravobraniteljstvo po zakonu je ovlašteno poduzimati sve radnje koje je ovlaštena poduzimati stranka u postupku. Mjerodavnost i djelokrug rada, odnosno prava i dužnosti Pravobraniteljstva HNŽ u odnosu na poduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Županije, regulirana su Zakonom o javnom pravobraniteljstvu Županije. Pravobraniteljstvo postupa sukladno utvrđenim mjerodavnostima propisanim u Zakonu o pravobraniteljstvu, po zaključcima Skupštine i Vlade HNŽ, kao i na osnovu Programa rada Pravobraniteljstva za svaku godinu. Prema mjerodavnosti Pravobraniteljstva i opisa poslova nositelja pravobraniteljske funkcije, sukladno Zakonu, Pravobraniteljstvo HNŽ obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Županije a koji se ogleda u zastupanju u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima u sudskim postupcima, tijelima uprave i u upravnim sporovima, daje mišljenja na zaključivanje ugovora o koncesiji i zaključivanje ugovora imovinsko-pravne prirode kao i u drugim predmetima u kojima je mjerodavno pravobraniteljstvo za odlučivanje. Poslove zastupanja pravobraniteljstvo vrši na teritoriju cijele Županije i to pred Općinskim sudom Mostar, Općinskim sudom u Čapljini, Općinskim sudom u Konjicu, Županijskim sudom u Mostaru, Ustavnim sudom FBIH i BIH i Vrhovnim sudom FBIH i Sudom BIH. Osim navedenog pravobraniteljstvo osigurava: -Zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje mjerodavnosti; -Ostvarivanje suradnje s ministarstvima, županijskim tijelima, s organima i organizacijama na razini Federacije BiH, s organima pravosuđa na svim razinama, s pravobraniteljstvima na svim razinama, a naročito radi ujednačavanja prakse i zauzimanja stavova po istim ili sličnim pravnim pitanjima. -Praćenje i proučavanje sudske prakse i zauzimanje jedinstvenih stavova na stručnom Kolegiju i proširenom Kolegiju vezano za predmete iz mjerodavnosti Pravobraniteljstva HNŽ i drugih pitanja iz djelokruga rada.