Ministarstvo prometa i veza

Ivo Bevanda

Ministarstvo prometa i veza

Ivo Bevanda (HDZ BiH) rođen je 16. rujna 1977. godine u Čitluku. Pri Pravnomu fakultetu Sveučilišta u Mostaru stječe zvanje diplomiranoga pravnika. Obnaša dužnost člana Povjerenstva za ustavna pitanja Doma naroda Parlamenta FBiH. Bio je tajnik Općinskoga vijeća Čitluk, predsjednik Upravnoga vijeća ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Svetoga Josipa Radnika Čitluk, dopredsjednik Udruge roditelja i prijatelja djece s posebnim potrebama Susret, član Nadzornoga odbora JP Broćanac d.o.o. Čitluk, član Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta i član Upravnoga vijeća Kulturno-informativnoga centra Čitluk. Predsjednik je Ženskoga hercegovačkog košarkaškog kluba "Brotnjo 94" Čitluk. Oženjen je i otac jednoga djeteta.

Adresa

Maršala Tita 91, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/514-811

Fax

036/514-810

Sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Ministarstva prometa i veza HNŽ, Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: Cestovni promet iz nadležnosti Županije Telekomunikacijski promet iz nadležnosti Županije Registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za županijske linije Poštanski promet iz nadležnosti Županije Željeznički promet iz nadležnosti Županije Vodni promet iz nadležnosti Županije Zračni promet iz nadležnosti Županije, Cjevovodni i integralni transport iz nadležnosti Županije, Izrada prometne osnove Županije u skladu sa prometnom osnovom Federacije, Kategorizaciju cesta iz nadležnosti Županije, Poslove zaštite cesta iz nadležnosti Županije, Financiranje, iniciranje i praćenje razvoja telekomunikacijskih sustava i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Županiji, Stvaranje uvjeta za nastup u inozemstvu gospodarskih subjekata u oblasti prometa sa područja Županije, Inspekcijski nadzor u svim oblastima prometa i veza iz nadležnosti Županije, Suradnja sa Ministarstvom prometa i veza drugih županija u Federaciji, te s federalnim i ostalim institucijama iz oblasti prometa i veza, Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, Rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti, Određivanje visine naknade za korištenje cesta iz svoje nadležnosti, Obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom. Obavlja i druge poslove koji mu se drugim propisima stave u nadležnost. Ministarstvo prometa i veza HNŽ jedan je od nositelja izrade i provedbe Programa sigurnosti cestovnog prometa u HNŽ. Od 2003. godine Ministarstvo vrši i mjerenje intenziteta cestovnog prometa na javnim cestama HNŽ, a u mjesecu travnju 2004. godine uvedeno je elektronsko mjerenje intenziteta prometa – automatskim brojačima na svim javnim cestama u HNŽ. Na temelju ovih mjerenja Ministarstvo prometa i veza HNŽ je objavilo publikacije “Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije u 2004. godini” i “Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije u 2005. godini”, dok su podaci za 2006. godinu još u obradi. Skupština HNŽ je svojom Odlukom broj: 02-01-XXI-132/06 od 26. listopada 2006. godine usvojila Strategiju razvitka javnih cesta na području HNŽ za razdoblje 2006 – 2020 godine čiji je prilog Prostorno – prometna studija cestovne mreže HNŽ. Ministarstvo prometa i veza također je izradilo i Srednjoročni program građenja i održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNŽ za razdoblje od 01.01.2006. godine do 31.12.2009. godine na koji je Vlada HNŽ dala suglasnost svojom Odlukom broj: 01-02-631/06 od 20.04.2006. godine kao i Godišnji plan i program i Financijski plan prihoda i rashoda koji je usvojen Odlukom Vlade HNŽ broj: 01-1-02-649/07 od 18.04.2007. godine. U sastavu Ministarstva prometa i veza HNŽ djeluju dvije županijske uprave: Uprava za ceste Uprava za telekomunikacije i temeljne ustrojbene jedinice: Kabinet ministra i Sektor prometa Ministarstvo prometa i veza HNŽ u djelokrugu svoga rada primjenjuje slijedeće zakone: Zakon o sigurnosti prometa na cestama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06) Federalni Zakon o cestama F BiH (»Službene novine F BiH», broj: 6/02) Županijski Zakon o javnim cestama («Narodne novine HNŽ », broj: 1/02) Federalni Zakon o cestovnom prijevozu FBiH («Službene novine F BiH», broj: 28/06) Županijski Zakon o prijevozu o unutarnjem cestovnom prometu («Narodne novine HNŽ », broj: 5/00) Navedeni zakoni su temeljni zakoni vezani za djelokrug rada Ministarstva prometa i veza HNŽ, a osim njih u svom radu Ministarstvo koristi i provedbene propise koji proizlaze iz narečenih zakona a to su: Odluka o visini naknada za izvanrednu uporabu cesta i postavljanje natpisa u cestovnom pojasu («Narodne novine HNŽ », broj: 2/01) Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje natpisa u cestovnom pojasu (“Narodne novine HNŽ ”, broj: 2/01) Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta sigurnosti prometa (“Službeni glasnik BiH” broj: 13/07) Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (13/07) Pravilnik o održavanju javnih cesta (Službene novine F BiH», broj 48/03) Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavnja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/07) Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (“Službene novine FBiH”, broj: 51/06) Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila («Službene novine F BiH», broj: 51/06) Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu («Službene novine F BiH», broj: 65/06) Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora («Službene novine F BiH», broj: 79/06) Pravilnik o kriterijima, postupku i način usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra («Službene novine F BiH», broj: 79/06) Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06) Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)