23-02-2024, 15:09

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač primila je danas u svom kabinetu gđu Dijanu Katicu, predsjednicu Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj ''Klub članova selo''.

Gđa Katica upoznala je premijerku Buhač o aktivnostima Udruge ''Klub članova selo'', posebno istaknuvši da je Udruga organizator 6. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu „Ruralni turizam: održiv, digitalan, uključiv“, koji će biti održan od 10. do 13. aprila 2024. godine u Hotelu Le Meridien Lav u Splitu. 

Istaknula je da će Kongres okupiti značajan broj naučnika i stručnjaka iz više od 15 država, a program će sadržavati brojna zanimljiva predavanja, panele, prezentacije i druge događaje. Dodala je i to da se na Kongresu očekuje više od 300 učesnika za koje će, u cilju boljeg upoznavanja turističkih potencijala, biti organizovana posjeta ruralnim dijelovima Splitsko-dalmatinske županije.

- Pozdravljam i podržavam svaki događaj na kojem se govori o turizmu i o ulaganju u turizam, jer smo u Programu rada naše Vlade upravo turizam definisali kao jednu od strateških grana našeg privrednog razvoja. Pored već prepoznatljivih turističkih sadržaja i kapaciteta, sigurna sam da i u ruralnom turizmu imamo šta ponuditi - rekla je premijerka Buhač, iskazavši spremnost za širom saradnjom našeg kantona i Splitsko-dalmatinske županije osobito kada je u pitanju turizam.

23-02-2024, 11:36

Nakon prosvjedne šetnje prosvjetnih radnika, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona želi jasno dati do znanja široj javnosti da je u više navrata pokušala da uspostavi dijalog i sa sindikalnim čelnicima u obrazovanju. Zbog upornog odbijanja druge strane da prihvati činjenice i stvarnu argumentaciju, željeni dijalog nažalost nije ostvaren.

Svjesna efekata inflacije i kontinuiranog rasta životnih troškova, Vlada razumije sindikalna nastojanja da, i van onog što je sadržano u kolektivnim ugovorima, postignu dodatna povećanja prava i primanja svom članstvu. Vlada je, u više navrata, istaknula da će, ako stanje javnih prihoda to omogući, dodatno poboljšati materijalne statuse svih budžetskih korisnika. Međutim, svjesna odgovornosti, neće davati neodrživa obećanja za ono za šta nema finansijsku podlogu.

Sindikalni čelnici upoznati su sa činjenicom da neće i ne smije biti dovedeno u pitanje nijedno njihovo pravo, sadržano u potpisanim kolektivnim ugovorima. Tako su, na samom izmaku prošle godine, iznađena dodatna sredstva za ubrzanje procesa isplata po sudskim presudama i vansudskim nagodbama, a u oblasti obrazovanja pokrenuta je izrada Pravilnika o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika, zatim Pravilnika o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora te pedagoških standarda i normativa, kao i Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Unatoč svemu tome, kao i važnoj činjenici da su svi kolektivni ugovori u obrazovanju potpisani tokom prošle godine i da Vlada u cjelini ispunjava preuzete obaveze iz tih ugovora, svjedočimo štrajku već nekoliko mjeseci nakon što su sindikalni čelnici na njih stavili svoje potpise.

Želeći da javnost ima sveobuhvatnu informaciju, Vlada ističe kako u HNK-a ima 78 škola, od čega 49 osnovnih i 29 srednjih. Ukupan broj zaposlenih u tim školama je otprilike 3080 radnika. U Budžetu za 2024. godinu, za obrazovanje je ukupno planirano izdvajanje 128.839.240,00 KM na ime plata, što je povećanje za 56 miliona KM u odnosu na 2020. ili za 24,1 milion KM u odnosu na 2023. godinu. Ti činjenični pokazatelji jasno svjedoče da 35,2 % ukupnog kantonalnog budžeta Vlada izdvaja za plate u obrazovanju.

Takođe, istine radi, Vlada želi jasno navesti da plata nastavnika, bez minulog rada, trenutno iznosi 1448,47 KM, a plata srednjoškolskog profesora 1556,94 KM. Poređenja radi, nastavnička plata u 2020. iznosila je 972,90 KM, a profesorska 1167,48 KM, dok je u prošloj godini nastavnik mjesečno, bez minulog rada i drugih naknada, primao 1416,56 KM, a srednjoškolski profesor 1480,37 KM.

