Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Donko Jović

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rođen 1963. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Čapljini. Zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede stekao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Poslijediplomski studij upisao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu - katedra za vinogradarstvo. Obavljao je dužnost ravnatelja proizvodnje u poduzeću APROFLORAMI d.o.o. Mostar, ravnatelja NLB Tuzlanske banke -filijala Čapljina i savjetnika dopremijera – ministra financija u Vladi Federacije BiH, te neposredno prije imenovanja na dužnost ministra radio je u NLB Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla u sektoru corporate. Član HDZ BiH. Stalno nastanjen u Čapljini. Oženjen, otac dvoje djece.

Adresa

Ulica Hrvatske mladeži bb

Telefonski broj

036/445-900
036/445-904

Fax

036/445-901

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja upravne, stručne i druge poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na: praćenje strategija razvitka iz oblasti svoje nadležnosti; organiziranje, praćenje i provođenje istraživačkih projekata; provođenje postupka davanja koncesije iz svoje nadležnosti; osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa; korištenje prirodnih bogatstava; upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa; osigurava učešće javnosti u donošenju odluka; inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti; provođenje mjera poticajne politike u poljoprivredi; novčana podrška u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji; procjena šteta od elementarnih nepogoda; politiku zaštite domaće proizvodnje; vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo; prehrambena i duhanska industrija; ratarstvo, povrtlarstvo i duhan; stočarstvo i ribarstvo; zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; unapređenje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinsko pravnih odnosa prikuplja i obrađuje podatke o stanju zemljišta u poljoprivredi i šumarstvu; radi na izradi i inoviranju pedološke karte Županije; prikupljanje i korištenje potrebnih meteoroloških podataka za praćenje štetnih pojava (poplave, klizišta, odroni); uslove, način i postupak kod davanja zemljišta u zakup; proizvodnju i saobraćaj sjemena i sadnog materijala; pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima i druge usluge i poslove potrebne za uspješno organiziranje poljoprivredne proizvodnje; organiziranje i provođenje stručnih predavanja i demonstracija; specijalistički poslovi; prijedlozi za rješavanje pitanja zaštite bilja; veterinarsko javno zdravstvo; veterinarsko-zdravstvena preventiva, nadzor i kontrola u prometu i proizvodnji; promet i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu; identifikaciju životinja; unapređenje proizvodnje u šumarstvu; iskorištavanje šuma; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovno gospodarstvo; izgradnju šumskih prometnica; utvrđivanje politike i strategije upravljanja vodama; donošenje planova upravljanja vodama i programa mjera, propisa i standarda iz nadležnosti radi postizanja dobrog stanja voda; hidromelioracija; zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja; uporabu i korištenje voda; zaštitu od štetnog djelovanja voda; kvalitetu voda i vodoopskrbu; pravičan pristup vodama, smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih utjecaja na vode i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima. Službena stranica: http://www.mpsv-hnz-k.ba/