Sjednice
18-10-2023, 13:13

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila Odluku o pristupanju izradi dopune Prostornog plana HNK-a koja određuje pravac djelovanja u korištenju obnovljivih izvora energije. Cilj pristupanja dopuni Prostornog plana HNK-a jest prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNK-a namijenjene izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana. Ključno je da lokacije budu utvrđene na nivou stručnog dokumenta ''Studija o pogodnosti prostora u HNK-a za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana''. Za predložene lokacije za izgradnju ovih elektrana važno je utvrditi i prostorno-planske uslove za planiranje infrastrukturnih elemenata fotonaponskog postrojenja. Sredstva potrebna za izradu dopune Prostornog plana HNK-a osigurana su u Budžetu za 2023. godinu. Usvojena odluka upućena je Skupštini HNK-a u dalju proceduru.

Također, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-a za raspisivanje Javnog oglasa za prijem i školovanje 100 kadeta za čin ''policajac'' i 25 kadeta za čin ''mlađi inspektor''. Ovom su odlukom stvoreni preduslovi za nastavak popunjavanja nedostajućeg kadra u MUP-u HNK-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2023. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ''Grant omladinskim organizacijama za subvencionisanje iz područja omladinskog sektora'' u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena na osnovu provedenog Javnog konkursa sa utvrđenim mjerilima.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica kroz mjeru podrške samozapošljavanju boraca-poljoprivrednika, mjeru podrške razvoja i održivosti porodičnog poljoprivrednog gospodarstva, mjeru podrške razvoja obrta i mjeru podrške radu i razvoju boračkih zadruga u iznosu od 81.500,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o četveromjesečnom izvještaju realizacije Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za drugo četveromjesečje 2023. godine. 

 

19-05-2023, 11:39

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 202. redovnoj sjednici, održanoj u Parku prirode Hutovo blato, usvojila Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodici s djecom. Ovim je u Zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje će ostvariti sva djeca za koju je nalazom i mišljenjem mjerodavnoga stručnog tijela utvrđeno kako imaju poteškoće u razvoju ili invaliditet, bez obzira na visinu prihoda zajedničkoga kućanstva.

Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduje nalaz, ocjenu i mišljenje Stručne komisije za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciju djece ometane u fizičkom ili psihičkom razvoju ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja. Visina ovoga dodatka iznosi 19 % najniže plate u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Za ovu su namjenu u Budžetu HNK osigurana sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za realiziranje aktivnosti u sklopu Dječje sedmice u HNK za 2023. godinu u vrijednosti od 70.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 68.500,00 KM bit će utrošena za nabavku školskoga pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih porodica s područja HNK, a sredstva u iznosu od 1.500,00 KM za realiziranje ostalih aktivnosti obilježavanja Dječje sedmice.

Nakon što je na prethodnoj sjednici usvojena Odluka o proglašenju Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar, kao najozbiljnije gospodarske manifestacije u BiH, od značaja za HNK u 2023. godini, Vlada je danas usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM za sufinansiranje Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar 2023.

Također Vlada je usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK u 2023. godini, te  Odluku o kriterijima i raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za poljoprivredne sajmove, manifestacije i izložbe od značaja utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije transferi drugim razinama vlasti – poljoprivreda.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija i davanja saglasnosti na ugovore o prijenosu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte  i za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana na području Mostara i Čapljine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o osvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu  za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'', kao i Odluka o povećanju prihoda i rashoda za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'' u iznosu od 705.000,00 KM.

Svrha Programa je provođenje mjera iz Strategije ruralnoga razvoja HNK 2021. – 2027. te osiguranje održivoga upravljanja poljoprivrednim zemljištem, kao važnim prirodnim resursom. Sredstva po tomu programu, u iznosu od 705.000,00 KM, namijenjena su za dovršenje provedbe projekata uređenja zemljišta za koje su aplicirale jedinice lokalne samouprave iz prethodnih godina, a koji nisu dovršeni do 31. decembra 2022. godine, kao i za nabavu opreme i mjernih uređaja za trajni monitoring zemljišta u HNK u te za nabavku informatičke usluge održavanja softvera ''Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u HNK'' i troškove provedbe Programa utroška.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom solarnih fotonaponskih elektrana na području HNK. Istaknuto je kako su, zaključno s danom pripreme predmetne informacije, zaključena ukupno 73 ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Nakon rasprave usvojen je Zaključak da resorno ministarstvo Informaciju dopuni sa svim relevantnim podacima koji se odnose na instaliranu snagu iz obnovljivih izvora i podacima o iznosu naplaćenih koncesionih  naknada temeljem dosada potpisanih ugovora.

Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja.

04-04-2023, 15:19

Na danas održanoj 198. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavku metadona u iznosu od 100.000,00 KM za potrebe liječenja ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar.

Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, u saradnji sa Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinansiranje projekta u cilju razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti intravenoznih korisnika droga i zamjenske terapije u liječenju ovisnosti o opijatima u HNK.

