Sjednice
12-10-2021, 15:36

Na današnjoj, 154. sjednici Vlada je donijela Odluku o izdvajanju 500.000 KM za podršku nauci i mladim naučnicima. Tokom rasprave istaknuto je kako se radi o prvoj takvoj odluci koja je nastala na osnovu kontinuiranih aktivnosti Vlade u cilju promicanja, razvoja i unapređenja nauke u HNK, te podrške mladim naučnicima.

Vlada je, nastavljajući višegodišnji projekat, usvojila Odluku u vezi sa zapošljavanjem pripravnika u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK. Istaknuto je kako se planira zaključivanje 100 ugovora o obavljanju jednogodišnjeg pripravničkog staža kako bi se mladim visokoobrazovnim osobama omogućilo osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva, te poboljšala njihova konkurentnost i integracija na tržište rada. U skladu sa budžetskim mogućnostima ili naknadnom povećanju iznosa za sufinansiranje Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada će razmotriti  prijem i dodatnog broja pripravnika. Javni poziv za prijem pripravnika bit će objavljen na službenoj stranici Vlade HNK.

Razmotrena je i prihvaćena Odluka kojom se Aerodromu u Mostaru odobrava transfer od 150.000 KM za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa.

Iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je usvojila Odluku kojom se za rekonstrukciju zgrade  PU Čapljina izdvaja 150.000 KM.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede. Godišnji plan se odnosi na budžetsku 2021. godinu i predstavlja zbir planova zakonskih nositelja Programa (institucija javnog i nevladinog sektora), koji su učestvovali u njegovoj pripremi, te daje pregled njihovih prijedloga poticajnih mjera i aktivnosti usmjerenih na razvoj malog i srednjeg preduzetništva.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Mostara, Čapljine, Stoca i Čitluka.

Također, usvojene su informacije Ministarstva privrede o realizaciji prometa naftnih derivata i o realizaciji elektroenergetske bilance te izvještaj o radu inspektorata za prvih šest mjeseci ove godine.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Program utroška dijela novčanih sredstava sa pozicije namjenskih sredstava od naknada prikupljenih na osnovu prenamijene poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je razmotrila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu u HNK i Dokument okvirnog Budžeta  za period od 2022. do 2024. godine, o kojima će se izjasniti na narednoj sjednici.

21-09-2021, 15:40

Na današnjoj, 153. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je i usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022.-2024. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju i načinu utroška sredstava utvrđenih Budžetom za 2021. godinu sa pozicije „Finansiranje nabavke vakcina“. Odlukom su osigurana sredstva za nabavku vakcina protiv gripe za sezonu 2021. – 2022., vakcina protiv bjesnoće i humanog imunoglobulina te promociju vakcinacije protiv COVID-19.

U cilju definisanja zajedničkih aktivnosti i mjera u vezi sa epidemiološkom situacijom izazvanom koronavirusom i kolektivnom imunizacijom stanovništva, Vlada je, na prijedlog resornog ministarstva, donijela Zaključak kojim je zatraženo od zdravstvenih ustanova koje provode proces imunizacije da, u skladu sa svojim mogućnostima, uspostave mobilne timove i pokrenu proces imunizacije zaposlenih u privrednim subjektima na njihovim radnim mjestima. 

Također, Vlada je, na zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, osigurala sredstva Zavodu za javno zdravstvo HNK za osiguravanje izdavanja potvrda o vakcinaciji – QR koda.

Vlada je usvojila i Odluku o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma Ministarstva za pitanja boraca i Službe za zapošljavanje HNK po projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida. 

Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

11-06-2021, 12:07

Na današnjoj 150. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je prijedloge amandmana na Ustav HNK koje je podnijela većina hrvatskih poslanika u Skupštini HNK, Klub poslanika Bošnjaka i Klub poslanika Srba.

Nakon razmatranja, Vlada je dala pozitivno mišljenje na amandmane koji se odnose na konstitutivnost Srba u HNK i amandman koji se odnosi na jezik bošnjačkog naroda.

Na ostale amandmane Vlada nije dala pozitivno mišljenje.