Svjedočeći stalnom rastu životnih troškova, Vlada će, u skladu sa budžetskim prihodima, i u vremenu pred nama, razmatrati sve mogućnosti povećanja primanja prosvjetnim radnicima. Ujedno će nastaviti da radi i na podrškama privredi, da bi i mogućnosti izdvajanja za uposlenike u realnom sektoru bile bolje. Vlada nastavlja redovno i potpuno otvoreno da komunicira sa svim socijalnim partnerima.

Prioritetni ciljevi Vlade ostaju stabilan Kanton, likvidan Budžet i isplata svih obaveza, tako i plata, u zakonskim rokovima i u skladu sa obavezama iz potpisanih kolektivnih ugovora. Vlada HNK-a i dalje želi vjerovati da će, u duhu iskrenog i realnog socijalnog dijaloga, ne argumentima snage nego snagom argumenata, sve uključene strane objektivno sagledati stvarne budžetske mogućnosti za ovu godinu i, u skladu sa tim pokazateljima, dogovorno iznalaziti realna i održiva rješenja, u interesu cijelog Kantona, njegovih budžetskih korisnika i svih stanovnika.

23-02-2024, 11:13

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je danas Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva. Cilj je otklanjanje različitog postupanja po primjeni istog zakona te će u nadolazećem periodu u ovim pitanjima biti primjenjivani federalni propisi.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a i kantonalnog MUP-a kako bi dva resora razmijenila cjelovite podatke o saobraćajnim nesrećama koje su se desile na regionalnim saobraćajnicama, što će biti osnova za pristupanje sanacijama oštećenja na cestovnoj infrastrukturi, te za izradu studije o crnim tačkama te izradu projektne dokumentacije za njihovo rješavanje.

Na današnjoj su sjednici usvojene i odluke o davanju koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata više fotonaponskih elektrana na području Pologa kod Mostara.

Usvojena je i Informacija Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a o dosadašnjem toku pregovora za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Vlada HNK-a dužna je da razmotri predloženi dokument i da donese Odluku o pristupu Kolektivnom ugovoru, kao i davanju ovlaštenja za njegovo potpisivanje te eventualno potpisivanje i Aneksa na taj ugovor. U konačnici, biće potpisan jedinstveni kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti za sve općine i gradove, kantone i Federaciju BiH.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja privremenog Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a za 2022. godinu. U Izvještaju je istaknuto kako se najveći broj projekata u izvještajnom periodu odnosi na povećanje energetske efikasnosti zdanja te je preporuka finansirati sanaciju, poticanje izbjegavanja i smanjivanje nastajanja otpada kao jednog od najvećih rizika za okoliš u Kantonu. Usvojene su i odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Fonda, kao i o pristupanju raspisivanja javnih oglasa za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda.

Vlada je usvojila i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a o ostvarenju kantonalnih novčanih podrški za 2023. godinu. Izvještaj je obuhvatio provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i naputaka, tok zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama podrški, broj klijenata i odobrena sredstva. Pravo na novčane podrške ostvarilo je 4630 klijenata prema modelu poticanja biljne i animalne proizvodnje, 277 klijenata prema modelu kapitalnih/investicijskih ulaganja i njih devet prema modelu podrške otkupu voća, povrća i grožđa iz domaće proizvodnje. Tako je lani za poticaje u poljoprivredi dodijeljeno 4.590.313,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, Vlada je usvojila Izvještaj o ostvarenim ishodima razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u protekloj godini.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Kantona koji svojim geografskim položajem i reljefom, veličinom urbanih sredina, brojem stanovnika, površinom šumskih predjela, položajem industrijskih građevina i objekata, položajem elektroenergetskih postrojenja i drugim aspektima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, spada među najugroženije prostore na području BiH. U cilju poboljšanja organiziranosti, popunjenosti i opremljenosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih brigada, potrebno je donijeti podzakonske propise u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK-a, riješiti organizaciju i status službi za zaštitu od požara u skladu sa propisima, osigurati izvor finansijskih sredstava potrebnih za nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava, utvrditi pravna lica koja su obavezna da donesu procjene ugroženosti i planove zaštite od požara.

