Sjednice
13-02-2024, 15:55

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na 12. redovnoj sjednici, usvojila Prijedlog Budžeta HNK-a za 2024. godinu u iznosu od 366.231.175,00 KM i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta HNK-a za 2024. godinu koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je, takođe, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, donijela Zaključak o povlačenju iz skupštinske procedure Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2024. i Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju tog plana koji su utvrđeni na sjednici održanoj 15. decembra prošle godine. Razlogom povlačenja dodatne su aktivnosti Stručne službe ZZO-a sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u vezi sa potrebama tih ustanova i mogućnostima Zavoda. Nakon održanih sastanaka te analize finansijskih mogućnosti Zavoda, smjernica za izračun sredstava za finansiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. i potreba zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, izrađen je novi Prijedlog finansijskog plana Zavoda za 2024. u iznosu od 198.458.000 KM.

Finansijskim planom ZZO-a za 2024. godinu, koji je Vlada danas usvojila i, zajedno s Prijedlogom odluke o izvršenju tog plana, uputila u skupštinsku proceduru, za 2,65 miliona KM dodatno su povećana izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu u HNK-a, u odnosu na povučeni Plan iz decembra 2023. godine. U odnosu, pak, na Finansijski plan za prošlu godinu, osim povećanja sredstava za proširenje prava osiguranika, ukupno povećanje izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu u 2024. iznosi 9.650.000,00 KM, a za tri bolnice u HNK-a 17.000.000,00 KM.

22-12-2023, 15:01

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila Odluku o privremenom finansiranju javnih potreba HNK-a za prvo tromjesečje 2024. godine. Takođe, data je saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK-a za 2024. godinu u iznosu od 2.800.000,00  KM te usvojena Odluka o izvršenju Finansijskog plana Fonda za 2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i djelatnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK-a. Tim je dokumentom utvrđena najniža neto satnica koja će u prvoj godini primjene iznositi 2,38 KM, a u drugoj godini 2,45 KM, dok će osnovna plata djelatnika biti uvećana za noćni rad najmanje 50 % od bruto satnice.

Nakon što je to učinila i na prethodnoj sjednici, Vlada je danas usvojila i novu odluku u skladu sa kojom će Gradu Mostaru biti doznačeno dodatnih 500.000,00 KM za podršku djelovanju Aerodroma Mostar. Ovim odlukama Vlada je za razvoj mostarskog aerodroma osigurala ukupan iznos od milion KM.

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobren je prenos 100.000,00 KM Šumsko-gospodarskom društvu Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar. Takođe, data je saglasnost na Program o izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja boraca kojim je utvrđen način utroška sredstava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca u iznosu od 4.855.000,00 KM.

18-10-2023, 13:13

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila Odluku o pristupanju izradi dopune Prostornog plana HNK-a koja određuje pravac djelovanja u korištenju obnovljivih izvora energije. Cilj pristupanja dopuni Prostornog plana HNK-a jest prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNK-a namijenjene izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana. Ključno je da lokacije budu utvrđene na nivou stručnog dokumenta ''Studija o pogodnosti prostora u HNK-a za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana''. Za predložene lokacije za izgradnju ovih elektrana važno je utvrditi i prostorno-planske uslove za planiranje infrastrukturnih elemenata fotonaponskog postrojenja. Sredstva potrebna za izradu dopune Prostornog plana HNK-a osigurana su u Budžetu za 2023. godinu. Usvojena odluka upućena je Skupštini HNK-a u dalju proceduru.

Također, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-a za raspisivanje Javnog oglasa za prijem i školovanje 100 kadeta za čin ''policajac'' i 25 kadeta za čin ''mlađi inspektor''. Ovom su odlukom stvoreni preduslovi za nastavak popunjavanja nedostajućeg kadra u MUP-u HNK-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2023. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ''Grant omladinskim organizacijama za subvencionisanje iz područja omladinskog sektora'' u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena na osnovu provedenog Javnog konkursa sa utvrđenim mjerilima.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica kroz mjeru podrške samozapošljavanju boraca-poljoprivrednika, mjeru podrške razvoja i održivosti porodičnog poljoprivrednog gospodarstva, mjeru podrške razvoja obrta i mjeru podrške radu i razvoju boračkih zadruga u iznosu od 81.500,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o četveromjesečnom izvještaju realizacije Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za drugo četveromjesečje 2023. godine. 

 

19-05-2023, 11:39

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 202. redovnoj sjednici, održanoj u Parku prirode Hutovo blato, usvojila Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodici s djecom. Ovim je u Zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje će ostvariti sva djeca za koju je nalazom i mišljenjem mjerodavnoga stručnog tijela utvrđeno kako imaju poteškoće u razvoju ili invaliditet, bez obzira na visinu prihoda zajedničkoga kućanstva.

Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduje nalaz, ocjenu i mišljenje Stručne komisije za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciju djece ometane u fizičkom ili psihičkom razvoju ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja. Visina ovoga dodatka iznosi 19 % najniže plate u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Za ovu su namjenu u Budžetu HNK osigurana sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za realiziranje aktivnosti u sklopu Dječje sedmice u HNK za 2023. godinu u vrijednosti od 70.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 68.500,00 KM bit će utrošena za nabavku školskoga pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih porodica s područja HNK, a sredstva u iznosu od 1.500,00 KM za realiziranje ostalih aktivnosti obilježavanja Dječje sedmice.

Nakon što je na prethodnoj sjednici usvojena Odluka o proglašenju Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar, kao najozbiljnije gospodarske manifestacije u BiH, od značaja za HNK u 2023. godini, Vlada je danas usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM za sufinansiranje Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar 2023.

Također Vlada je usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK u 2023. godini, te  Odluku o kriterijima i raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za poljoprivredne sajmove, manifestacije i izložbe od značaja utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije transferi drugim razinama vlasti – poljoprivreda.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija i davanja saglasnosti na ugovore o prijenosu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte  i za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana na području Mostara i Čapljine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o osvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu  za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'', kao i Odluka o povećanju prihoda i rashoda za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'' u iznosu od 705.000,00 KM.

Svrha Programa je provođenje mjera iz Strategije ruralnoga razvoja HNK 2021. – 2027. te osiguranje održivoga upravljanja poljoprivrednim zemljištem, kao važnim prirodnim resursom. Sredstva po tomu programu, u iznosu od 705.000,00 KM, namijenjena su za dovršenje provedbe projekata uređenja zemljišta za koje su aplicirale jedinice lokalne samouprave iz prethodnih godina, a koji nisu dovršeni do 31. decembra 2022. godine, kao i za nabavu opreme i mjernih uređaja za trajni monitoring zemljišta u HNK u te za nabavku informatičke usluge održavanja softvera ''Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u HNK'' i troškove provedbe Programa utroška.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom solarnih fotonaponskih elektrana na području HNK. Istaknuto je kako su, zaključno s danom pripreme predmetne informacije, zaključena ukupno 73 ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Nakon rasprave usvojen je Zaključak da resorno ministarstvo Informaciju dopuni sa svim relevantnim podacima koji se odnose na instaliranu snagu iz obnovljivih izvora i podacima o iznosu naplaćenih koncesionih  naknada temeljem dosada potpisanih ugovora.

Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja.

04-04-2023, 15:19

Na danas održanoj 198. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavku metadona u iznosu od 100.000,00 KM za potrebe liječenja ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar.

Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, u saradnji sa Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinansiranje projekta u cilju razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti intravenoznih korisnika droga i zamjenske terapije u liječenju ovisnosti o opijatima u HNK.

Također, usvojena je Odluka o odobravanju i načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK za finansiranje proljetnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u iznosu od 120.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je razmotrila Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na pomoć u projektima samozapošljavanja, otvaranja radnih mjesta i drugih oblika radnoga angažiranja za borce i članove njihovih porodica. Ministarstvo za pitanja boraca, slijedeći svoju misiju i viziju, izgrađuje sveobuhvatan sistem podrške resocijalizaciji boraca i u tom smislu proaktivno pristupa segmentu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica. Cilj ovog ministarstva je ublažiti negativne posljedice rata borcima kao i članovima njihovih porodica, kao i njihove integracije u društvenu zajednicu kroz zapošljavanje, te omogućiti im da preduzetničkom aktivnošću mogu postati i pokretači društvenog razvoja. Vlada će se o ovom Pravilniku izjasniti na narednoj sjednici.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o kupoprodaji osam stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja boraca, tri stana koja pripadaju kategoriji porodice poginulog borca u domovinskom ratu, a pet stanova koji pripadaju kategoriji ratnih vojnih invalida.

Vlada je primila k znanju Informaciju u vezi sa projektom „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“ u kojoj su istaknuti građevinski radovi, izgradnja i obnova objekata bolnica, te opremanje bolničkih ustanova u HNK. Podsjećamo kako su predstavnici Fonda za razvoj Saudijske Arabije i Delegacije BiH zaključili Sporazum o kreditnom angažmanu za HNK čija sredstva su usmjerena za projekat izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim izgradnje, obnove i opremanja više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnje i opremanja više odjela u Općoj bolnici Konjic. Planirani i realizirani projekti su od iznimnog značaja za sve građane HNK.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Jablanice i Stoca.