Također, usvojena je Odluka o odobravanju i načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK za finansiranje proljetnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u iznosu od 120.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je razmotrila Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na pomoć u projektima samozapošljavanja, otvaranja radnih mjesta i drugih oblika radnoga angažiranja za borce i članove njihovih porodica. Ministarstvo za pitanja boraca, slijedeći svoju misiju i viziju, izgrađuje sveobuhvatan sistem podrške resocijalizaciji boraca i u tom smislu proaktivno pristupa segmentu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica. Cilj ovog ministarstva je ublažiti negativne posljedice rata borcima kao i članovima njihovih porodica, kao i njihove integracije u društvenu zajednicu kroz zapošljavanje, te omogućiti im da preduzetničkom aktivnošću mogu postati i pokretači društvenog razvoja. Vlada će se o ovom Pravilniku izjasniti na narednoj sjednici.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o kupoprodaji osam stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja boraca, tri stana koja pripadaju kategoriji porodice poginulog borca u domovinskom ratu, a pet stanova koji pripadaju kategoriji ratnih vojnih invalida.

Vlada je primila k znanju Informaciju u vezi sa projektom „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“ u kojoj su istaknuti građevinski radovi, izgradnja i obnova objekata bolnica, te opremanje bolničkih ustanova u HNK. Podsjećamo kako su predstavnici Fonda za razvoj Saudijske Arabije i Delegacije BiH zaključili Sporazum o kreditnom angažmanu za HNK čija sredstva su usmjerena za projekat izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim izgradnje, obnove i opremanja više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnje i opremanja više odjela u Općoj bolnici Konjic. Planirani i realizirani projekti su od iznimnog značaja za sve građane HNK.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Jablanice i Stoca. 

17-02-2023, 09:52

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  prihvatila je, na nastavku 195. redovne sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja boraca, u iznosu od 4.830.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udruženjima; Transfer fondaciji za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračke populacije; Izdaci na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište; Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova sahrane; Pomoć na osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja; Obilježavanje značajnih datuma; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida; Sufinansiranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim borcima te Sufinansiranje smještaja u staračke centre.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški za 2022. godinu. Izvještaj je obuhvatio provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i uputstava, tok zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama podrški, broju klijenata i odobrenim sredstvima. Sredstva za realizaciju kantonalnih novčanih podrški osigurana su Budžetom HNK za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM, dok su Izmjenama i dopunama Budžeta za prošlu godinu utvrđena u ukupnom iznosu od 3.475.000,00 KM. Na sjednici je iznesen podatak kako je, kao ishod kantonalnih poticaja kroz proteklih pet godina, HNK bogatiji za čak 400 hektara novih nasadnih površina.

Vezano za resor zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se može propisivati u sklopu obaveznog osiguranja. Ključna izmjena u odnosu na prethodno stanje jest da je odsad svakom liječniku specijalisti/subspecijalisti odnosno specijalisti ortodontu /  protetičaru ili stručnom konziliju bolničkih zdravstvenih ustanova u HNK omogućeno, na osnovu medicinskih indikacija, pacijentima preporučivati ortopedska i druga pomagala, što je ranije mogao činiti samo ovlašteni liječnik. Predmetna odluka značajno unapređuje procedure i skraćuje put ovoj kategoriji pacijenata do nužnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za provođenje Kantonalnog programa ranoga otkrivanja raka dojke za period 2023. – 2026.,  u iznosu od 200.000,00 KM. Istaknuto je kako se nastavkom provođenja tog programa značajno utiče na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost te značajno utiče na kvalitetu života oboljelih od ove zloćudne bolesti.

Između ostaloga, Vlada je finansijski podržala i ovogodišnje nastupe Turističkog klastera Hercegovina na značajnim međunarodnim turističkim sajmovima koji će biti održani u Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama. Usvojeno je i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.

14-02-2023, 12:49

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je, na današnjem prvom dijelu 195. redovne sjednice, 200.000,00 KM pomoći za žrtve katastrofalnih zemljotresa koji su pogodili Tursku i Siriju. Objema državama bit će uplaćeni jednaki iznosi od po 100.000,00 KM iz Budžeta HNK.

''Vlada ovim pruža konkretnu podršku, u skladu sa objektivnim mogućnostima, a na tragu našeg dogovora koji smo postigli čim je stigla vijest o ovoj istinskoj kataklizmi i golemim ljudskim žrtvama, da ćemo na prvoj sjednici donijeti Odluku kojom ćemo, uz izraze saučešća, pogođenim prostorima pružiti i finansijsku pomoć'', rekao je premijer dr. sc. Nevenko Herceg.

Osim ove, razmotrena je i prihvaćena Odluka o usvajanju Izvještaja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK o ostvarenim ishodima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Kantona za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Vlada je danas usvojila i Odluku o  načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za tekuću godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i to:  sa pozicije ''Ostali izdaci za sport + uspješnim pojedincima'', sa pozicije ''Ostali izdaci za kulturu'', sa pozicije ''Tekući transferi organizacijama i pojedincima za izvanredne sportske uspjehe'' te sa pozicije ''Transferi nacionalnim udrugama i organizatorima nacionalnih manifestacija''.

Danas je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa na Ugovor između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK, Grada Čapljine i firme Amitea d.o.o. Mostar. Riječ je o projektu izgradnje cesta u povratničkim naseljima u Gradu Čapljini čija je ukupna vrijednost 230.000,00 KM. Federalno ministarstvo osigurava 100.000,00 KM, Planom i programom Uprave za ceste odobreno je 80.000,00 KM, dok će Grad Čapljina projekat sufinansirati iznosom od 50.000,00 KM. Današnja saglasnost na Aneks ugovora bila je nužna za izvršenje plaćanja iznosa od 50.000,00 KM koji će Grad Čapljina, potpisivanjem Aneksa, moći isplatiti izvođaču radova.