Između ostalog, kao nužno navodi se: u poslovnim i javnim zdanjima osigurati propisan broj ispravnih aparata za početno gašenje požara, a u zdanjima sa izvedenom hidrantskom mrežom osigurati njezinu ispravnost i potrebnu opremu u zidnim ormarićima unutrašnje hidrantske mreže; hitno donijeti propise iz oblasti šumarstva u cilju utvrđivanja i provođenja preventivnih mjera te izraditi procjenu stepena ugroženosti šuma i šumskog zemljišta od požara; urediti odlagališta otpada u skladu sa zakonskim aktima, a protuzakonita odlagališta sanirati; nadležni organi trebaju da izrade planove za zaštitu od požara zaštićenih područja; učesnici u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara moraju stalno upozoravati javnost na opasnosti od nastajanja požara, a posebna pozornost treba biti posvećena edukaciji djece predškolskog i školskog uzrasta; s obzirom na veliki problem gašenja požara na otvorenom prostoru odnosno na postojeći način angažovanja zračnih snaga (helikoptera i aviona), potrebno je razmotriti mogućnost pojednostavljivanja propisanih postupaka; s obzirom na nezadovoljavajuće stanje hidrantske mreže (neispravni, nedovoljan broj, nedostatak opreme, protočni kapacitet…), potrebno je propisati načine i nositelje aktivnosti za otklanjanje tih nedostataka.

23-02-2024, 10:42

Delegacija Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona koju su činili ministar finansija Adil Šuta, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac i ministar građenja i prostornog uređenja Bekir Isaković, zajedno s predsjedavajućim Skupštine HNK-a Džaferom Alićem, prisustvovali su svečanom obilježavanju Dana općine Jablanica.

Općinski načelnik Damir Šabanović i predsjednik Općinskog vijeća Emir Muratović prikladno su govorili o poduzetim aktivnostima u protekloj godini. Predstavnici Kantona čestitali su svim stanovnicima Dan općine, istaknuvši da će da nastave razvijati uspješnu saradnju kantonalne i općinske vlasti, za boljitak stanovnika Jablanice, ali i čitavog Kantona.

22-02-2024, 14:50

Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović, zajedno s načelnikom Općine Ravno Andrijom Šimunovićem i EU koordinatoricom Vlade HNK-a Kristinom Crnjac, boravili su danas u radnoj posjeti Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Općinskoj upravi Konavala. S dubrovačko-neretvanskim županom Nikolom Dobroslavićem i konavoskim načelnikom Božom Lasićem, te njihovim saradnicima, otvoreno je niz tema, s akcentom na prekograničnu saradnju i mogućnosti boljeg iskorištenja raspoloživih sredstava iz EU fondova za tu namjenu.

Naime, u toku je nekoliko zajedničkih vitalnih infrastrukturnih projekata uz dugi granični i pogranični pojas našeg kantona i  DNŽ-a. To je prostor općine Ravno, kao druge najveće općine u FBiH, gdje su u toku projekti izgradnje, obnove i proširenja saobraćajnica i pristupa međudržavnim graničnim prelazima radi bolje i sigurnije saobraćajne povezanosti, te izgradnje vodosnabdijevnih i odvodnih sistema, osobito na prostoru Ivanice koja će i vodosnabdijevno i u mreži odvođenja biti povezana sa Dubrovnikom, uz finansijsku podršku Vlade Republike Hrvatske.

- Ovom prilikom posebno smo otvorili teme unapređenja iskorištenja IPA prekograničnih projekata te modaliteta zajedničkog razvijanja turističkih potencijala. Zajednička nam je opredijeljenost da nastavimo razvijati našu jako dobru saradnju, sve na tragu održivog privrednog razvoja i daljeg napretka naših sredina te unapređenja kvalitete življenja našeg stanovništva – komentirala je Buhač, naglasivši važnost razmjene iskustava s ovom hrvatskom županijom, osobito na tragu planova HNK-a za osnivanje Ureda za EU integracije i EU fondove odnosno u svjetlu činjenice da i kantone čekaju iznimno veliki i složeni zadaci po otvaranju pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

- Imamo desetak projekata prekogranične saradnje koje HNK-a i DNŽ-e, kroz svoje organe ili jedinice lokalne samouprave, zajednički prijavljuju. To je način na koji ćemo nastaviti raditi, očekujući uspjeh prijavljenih projekata koji će osjetno doprinijeti rastu kvalitete života s obe strane granice – poručio je župan dubrovačko-neretvanski naglasivši snažne prijateljske i partnerske poveznice HNK-a i DNŽ-a.

Konavoski načelnik podsjetio je na uspješnu saradnju Konavala, Mostara i Ravnog na projektu revitalizacije nekadašnje uskotračne pruge Ćiro, istaknuvši kako Konavle i Ravno imaju i potpisani sporazum o prijateljstvu. Izrazio je punu spremnost za pomoć HNK-a u osnivanju ureda koji bi radio na iskorištenju sredstava iz fondova Evropske unije, a kao predsjednik Hrvatske zajednice općina, obećao je i konkretnu pomoć u obogaćenju knjižnog fonda Narodne knjižnice HNK-a.

