Sjednice
31-03-2021, 14:42

Na prvom dijelu 144. sjednice, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je razmatrala Prijedlog Zakona o šumama HNK. Nakon održane rasprave, Ministarstvo je zaduženo da obavi dodatne konzultacije, a Vlada će se o Prijedlogu izjasniti na jednoj od narednih sjednica.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u iznosu od 1.800.000 KM. Programom su utvrđene vrste podrške, ukupna vrijednost, opći i posebni uslovi za njezino ostvarenje, način ostvarenja, te nadzor i kontrola. Cilj Programa je unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području HNK kroz različite vrste podrške kako bi se ona učinila što konkurentnijom na tržištu.

Nastavljajući projekat usmjeren na prevenciju bolesti ovisnosti, te pružanja kontinuirane terapije osobama koje su na liječenju zamjenskom terapijom u liječenju o opijatima, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, prihvatila Odluku o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade HNK. Također, odobrena su sredstva u iznosu od 400.000 KM za četverogodišnji period u svrhu nabavke lijeka metadona za potrebe Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika u Mostaru.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite informiralo je Vladu o provođenju  zaključka vezanog za izjašnjavanje menadžmenta svih zdravstvenih ustanova-poslodavaca, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i ZHK, te osnivača/suosnivača zdravstvenih ustanova o zahtjevima reprezentativnog sindikata -  Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar i ponude poslodavaca i Vlade. Nakon iskazane podrške ponudi poslodavaca i Vlade, Vlada je zadužila Pregovarački tim da, na tragu te ponude, nastavi tražiti hitno, prihvatljivo i održivo rješenje u cilju postizanja konačnog dogovora oko potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK.

Vlada je prihvatila odluku kojom je Zavodu za javno zdravstvo HNK odobrila 25.000 KM za osiguranje hladnog lanca za vakcinu protiv COVID-19.

Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila zaključak u vezi Pozitivne liste lijekova. Naime, Ministarstvo će, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, u roku od 15 dana izraditi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda, na način da se na Pozitivnoj listi lijekova ograniči broj zaštićenih naziva lijekova poštujući pravila Zakona o lijekovima kojim je utvrđeno da se na listu lijekova obavezno uvrštavaju lijekovi domaće industrije, kao i lijekovi originatora, a zatim, po potrebi lijekovi inozemne farmaceutske industrije. Naime, istaknuto je kako pozicioniranje domaće proizvodnje i davanje odgovarajućeg mjesta na tržištu domaćim proizvodima donosi niz benefita široj društvenoj zajednici, pri tome uvijek stavljajući u prvi plan interes pacijenata i nikada ne dovodeći u pitanje vrhunsku kvalitetu i djelotvornost generičkih lijekova iz domaće proizvodnje.

Na prijedlog resornog Ministarstva, Vlada je odobrila po 50.000 KM za aktivnosti Udruženja  HO „Merhamet“ MDD Regionalni odbor Mostar i Udruženja HO CARITAS Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Nastavljajući aktivnosti podrške privredi koja je pogođena pandemijom korona virusa, Vlada je dala saglasnost na Listu poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNK.

22-03-2021, 14:36

Na današnjoj, 143. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dala je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu. Istaknuto je kako će sredstva prenesena iz ranijeg perioda u iznosu od 3.000.000,00 KM biti transferirana ugovornim domovima zdravlja za finansiranje zdravstvenih usluga liječenja osiguranika oboljelih od COVID-19.

Razmatrajući aktuelnu pogoršanu epidemiološku situaciju, uoči današnjeg sastanka kantonalnih premijera s čelnicima Vlade FBiH, istaknut je stav kako je, u cilju zaustavljanja ubrzanog širenja korona virusa, potrebno za cijeli prostor Federacije, pa i države, jednoobrazno urediti kretanje ljudi i roba. Također je naglašeno kako bi na isti način trebalo urediti i rad svih ugostiteljskih objekata, dok bi pitanja školstva, kulturnih i drugih sadržaja uređivali kantoni i jedinice lokalne samouprave u skladu sa epidemiološkom situacijom. Vlada je ponovno pozvala na dosljedno poštivanje svih mjera koje su na snazi.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojen je Akcijski plan HNK za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH (2020.-2023.). Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima, putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinitelja krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija.

