Uprava za civilnu zastitu i vatrogastvo

V.d. ravnatelja Eugen Ćubela

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Eugen Ćubela rođen je 15. listopada 1962. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranoga inženjera agronomije stekao je pri Agronomskomu fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obnašao je dužnosti direktora poduzeća Soko – Pteron d.o.o. Mostar, direktora Žitoprometa d.d. Mostar, člana NO-a Žito-zajednica FBiH, člana NO-a Parka prirode Hutovo blato, savjetnika dopredsjednika Vlade i ministra financija FBiH i člana Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi, kao i savjetnika predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. U više je saziva predsjedao Upravnim odborom Federalnog zavoda MIO / PIO. U različnim je razdobljima bio ravnatelj i v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, a od 2012. je načelnik Županijskoga stožera civilne zaštite HNŽ-a odnosno od 2013. koordinator za razminiranje HNŽ-a. Na čelu je više mjesnih i međunarodnih projekata, dobitnik je niza nagrada i priznanja, među kojima i onih međunarodnoga karaktera. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/319-869

Fax

036/319-869

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sastoji se od tri sektora, koji čine temeljne organizacijske jedinice, i to: • Sektor civilne zaštite • Sektor vatrogastva • Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove U sklopu Sektora civilne zaštite formiran je operativni centar civilne zaštite HNŽ. Poslovno središte Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije je u Mostaru u Ulici Stjepana Radića br.3. Popunjenost Uprave adekvatnim kadrovima, smještajni prostor i materijalno-tehnička opremljenost ove institucije su nedostatci s kojim je suočena Uprava u izvršavanju obveza iz svoje nadležnosti. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo utemeljena je za rješavanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva, i to: - organizira, priprema i prati funkcioniranje zaštite spašavanja na području HNŽ, - izrađuje procjenu ugroženosti za području HNŽ, - priprema te predlaže plan i program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, - prati stanje priprema zaštite i spašavanja, predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite općina i cijele Hercegovačko-neretvanske županije, - organizira i prati realizaciju obuke nositelju civilne zaštite, - organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja, - predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi, izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, tijela uprave, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja, - predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom u stožeru, postrojbi civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, - priprema propise iz područja zaštite i spašavanja u nadležnosti HNŽ, - organizira obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti, - vrši inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja, te nad radom vatrogasnih postrojbi, - vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno zakonu, općim aktima i drugim propisima, - priprema propise iz oblasti vatrogastva i realizira suradnju s drugim institucijama koje se bave oblastima iz vatrogastva, - sudjeluje u izradi županijskog plana zaštite od požara i organizira poslove iz vatrogastva, - prati stanje i poduzima mjere za unapređenje organiziranja profesionalnih vatrogasnih postrojbi i društava, - sudjeluje u akciji zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim akcidentnim situacijama na području HNŽ-a, - provodi školovanje, usavršavanje i osposobljavanje vatrogasaca, - izdaje zapovijedi za uporabu vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samouprave za djelatnost izvan područja svojih mjerodavnosti na provođenju mjera zaštite od požara. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo predložila je Zakon koji je i usvojen: Zakon o vatrogastvu HNŽ (Narodne novine HNŽ-a br.5/04); Zakon je donesen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.