Podsjećamo, Hercegovačko-neretvanski kanton i Dubrovačko-neretvanska županija suosnivači su i stalni članovi Jadransko-jonske euroregije, zahvaljujući kojoj je dosad ostvareno nekoliko značajnih prekograničnih projekata u više oblasti, od infrastrukture, privrede i poljoprivrede, do obrazovanja, turizma i zaštite okoliša.

- Tu saradnju želimo produbiti i podići na novi nivo – dodala je premijerka, zahvalivši kolegama Dobroslaviću i Lasiću na gostoprimstvu i nedvojbenoj spremnosti za daljim jačanjem prijateljskih veza HNK-a i DNŽ-a, kao i njihovih pojedinačnih gradova i općina.

27-04-2023, 10:58

Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona je i Odluka o usvajanju Strategije za mlade HNK za period od 2023. do 2028. godine, zajedno sa pripadajućim Akcionim planom. Premijer HNK, Nevenko Herceg za Fenu je izjavio kako je Vlada HNK, vođena idejom da mladi moraju imati svoj zagarantiran prostor u društvenim kretanjima i stvarnu mogućnost uticaja na procese, donijela Strategiju za mlade sa namjerom otvaranja prostora mladim ljudima za razvijanje kreativnosti i slijeđenja ambicija na putu razvoja lokalne zajednice.

-Na izradi Strategije radili su relevantni pojedinci, stručnjaci iz različitih oblasti djelovanja, a u radnoj su grupi bili i predstavnici mladih osoba koji su dali snažan doprinos provedbi istraživanja, analizi rezultata i stvaranju teksta Strategije. Taj dokument utvrđuje probleme i potrebe mladih, razvija strateške smjerove djelovanja i ciljeve kako bismo unaprijedili položaj mladih i zadovoljili njihove potrebe. Sve je bazirano na ishodima provedenih istraživanja, komentirao je Herceg.

Pojasnio je kako su u Strategiji razrađeni programi za oblasti obrazovanja, kulture, zapošljavanja, stambene politike, socijalne i zdravstvene politike, potom oblasti slobodnog vremena i mobilnosti, sigurnosti mladih i dr.

-Ova je Vlada višestruko posvjedočila svoju okrenutost pružanja podrške mladima u brojnim segmentima življenja, školovanja i rada. Ponosan sam na činjenicu da smo vlastitim sredstvima i, dijelom, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje te Službom za zapošljavanje HNK, u našem mandatu osigurali prvo radno iskustvo za više od 1000 mladih ljudi u zvanjima za koja su se školovali, dok smo u Budžetu za 2023. za tu namjenu planirali dodatnih 5 miliona KM. Stipendiramo više od 3000 studenata, prvi smo pokrenuli programe podrške mladim naučnicima, obnavljamo i unapređujemo školske zgrade, školske sale, podsjetio je prvi čovjek kantonalne vlade.

Strategijom su utvrđena četiri strateška cilja. Prvi je promovisati i unaprijediti programe zapošljavanja mladih i usmjeriti stambene politike za mlade. Drugi je unaprijediti uslove za ostvarivanje prava mladih iz područja socijalne i zdravstvene zaštite. Treći je poboljšati aktivno i kreativno slobodno vrijeme i mobilnost mladih u sigurnom okruženju. Četvrti je promicati važnost odgojno-obrazovnoga sistema i kulturno-umjetničkog aktivizma.

-Kvaliteta Strategije ogleda se u njezinoj razradi. Tako su za svaki navedeni cilj utvrđene mjere i aktivnosti koje direktno utiču na rješavanje problema i zadovoljavanje potreba mladih. Radom na ispunjavanju utvrđenih ciljeva, bit će stvoreni uslovi za afirmisanje mladih, smanjen odlazak mladih iz zemlje, izgrađen konstruktivan i partnerski odnos sa organizacijama koje okupljaju mladež, sve u cilju postizanja višeg nivoa dobrobiti mladih ljudi u društvu. Sve to u konačnici će doprinijeti i privrednom, kao i društvenomu razvoju Kantona, poručio je Herceg.

https://fena.ba/article/1528678/herceg-predlozenom-strategijom-doprinosimo-rjesavanju-problema-i-zadovoljavanju-potreba-mladih

 

20-04-2023, 11:44

Potaknut istupom mostarskih gimnazijalaca, učenika Gimnazije fra Grge Martića, koji su, u okviru Projekta Civitas, pozvali na zakonsko rješenje pitanja uvođenja psihologa u srednje škole na prostoru Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijer HNK Nevenko Herceg iskazuje javnu podršku tom poticaju, pozdravljajući aktivno uključivanje mladih u sve društvene tokove u zajednici.