Vlada je, također, usvojila tekst Lokalnog plana akcije u oblasti invaliditeta u HNK (2021.-2022.). Lokalni plan akcije je strateški dokument koji povezuje konkretne mjere i akcije koje treba preduzeti kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe osoba s invaliditetom i osiguralo provedbu prava osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za proteklu, te Plan rada za tekuću godinu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Vlada je odobrila i utrošak 110.000 KM  za provedbu proljetne i jesenje faze obavezne sistematske deratizacije na području HNK.

Iz područja djelovanja Ministarstva saobraćaja i veza – Uprave, Vlada je odobrila utrošak  1.500.000,00 KM za redovno zimsko i ljetno održavanje cesta. Također, odobren je utrošak 4.746.707,00 KM za projekte koji su planirani i započeti u prošloj godini, te za pojačano investicijsko održavanje i duge projekte iz 2021. godine.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja u HNK,  Vlada je usvojila niz odluka o dodjelama koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije.

Također, Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijela Odluku o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica po samoinicijativnoj ponudi.

Vezano za rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu za 2021. godinu na poziciji  izdataka iz namjenskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Također, usvojen je Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu osnovnih sredstava, obaveza i potraživanja Budžeta HNK sa stanjem na 31. decembra 2020. godine.

12-03-2021, 14:54

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Hercegovačko–neretvanskom kantonu za period od 18. januara do 7. marta 2021. godine. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila jedinice lokalne samouprave da, u skladu sa svojim mogućnostima, angažiraju nezaposlene sanitarne inžinjere kao podršku nadležnim općinskim/gradskim inspekcijama u svrhu nadzora nad provođenjem propisanih epidemioloških mjera. Također je zadužila nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koje, do sada, nisu formirale inspekcijske timove u skladu sa Zaključkom Vlade od 12. novembra 2020. godine da odmah pristupe realizaciji tog Zaključka.

Ujedno, obavezala je sve nadležne inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da pojačaju inspekcijski nadzor i kontinuirano kontroliraju provođenje važećih naredbi i preporuka usvojenih od strane Vlade Federacije i Vlade HNK, te u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. Sva nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave svakih 14 dana trebaju dostavljati izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija Kriznom štabu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

Istaknuto je kako je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave, kantona, zdravstvenih ustanova, Zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica i svi su obavezni striktno se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera utvrđenih naredbama i preporukama usvojenim od strane Vlade Federacije BiH i Vlade HNK.

Također, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je dala saglasnost na Listu poslovnih subjekata za subvencionisanje kamata na odobrena kreditna sredstva u skladu sa Protokolom o saradnji između Razvojne banke F BiH i HNK.

Naime, nastavljajući aktivnosti podrške privredi pogođenoj pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je Javni poziv za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Obrtnicima i privrednicima koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva omogućeni su pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2 % godišnje plaćat će Vlada HNK, dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova sahrane za lica koja su korisnici stalne novčane pomoći i za lica smještena u ustanovu socijalne zaštite ili udomiteljsku porodicu za koje smještaj plaća Kanton u iznosu od 956 KM.

10-03-2021, 13:15

Na današnjoj, 142. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Izvještaja o radu, te izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2020. godinu, koja će biti upućena u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je da je, unatoč pandemiji koronavirusa, Vlada nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, boračkoj populaciji i brojnim drugima. Naglašeno je donošenje tzv. Korona zakona, te pomoć privredi, turizmu i poljoprivredi i kroz druge oblike kreditiranja i poticanja za što su izdvojena značajna sredstva.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Vlade za 2021. godinu koji predstavlja sistemski i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, u cilju postizanja pravne sigurnosti, privrednog rasta i društvene solidarnosti. Istaknuto je kako su prioritetni ciljevi, uz ostale, održivost javnih finansija, poboljšanje životnog standarda, osiguravanje društvene pravednosti i socijalne uključenosti, unaprijeđeno poslovno okruženje, održivi privredni rast i razvoj, te energetska efikasnost.

