Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede

Mario Jurica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mario Jurica (HDZ BiH) rođen je 30. maja 1996. godine u Čapljini. Na Prehrambeno-tehnološkom i agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru stekao je zvanje magistra agronomije. Doktorant je postdiplomskog studija Poljoprivreda i zaštita okoliša na Sveučilištu u Mostaru. Radio je u Službi za poljoprivredu i zaštitu okoliša Gradske uprave Grada Čapljine i bio vijećnik u Gradskom vijeću Čapljine. Predsjednik je Mladeži Županijskog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Adresa

Ulica Hrvatske mladeži bb

Telefonski broj

036/445-900
036/445-904

Fax

036/445-901

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja upravne, stručne i druge poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na: praćenje strategija razvoja iz oblasti svoje nadležnosti; organiziranje, praćenje i provođenje istraživačkih projekata; provođenje postupka davanja koncesije iz svoje nadležnosti; osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa; korištenje prirodnih bogatstava; upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa; osigurava učešće javnosti u donošenju odluka; inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti; provođenje mjera poticajne politike u poljoprivredi; novčana podrška u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji; procjena šteta od elementarnih nepogoda; politiku zaštite domaće proizvodnje; vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo; prehrambena i duhanska industrija; ratarstvo, povrtlarstvo i duhan; stočarstvo i ribarstvo; zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; unapređenje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinsko pravnih odnosa; prikuplja i obrađuje podatke o stanju zemljišta u poljoprivredi i šumarstvu; radi na izradi i inoviranju pedološke karte županije; prikupljanje i korištenje potrebnih meteoroloških podataka za praćenje štetnih pojava (poplave, klizišta, odroni); uslove, način i postupak kod davanja zemljišta u zakup; proizvodnju i saobračaj sjemena i sadnog materijala; pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima i druge usluge i poslove potrebne za uspješno organiziranje poljoprivredne proizvodnje; organiziranje i provođenje stručnih predavanja i demonstracija; specijalistički poslovi; prijedlozi za rješavanje pitanja zaštite bilja; veterinarsko javno zdravstvo; veterinarsko-zdravstvena preventiva, nadzor i kontrola u prometu i proizvodnji; promet i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu; identifikaciju životinja; unapređenje proizvodnje u šumarstvu; iskorištavanje šuma; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovno gospodarstvo; izgradnju šumskih prometnica; utvrđivanje politike i strategije upravljanja vodama; donošenje planova upravljanja vodama i programa mjera, propisa i standarda iz nadležnosti radi postizanja dobrog stanja voda; hidromelioracija; zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja; uporabu i korištenje voda; zaštitu od štetnog djelovanja voda; kvalitetu voda i vodoopskrbu; pravičan pristup vodama, smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih utjecaja na vode i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Službena stranica: http://www.mpsv-hnz-k.ba/