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko – neretvanskog kantona je u izjavi za Fenu podsjetio na činjenicu da je Vlada HNK, na samom izmaku prošle godine, na svojoj 193. sjednici, usvojila Zaključak kojim je resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta zaduženo pokrenuti aktivnosti na angažovanju psihologa u školama.

''U stalnoj sam komunikaciji sa resornim ministrom i ova je tema blizu provedbe odnosno očekujem skorašnje rješenje svih nužnih pretpostavki za raspisivanje javnih konkursa za zapošljavanje psihologa u osnovnim i srednjim školama na prostoru svih gradova i općina HNK. Potrebna sredstva za finansiranje troškova bruto plata i naknada osigurali smo u Budžetu za tekuću godinu, rekao je Herceg, čvrsto se zauzimajući za realizaciju ovog projekta, svjestan, kako ističe, stvarne potrebe uključivanja ove struke u rad naših škola.

Sagledavajući, kaže, užurbani ritam i sve izazove savremenog doba kojima smo izloženi, a koje na poseban način pogađaju i opterećuju mlade ljude, briga za očuvanje mentalnog zdravlja nije opcija nego nužnost i odgovornost za osiguranje stručne i odgovarajuće pomoći našoj djeci po ovom pitanju leži na svima nama.

-Duboko svjesni toga, a želeći ići ukorak sa standardima visoko razvijenih evropskih zemalja, mi u Vladi HNK prepoznali smo važnost ove teme i, evo, već nekoliko mjeseci radimo na njezinoj realizaciji, dodao je Herceg.

Poručujući kako se cijelo društvo mora uključiti u svojevrsno sazrijevanje i destigmatiziranje osoba koji su u potrebi za stručnom pomoći od strane psihologa, dodao je kako su pojave društvenih osuda nažalost još uvijek jako prisutne.

-Zbog toga i jest važno djeci i mladima omogućiti susret i razgovor sa stručnjakom u sredini koju poznaju i u kojoj se osjećaju sigurno, a škola svakako treba biti takvo mjesto, zaključuje čelni čovjek Vlade HNK.

Inače, Vlada HNK nastavlja sva pitanja iz oblasti obrazovanja stavljati u sami vrh svojih prioriteta, uporno podižući i radni i životni standard prosvjetnih radnika na cjelokupnom prostoru HNK. Tako su, kazuje nam Herceg, u pripremi i novi kolektivni ugovori koji će našim prosvjetarima osigurati neke dodatne pogodnosti i još bolje radne uslove, ali i zaslužene finansijske naknade za njihov rad.'', izjavio je premijer Herceg.

https://www.fena.ba/article/1527754/herceg-uskoro-uvodimo-psihologe-u-skole-u-hercegovacko-neretvanskoj-zupaniji

 

23-01-2023, 14:31

Pravo na prvu stipendiju i subvenciju iz ovogodišnjeg konkursa za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2022./2023. ostvario je 1.151 student, od prijavljenih njih 1.179, čime je broj stipendista premašio 3.000.  

Od 1.150 studenata, njih 1.120 će koristiti pravo na stipendiju, dok je 31 student ispunio uslove za subvenciju smještaja u studentskim domovima.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi HNK Rašid Hadžović ističe kako će stipendije od ove godine, umjesto dosadašnjih 120 iznositi 150 maraka, a subvencije smještaja umjesto 189 iznosit će 230 maraka.

- Time su Ministarstvo i Vlada HNK nastavili proaktivnu politiku usmjerenu na poboljšanje studentskog standarda, u okviru koje smo, kao i prošle godine, svim studentima omogućili dobivanje stipendije ili subvencije smještaja - podvukao je ministar Hadžović. 

Kada je riječ o Javnom pozivu za pomoć mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK, Ministarstvo je uz saglasnost kantonalne vlade donijelo Odluku o odabiru korisnika kojom su svi kandidati koji su ispunili formalno-pravne uslove dobili sredstva po ovom javnom pozivu.

