Pedagoški zavod HNŽ

v.d. ravnateljica Enisa Gološ

Pedagoški zavod HNŽ

Dr. sc. Enisa Gološ rođena 6. listopada 1964. godine. Osnovnu školu završila na Buni, a Gimnaziju „Aleksa Šantić“ u Mostaru. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarski rad i doktorsku disertaciju obranila na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i stekla pravo na zvanje doktor humanističkih nauka, uže znanstveno područje Lingvistika.  Od 1989. godine stalno uposlena u obrazovanju. Kraće vremensko razdoblje provela radeći u osnovnoj školi na poslovima nastavnika u predmetnoj i razrednoj nastavi. Duže vremensko razdoblje radila u Gimnaziji Mostar kao profesor bosanskog jezika i književnosti a prema potrebi i u drugim srednjim školama HNŽ-a. Pet godina radila kao vanjski suradnik Fakulteta humanističkih nauka. Posljednjih devet godina radila na poslovima stručne savjetnice za srednje obrazovanje u Pedagoškom zavodu Mostar. Od 26. 12. 2017. godine obavlja poslove v. d. ravnateljice Pedagoškog zavoda. Objavila je preko trideset znanstvenih i stručnih radova, uglavnom iz lingvistike, metodike nastave bosanskog jezika i književnosti, pedagogije i menadžmenta u obrazovanju. Neki od radova su objavljeni u domaćim časopisima, a neki u zbornicima radova međunarodnog karaktera. U tiskanju su joj dvije knjige. Sudionik je niza međunarodnih znanstvenih konferencija i simpozija kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i izvan granica. Znanstveni radovi su autorskog karaktera, dok su istraživački radovi rađeni samostalno ali i u koautorstvu. Sudjelovala u nizu projekata u sklopu reforme obrazovanja, gdje posebno mjesto zauzimaju oni koji se bave izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa. Pored narečenog, a sukladno potrebama rada Pedagoškog zavoda, sudionik je, organizator i/ili realizator niza konferencija, seminara, treninga, obuka i radionica vezanih za nastavu, nastavni proces i uopće obrazovanje.

Adresa

Sjeverni logor 116, Mostar

Telefonski broj

036/570-045
036/571-648

Fax

036/570-045 036/571- 648

Na osnovu čl. 20. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Sl. novine HNŽ-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na: 1. izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih, 2. ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada obrazovnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja, 3. donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada odgojno-obrazovnih ustanova, 4. donošenje programa stručnog usavršavanja obrazovnih djelatnika i suradnika, 5. utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola, 6. praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih, 7. organiziranje odgojno-obrazovnog informacijskog i ostalog sustava na području Županije, 8. informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvješća i analiza za potrebe ministarstva i drugih institucija na području Županije, 9. izdavanje stručnih časopisa i publikacija, 10. izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda, 11. izrada stručnih uputa za rad i neposrednu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama i obrazovnim djelatnicima, 12. briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih suradnika u odgojno- obrazovni proces, 13. vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti. Službena stranica: http://www.pzm.ba/