Nastavljajući Projekat energetske efikasnosti u okviru kojeg je, do sada, obnovljeno više od 30 objekata u svim gradovima i općinama HNK, Vlada je donijela odluku o obnovi i „utopljavanju“ zgrade Kantonalnog suda u Mostaru. Procijenjena vrijednost investicije je oko 550.000 KM.

Nastavljajući dugogodišnji projekat zapošljavanja pripravnika, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o apliciranju na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja 2021. godine - prvo radno iskustvo za mlade nezaposlene osobe.

Vlada je još jedanput raspravila problematiku s kojom je suočena zbog brojnih tužbi vezanih za radne odnose o kojima presude, uz domaće, donose i međunarodni sudovi. U cilju iznalaženja adekvatnih odgovora na taj problem koji značajno opterećuje Budžet, Vlada je formirala interresornu komisiju koja je zadužena da dostavi prijedlog budućih aktivnosti.  

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Vlada je usvojila Izvještaj o radu inspektorata za proteklu godinu. U izvještaju je navedeno kako je provedeno ukupno 414 općih, tematskih i kontrolnih nadzora.

Na današnjoj sjednici Vlada je, uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojila i Informaciju o poslovanju J.P. Šumsko-gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, te Informaciju o stanju u Upravi za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

03-03-2021, 13:15

Uoči današnje sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan je sastanak članova Vlade i Pregovaračkog tima Vlade za pregovore s reprezentativnim Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB Mostar. Na sastanku je razmotren tok pregovora, te iznesena stajališta sudionika zdravstvenoga sistema čiji predstavnici učestvuju u radu Pregovaračkog tima. Sudionici razgovora složili su se kako će u utorak (9. marta 2021. godine) održati sastanak svih relevantnih i odgovornih sudionika zdravstvenog sistema: osnivača i suosnivača zdravstvenih ustanova – općina, gradova, kantona i Federacije BiH, zavoda zdravstvenog osiguranja, te menadžmenta zdravstvenih ustanova s predstavnicima reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, kako bi se zajednički, uz uvažavanje složene finansijske situacije vezane za pandemiju koronavirusa, došlo do konačnih, za sve prihvatljivih i održivih rješenja.

Nakon održanog sastanka, Vlada je na održanoj 141. sjednici, s ciljem kvalitetne pripreme za najavljeni sastanak svih sudionika zdravstvenog sistema, nastavila razmatrati realne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u trenutnoj složnoj budžetskoj situaciji. Iznova je naglašeno kako je, zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona KM, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta doneseno je niz odluka među kojima je odluka o izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku sportu, od čega 150.000,00 KM za vanredne sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Također, donesena je odluka o  izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku kulturi, za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija, odnosno za projekte koji afirmiraju historijski razvoj BiH i kulturni identitet njenih naroda, doprinose podizanju afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te kulturnih ruta - njihove samoodrživost i jačanja turističke ponude HNK.

Usvojena je i Odluka kojom se odobrava izdvajanje 220.000 KM za Radioteleviziju Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

Vlada je usvojila Odluku kojom je odobreno 850.000 KM za rekonstrukciju, investicijsko održavanje i dogradnju zgade Skupštine HNK, te nabavku opreme.

Vezano za rad Ministarstva građenja i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Program utroška 55.000 KM za aktivnosti vezane za provedbu Prostornog plana HNK.

Budući da je ranije donesena Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK Park prirode Hutovo blato, na današnjoj sjednici usvojena je odluka i odobrena su potrebna sredstva za provođenje izbora nositelja izrade urbanističkog projekta „Karaotok“.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  razmotrila Informaciju o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Naglašeno je kako je realiziranje Programa teklo u skladu s donesenim odlukama  i zahtjevima lokalnih jedinica. Istaknuti su projekti sufinansiranja izgradnje kolektora na području Mostara, izgradnje obaloutvrde na području Konjica, rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u Jablanici, kanalizacije za Čitluk, vodovodnog sistema Dubrave i vodoopskrbnog sistema za Ravno.

Razmotrena je i Informacija o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za novoplanirane projekte među kojima se ističe sufinansiranje realiziranje projekata kanalizacijske mreže Konjica, izgradnje vodovodne mreže u općini Prozor – Rama, te međunarodnog odvodnog sistema u Neumu.