- Ove godine na javni poziv prijavila su se 132 doktoranta, a pravo na sufinansiranje po jednom od 5 programa ostvarilo je 125 doktoranata. S obzirom na to da se ovaj projekat u HNK realizira drugu godinu zaredom, Ministarstvo i Vlada još jednom su iskazali podršku mladim naučnicima, našim asistentima na njihovom akademskom putu i realizaciji istraživačkih projekata i naučnih radova - naglasio je ministar Hadžović.

Javni poziv za pomoć mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK, kao i protekle godine obuhvatao je pet programa, a pravo na sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija) ostvarila su 54 doktoranta. Pravo na sufinansiranje naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada u okviru izrade doktorske disertacije ostvarilo je 5 doktoranata, pravo na sufinansiranje troškova odbrane doktorske disertacije 12 doktoranata, pravo na sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanja na međunarodnim konferencijama ostvarila su 33 doktoranta i podršku izdavanju novije naučne i stručne literature, te univerzitetskih udžbenika dobio je 21 doktorant.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovim je putem svim dobitnicima stipendija, subvencija i naučnicima zaželio mnogo uspjeha i sreće u njihovom daljem radu, studiranju i usavršavanju.

Ujedno se zahvalio ministru finansija u Vladi HNK Adnanu Faladžiću i svim članovima Vlade na čelu s premijerom Kantona Nevenkom Hercegom što su podržali ovakve aktivnosti.

Kako je ranije istaknuto iz Vlade HNK, odgoj i obrazovanje Vlada je postavila kao jedan od najvažnijih prioriteta u svom radu.

- Sve to na tragu je šireg plana demografske obnove i zadržavanja mladih na ovim prostorima, uz nezaobilazan rast i razvoj kroz osiguranje stalnog poboljšanja općeg standarda i života i obrazovanja i rada - naglasio je premijer Nevenko Herceg, povodom odluke o dodjeli stipendija i subvencija.

Posebno je izrazio zadovoljstvo odlukom Vlade kojom su povećane studentske stipendije, čime je obuhvaćeno više od 3.000 studenata s prostora HNK koji su unutar Vladina programa stipendiranja i subvencioniranja.

- Na to imamo pravo biti ponosni - konstatirao je Herceg, napominjući kako ova kriza ne zaobilazi ni studentsku populaciju te kako je već neko vrijeme poticao na donošenje ovakve odluke, koju su prihvatile i kolege poslanici i ministri, odnosno čelnici kantonalnih resora.  

Podsjetio je da su prvi u Kantonu pokrenuli programe podrške mladim naučnicima, a da je već poznato kako na 'leđima' ovog kantona počivaju najveća novčana izdvajanja za niz centralnih nacionalnih, univerzitetskih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, medijskih, sportskih i drugih institucija.

Po njegovim riječima, samo lani za podršku mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK izdvojeno je pola miliona maraka.

- Pomogli smo i sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija), sufinansiranje naučno-istraživačkog rada u okviru izrade disertacije, sufinansiranje troškova odbrane disertacije, sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanje na međunarodnim konferencijama, itd. - podsjetio je premijer Herceg.

Ocijenio je da Vlada HNK stalno potvrđuje maksimalnu socijalnu osjetljivost, podsjećajući na podrške školarcima, studentima, pripravnicima, pa na kraju i mladim naučnicima, članovima akademske zajednice.

Naime, ove školske godine osigurali su besplatne školske udžbenike za sve učenike u osnovnim školama u HNK, njih više od 16.800 u svih devet razreda osnovnoškolskog sistema. 

Također kontinuirano provode programe primanja pripravnika, osiguravajući mladim ljudima prvo radno iskustvo i, po riječima premijera Hercega, dosad je za više od 1.000 osoba u kantonalnim organima HNK osigurana mogućnost sticanja jednogodišnjeg staža.

Pored toga, Vlada je osigurala jednokratnu podršku nezaposlenima s evidencije Službe za zapošljavanje, kao i za 5.500 zaposlenih korisnika kantonalnog budžeta.

Na kraju, udvostručila je i novčanu podršku majkama-porodiljama, produživši je sa ranijih šest na punih dvanaest mjeseci. 

https://fena.ba/article/1302956/program-stipendiranja-vlade-hnz-a-premasio-3-000-studenata-video

22-12-2022, 11:24

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas raspravlja o Vladinim izmjenama i dopunama Budžeta za tekuću te o Nacrtu Budžeta HNK za 2023. godinu. Također, na dnevnom redu su Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, kao i Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Kantona za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja tri bolnice u HNK.

Tim povodom dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona za Fenu podsjetio je na činjenicu da njegova vlada uspijeva sve ove godine održati pozitivnu praksu usvajanja svih važnih finansijskih dokumenata za narednu godinu prije isteka tekuće, što omogućuje stabilno i sigurno finansijsko funkcionisanje cijelog društva već sa početkom kalendarske godine.

