Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite

Goran Opsenica

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite

Rođen u Mostaru 1956. godine, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završio 1980. godine u Sarajevu. Specijalizaciju iz radiologije završio 1988. godine u Zagrebu. Zvanje magistra znanosti iz područja medicine stekao 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Usmjerenu specijalizaciju iz angiologije završio 1991. godine u Zagrebu. Zvanje doktora medicinskih znanosti stekao 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Kao doktor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radio je u Domu zdravlja Čitluk u periodu od 1981. do 1985. godine, kada započinje specijalizaciju u bolnici u Mostaru, u kojoj prolazi sve faze od voditelja odsjeka do predstojnika Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, dužnosti koju obnaša do imenovanja. U periodu od 2000. do 2001. je pomoćnik, a od 2001. do 2004. vanjski saradnik u sektoru zdravstva Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko – neretvanskog kantona. Od 2000. do 2004. član je Upravnog vijeća Doma zdravlja Mostar, a od 2003. do 2008. član je Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona. Od 2006. do 2008. godine član je drugostepene, a od 2012. do imenovanja predsjednik je prvostepene liječničke komisije Zavoda zdravstvenog osiguranja za upućivanje na liječenje izvan Hercegovačko – neretvanskog kantona. Dragovoljac je Domovinskog rata, oženjen, otac dvoje djece.

Adresa

88000 Mostar Ul. S. Radića 3

Telefonski broj

Ured ministra:
036/326-354
S.zdravstva:
036/326-353
S.rada:
036/312-179
S.socijalne zaštite:
036/321-206

Fax

036/326-355

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
1. izradu zakona i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti;
2. razvoj i unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti;
3. uređenje i vođenje zdravstvene politike i provođenje reformi iz oblasti zdravstva od    interesa za područje kantona;
4. uspostavu sistema poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite u skladu sa strateškim ciljevima iz oblasti zdravstva;
5. praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona, kao i staranje o provođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
6. unapređenje i promociju zdravlja, te prevenciju bolesti na području kantona;
7. provođenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadležnosti, te sprečavanje pojave ovisnosti i liječenje s ciljem suzbijanja težih posljedica po zdravlje ovisnika;
8. ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, te praćenje provođenja, zaštitu i unaprjeđenje tih prava;
9. osiguranje sredstava za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, odnosno suosnivač kanton;
10. zdravstveno obrazovanje i  unapređenje zdravstvene kulture;
11. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
12. uređenje i provođenje kantonalne politike u oblasti radnih odnosa (zapošljavanje, ostvarivanja prava iz radnih odnosa, zaštita na radu);
13. poslove koji se odnose na oblast penzijsko-invalidskog osiguranja iz nadležnosti kantona;
14. uređenje i  provođenje kantonalne politike i organizovanje sistema socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom;
15. saradnju sa nevladinim organizacijama-udruženjima građana iz oblasti zdravstva, rada i  socijalne zaštite, te nadzor nad radom istih;
16. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama iz nadležnosti Ministarstva;
17. zaključivanje ekonomsko-finansijskih sporazuma sa drugim kantonima uz saglasnost Ministarstva finansija i Vlade kantona;
18. obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom.

Unutrašnja organizacija:

Unutrašnja organizacija i način rada Ministarstva utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta. Utvrđenom organizacijom i načinom rada osigurava se:
-   zakonitost i stručnost u obavljanju poslova i zadataka;
- djelotvorno obavljanje poslova, racionalna organizacija rada i uspiješno rukovođenje Ministarstvom;
-  ostvarivanje pune saradnje Ministarstva sa drugim organima;
-  grupiranje poslova prema vrsti , obimu i međusobnoj povezanosti.

U Ministarstvu su organizovane sljedeće osnovne organizacijske jedinice:
-   Kabinet ministra - sekretarijat;
-   Sektor zdravstva;
-   Sektor rada;
-   Sektor socijalne zaštite.
Saradnju u izvršavanju poslova i zadaća iz nadležnosti sektora osiguravaju rukovodeći državni službenici – rukovodioci organizacionih jedinica.

U skladu sa zakonom, Ministarstvo predstavlja ministar koji provodi odluke i zaključke Vlade; brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova iz djelokruga rada Ministarstva; osigurava saradnju Ministarstva sa drugim organima vlasti; donosi provedbene propise iz svoje nadležnosti; prema službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom; te obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.
Detaljnije informacije iz djelokruga rada Ministarstva možete pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva zdravstva,rada i socijalne zaštite : http://www.mzrss-hnz-k.ba