Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Suad Balić

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Rođen, 31.10.1969. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio u Konjicu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. U toku agresije na R BiH u periodu od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije BiH. Radio u Općinskom sudu Konjic, Javnoj ustanovi Opšta bolnica Konjic na poslovima stručnog saradnika za pravne poslove i šefa službe pravnih i općih poslova. Na općinskim izborima za mandatni period 2008.-2012.-2016. godina izabran je za vijećnika u Općinsko vijeće Konjic. U navedenom periodu obavljao dužnost predsjednika Kluba vijećnika SDA Konjic, predsjednika Komisije za statutarna pitanja i propise u Općinskom vijeću Konjic. U periodu od 2008.do 2012. godine i 2012. do 2016. godine imenovan je za predsjednika Žalbenog vijeća općine Konjic. Za mandatni period 2008.-2012.-2015. godina izabran je za člana izvršnog odbora SDA Konjic, a od maja 2015. godine izabran je za predsjednika Opštinskog odbora SDA Konjic. Član je kantonalnog izvršnog odbora SDA HNK. Od septembra 2015. godine imenovan je za ministra pravosuđa uprave i lokalne samouprave u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Oženjen, otac dvoje djece.

Adresa

Ulica Maršala Tita 91, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/555-740

Fax

036/550-131

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. organiziranje, kadrove, uslove za rad sudova, tužilaštava, pravobranilaštava i službi pravne pomoći u skladu sa Zakonom;
2. kazneno-popravne ustanove u skladu sa zakonom;
3. nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave, kantonalnih pravosudnih institucija i poslova organa kantonalne uprave;
4. pomaganje Skupštini Kantona u provođenju istrage iz člana V-2-7 (5) Ustava Federacije;
5. poduzimanje svih potrebnih mjera i zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članu II.A.1-7. Ustava Federacije i Aneks Ustava;
6. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u slučajevima kršenja kantonalnih zakona;
7. advokatura i notarstvo u skladu sa zakonom;
8. organizovanje polaganja pravosudnog ispita sa Federalnim ministarstvom pravde;
9. organizovanje i provođenje polaganja stručnog upravnog ispita za radnike organa kantonalne uprave;
10.  stručne poslove u vezi sa amnestijom i oprostom osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonom;
11. izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, u skladu sa zakonom;
12. udruživanje građana u udruženja iz nadležnosti Kantona;
13. sistem državne uprave, organizovanje i način rada organa uprave u Kantonu;
14. prava i dužnosti organa uprave Kantona, korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona;
15. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih, opštinskih i gradskih tijela uprave o ostvarivanju sistema državne uprave, provođenja propisa o općem upravnom postupku, posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju, radnim odnosima radnika u organima uprave Kantona i jedinicama lokalne samouprave;
16. stručno obrazovanje i usavršavanje radnika u organima uprave i drugim tijelima Kantona i jedinica lokalne samouprave;
17. rješava u drugom stepenu iz svoje nadležnosti;
18. priprema nacrte zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
19. obavlja poslove javne uprave u skladu sa kantonalnim zakonom;
20.  prati stanje, priprema i predlaže mjere za unaprjeđenje lokalne samouprave;
21. obavlja i druge poslove iz svoje oblasti u skladu sa zakonom, koji ne spadaju u djelokrug nadležnosti drugog ministarstva odnosno drugog organa državne uprave.

Ministarstvom rukovodi ministar koji u skladu sa zakonom predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Ministru u rukovođenju organizacijskim jedinicama pomažu rukovodećidržavni službenici.

U Ministarstvu se utvrđuju (4) rukovodeća radna mjesta i to:

-  Sekretar Ministarstva
-  Pomoćnik ministra za pravosuđe,
-  Pomoćnik ministra za upravu i lokalnu samoupravu,
-  Glavni kantonalni upravni inspektor,
-  Ministar može osnovati stručni kolegij kao svoje stručno i savjetodavno tijelo.

Stručni kolegij čine ministar, sekretar ministarstva, pomoćnici ministra i Glavni kantonalni upravni inspektor.

U Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ukupno je predviđeno 18. radnih mjesta + 2 pripravnika, i to:

-  Ministar,
-  četiri rukovodeća državna službenika,
-  četiri državna službenika,
-  jedan državni službenik s posebnim ovlaštenjem upravni inspektor
-  osam namještenika

-  Zakon o Vladi HNK ("Sl.novine HNK", broj: 2/98),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi ("Sl.novine HNK",broj: 3/01),
-  Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Sl. novine HNK",broj: 4/98),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Sl.novine HNK",broj:1/02),
-  Zakon o kantonalnoj upravi ("Sl.novine HNK",broj: 11/99),
-  Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.novine HNK",broj:4/00),
-  Zakon o pečatu ("Sl.novine HNK",broj:2/98),
-  Zakon o Službenim novinama HNK ("Sl. novine HNK",broj: 2/98),
-  Zakon o radnim odnosima i platama službenika organa uprave u HNK ("Sl.novine HNK", broj: 8/99),
-  Zakon o sudovima HNK ("Sl. novine HNK", broj: 6/00),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl.novine HNK",broj: 6/00),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl.novine HNK", broj: 4/02 i 1/03),
-  Zakon o Kantonalnom tužilaštvu HNK ("Sl.novine HNK",broj: 4/02 i 1/03),
-  Zakon o prekršajima HNK ("Sl.novine HNK",broj: broj: 8/99),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl.novine HNK",broj: 1/03),
-  Zakon o javnom pravobranilaštvu HNK ("Sl.novine HNK",broj: 8/99),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK ("Sl.novine HNK",broj:3/04),
-  Zakon o izvršenju sankcija u HNK ("Sl.novine HNK",broj:3/00),
-  Zakon o sudskim taksama sa tarifom ("Sl.novine HNK",broj: 5/04),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sa tarifom ("Sl.novine HNK",broj:7/04),
-  Zakon o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl.novine HNK",broj:8/00),
-  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl.novine HNK",broj:4/04).

    Službena stranica: http://www.mpulshnk.gov.ba