- Izgradili smo stabilan i siguran kanton. Riznica nije puna, ali nije ni prazna. Budžet i dalje skrbi za sve socijalne aspekte života, ali ima i snažnu razvojnu dimenziju, a kako o od skupštinskih poslanika očekujem podršku po svim današnjim tačkama, tako i saglasnost za zaduženje kod Razvojne banke od 15 miliona KM za dovršetak vitalnih projekata izgradnje i opremanja nove zgrade Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) SKB-a Mostar i niza odjela dvaju preostalih bolnica u HNK, u Mostaru i Konjicu, budžet za narednu godinu u konačnici će nadmašiti Budžet HNK za 2022. – komentirao je Herceg, istaknuvši kako su pred Skupštinom Izmjene i dopune Budžeta u iznosu od 325.500.000 KM.

- Tim je dokumentom Vlada potvrdila odgovornost u radu i racionalnost u upravljanju javnim finansijama. Njime pravimo još snažniji iskorak, dajemo punu podršku jedinicama lokalne samouprave za njihove ideje usmjerene razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima, ali i na svim drugim poljima. Njime potičemo privredu, poljoprivredu, turizam, povećavamo primanja svih budžetskih korisnika. Na primjer, osim svih zakonom utvrđenih obaveza, predvidjeli smo i šest miliona KM na ime dodatne podrške budžetskim korisnicima, uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Potaknuti spomenutom krizom, predvidjeli smo i dodatnih tri miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u Kantonu – ističe premijer HNK.

Pojasnio je kako je, rebalansom Finansijskog plana ZZO-a, predviđeno i dodatnih 13 miliona KM za zdravstvene ustanove, te je i ovom prilikom javno pozvao poslodavce i osnivače bolnica i domova zdravlja u HNK da ih tih sredstava, ukupno 16 miliona KM, omoguće isplatu podrške i zdravstvenim djelatnicima koji opravdano traže svoja prava, ali na pogrešnoj adresi.

- Ovo treba jasno iskomunicirati. Kanton nije osnivač tih ustanova, a kontinuirano iznalazi načine osiguranja dodatne finansijske podrške i bolnicama i domovima zdravlja. U ovih 16 miliona, koji su dodatni plus na sve što je za zdravstvo izdvojeno u 2022. godini, ima dovoljno prostora i za podršku  zdravstvenim djelatnicima, gdje mislim na onaj iznos od 1.080 KM po korisniku, ali i za podmirenje niza drugih obaveza i tekućih troškova – precizirao je Herceg.

Premijer HNK podsjetio je kako su prošle sedmice izmirili gotovo tri miliona KM na ime nabavke udžbenika za sve osnovnoškolce, od čega su u potpunosti rasteretili sve općine i gradove. Nastavljaju i sa podrškom za naučnike, potom za projekte dva univerziteta, ustrajavaju u stipendiranju i subvencioniranju više od 2.500 studenata, a i ove će godine u kantonalne organe i ustanove primiti značajan broj pripravnika koji će tako steći svoja prva radna iskustva.

- U ovim izmjenama i dopunama planirali smo sredstva kojima kontinuirano poboljšavamo materijalni status korisnika koji svoja prava ostvaruju na osnovu Zakona o zaštiti porodice sa djecom. Nastavljamo brinuti za borce i potvrđujemo spremnost da svima njima, osobito preduzetnicima iz te populacije, osiguramo podršku za njihove razvojno-poduzetničke projekte. Uspjeli smo riješiti pitanje osiguranja naših vjerskih službenika, pomažemo obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata. Značajna sredstva planiramo za rekonstrukciju i investicijsko održavanje pravosudnih, policijskih i zdravstvenih te školskih i sportskih objekata i infrastrukture. Kroz projekat energetske efikasnosti, obnovili smo na desetine objekata i sve smo bliže cilju, a to je obnova svih javnih objekata u HNK – dodao je premijer, dotaknuvši se i nasljeđenih obaveza po pravomoćnim sudskim rješenjima i vansudskim nagodbama.

- Te obaveze sustavno izmirujemo po dinamici koja je dogovorena sa našim socijalnim partnerima, a ova vlada nije generirala stvaranje niti jedne nove presude po osnovama bilo koje povrede radničkih prava. Ponosan sam na izvrsne odnose sa sindikalnim organizacijama korisnika kantonalnog budžeta. Sa svima imamo sklopljene nove kolektivne ugovore, s nizom novih i značajno unaprjeđenih radničkih prava – komentirao je Herceg poručivši kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze preuzete tim kolektivnim ugovorima, potpuno opredijeljena uspješno odgovoriti krizama i, povrh svega, zaustaviti odljev mladih i visokoobrazovanih osoba.

- Na kraju, vezano za Nacrt Budžeta za 2023., po svojem ukupnom iznosu i strukturi, na tragu je Vladina obećanja s početka mandata. Mi vodimo odgovornu politiku i poduzimamo mjere koje funkcioniranje Kantona usklađuju sa realnim mogućnostima i potrebama, odnosno koje su zaustavile raniju praksu budžetskog deficita te doprinjele konsolidiranju stanja na polju kantonalnih javnih finansija. K tome, budžet su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju. Pred poslanicima je danas uravnotežen budžet koji se zasniva na realnoj projekciji prihoda i sa njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva budžetskih korisnika, a sa druge rezultat ostvarenja Budžeta u 2022. godini – dodaje Herceg, uz napomenu kako Nacrt donose u vrijeme kada smo suočeni s vrlo ozbiljnom privrednom krizom koja se ogleda u evidentnim poskupljenjima životnih namirnica i drugih proizvoda.

- No, unatoč tome, uvjeren sam kako je planiran realno i kako ćemo zadržati stabilnost javnih finansija i u godini koja je pred nama. Uz to, u ovom smo dokumentu zadržali postojeći nivo prava, a u skladu sa projekcijom rasta prihoda ojačali smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i podrške. Uvjeren sam kako će poslanici danas konstruktivno raspravljati o predloženim dokumentima, kako ćemo ih zajednički unaprjediti i osigurati njihova usvajanja do kraja godine čime ćemo osigurati i realizaciju obaveza koje su vezane za usvajanje, prije svega, Rebalansa budžeta za 2022. – zaključio je Herceg, poručivši kako od poslanika očekuje prepoznavanje važnosti ovako utvrđenoga Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta za 2022. i Nacrta budžeta za 2023. i kako će oba dokumenta dobiti punu podršku kako bi Vlada uspjela odgovoriti izazovima i zadaćama koje su pred njom i svima nama. 

https://fena.ba/article/1299361/herceg-od-skupstinskih-zastupnika-danas-ocekujem-punu-potporu-vitalnim-dokumentima-za-stabilan-razvojni-put-hnz-a

24-11-2022, 10:08

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je utvrđeno da promjenom pondera Kantonu Sarajevu nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općina Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Ilidža koje su tražile zaštitu prava na lokalnu samoupravu.

Komentirajući ovu presudu koja se odnosi na primjenu Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH čije su izmjene godinama tražili svi ostali kantoni u FBiH, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona izjavio je za Fenu kako je Sarajevo neopravdano bilo u povoljnijem položaju u odnosu na sve druge prostore u Federaciji te da je sada njegovo argumentirano nastojanje konačno i sudski potvrđeno što će, ocijenio je, donijeti boljitak cjelokupnoj Federaciji.

- Činilo mi se ponekad kako sam bio poprilično usamljen u javnomu prostoru kada govorimo o ovoj problematici. Da budem do kraja izravan, raduje me što su i kolege iz drugih kantona konačno otvorili oči i u ključnomu trenutku javno progovorili. Pokazali smo zajednički kako više nijedan kanton, osim onoga privilegiranog, ne pristaje na ovako diskriminirajuće zakonske odrednice - poručio je predsjednik Herceg.

Dodao je kako je zbog primjene ranije verzije Zakona o pripadnosti javnih prihoda HNK izgubio gotovo jedan i pol godišnji budžet.

- To je novac kojim smo, kroz proteklih petnaest-šesnaest godina, mogli pokrenuti čitav niz dodatnih razvojnih projekata, još i snažnije poboljšati materijalne statuse naših budžetskih korisnika, dodatno uložiti u javnu infrastrukturu, gospodarske zone, prometno povezivanje, potom u prosvjetu, znanost, kulturu i sport… Raduje me ova vijest o presudi Ustavnoga suda FBiH i očekujem hitnu primjenu usvojenih i, evo, sudski potvrđenih izmjena predmetnoga zakona jer raspodjela javnoga novca ne smije više biti diskriminatorna i u korist samo jednog administrativnog prostora u FBiH, što je bila odlika i bivšeg sistema odnosno bivše države - zaključio je predsjednik Herceg.