24-05-2021, 11:50

Na danas održanoj 148. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1.1. do 31.3.2021. godine. Istaknuto je kako je zbog pandemije koronavirusa očekivano došlo do pada prihoda u odnosu na isti period prošle godine, no ohrabruje trend oporavka koji se, uz poboljšanu epidemiološku situaciju, očekuje i u nastavku godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavku metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u saradnji sa Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinansiranje projekta u cilju razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti u opijatima u HNK. U tu svrhu izdvojiti će se 100.000,00 KM za nabavku metadona za potrebe ovisnika registrovanih u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti.

Također, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, te je lista proširena sa još šest lijekova (generika). 

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za sedam elektroenergetskih objekata – solarnu fotonaponsku elektranu ''Hodovo 4'', ''Hodovo 5'', ''Hodovo 6'', ''Hodovo 7'', ''Pješivac 5'', ''Pješivac 6'', ''Pješivac 7'', na lokalitetu Hodovo, općina Stolac. Također, data je saglasnost na Ugovor za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa  i distribucije električne energije za solarnu fotonaponsku elektranu ''ST-1'' i elektroenergetski objekt fotonaponska elektrana ''TC SOLAR'' na lokalitetu Industrijska zona Čitluk.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja- ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području HNK. Cjelovit tekst Javnog konkursa bit će objavljen na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog domaćinstva u ukupnom iznosu od 9.900,00 KM.

08-04-2021, 16:15

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na danas održanoj sjednici usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK, te Izvještaj o izvršavanju Tekuće pričuve za period od 1.1. do 31.12.2020. godine.
U Izvještaju o izvršenju Budžeta istaknuto je kako su javni prihodi i primitci u HNK za period od 1.1. do 31.12.2020. godine ostvareni  u iznosu 217.430.204,86 KM, što je 93,25 % u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine.
Istaknuto  je kako je zbog novonastalih okolnosti, pojavom koronavirusa, došlo do značajnog pada prihoda u odnosu na isti period prošle godine.
Unatoč evidentnim poteškoćama i ukupnom smanjenju javnih prihoda, Vlada je sve tekuće obaveze iz 2020. godine izmirila početkom 2021. godine iz prihoda naplaćenih u 2020. godini.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa 1. Ugovora o koncesiji za zemljište za izgradnju vjetroelektrane ''Pločno'' Mostar.

U okviru nastavka aktivnosti Ministarstva finansija u vezi sa realizacijom Odluka Ustavnog suda BiH, Vlada je usvojila dvije odluke o odobravanju novčanih sredstava koje se odnose na ime naknade  nematerijalne štete.

Vlada je, također, dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. 

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2021. godini, te Odluku o usvajanju Izvještaja o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2020. godinu.
Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2021. godini planirano je ubiranje prihoda u iznosu od 730 000,00 KM, što sa prihodima koja nisu utrošena u 2020. godini u iznosu od 481 665,45 KM, čine ukupni iznos od 1.211.665,45 KM, koja će biti utrošena u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Također, Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Plana utroška novčanih sredstava za 2021. godinu Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo s pozicije ''Sredstva za zaštitu od požara i vatrogastva'', te Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu HNK za 2021. godinu Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Vlada je usvojila Informaciju kojom je upoznata da je u okviru Transnacionalnog programa Mediteran (MED) tokom 2018. i 2019. godine proveden  projekat COASTING u kojem su učestvovali partneri iz Italije, Malte, Grčke, Hrvatske, Albanije i Francuske. Projekat je vezan za obalna područja Mediterana, koje je pod velikim pritiskom zbog prekomjerne izgradnje stambenih objekata, industrijskih potreba, razvoja turizma i sl. Obalna područja, osobito u Mediteranu, pate od neodržive ekspanzije stanovnika i porasta kretanja turista. Da bi se unaprijedio razvoj održivog i odgovornog obalnog turizma u Mediteranskom području, projekat COASTING je bio usmjeren na integralno upravljanje obalnim područjem i održivim turizmom. Nakon uspješno završenog ovog projekta, dio projektnih partnera želi aplicirati s novim projektnim prijedlogom koji predstavlja nastavak prethodnog, te su se u  tom kontekstu, predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije obratili Kabinetu predsjednika Vlade u cilju ostvarivanja prekogranične partnerske saradnje na apliciranju i mogućem provođenju projekta. Naime, novi projekat, ukoliko bude prihvaćen, usmjerit će se na zajedničke probleme neretvanskog područja koje povezuje dvije susjedne županije. 
Projektnim prijedlogom, uz ostalo, je predviđeno evoluiranje specifičnih potreba partnera u pitanjima vezanima za okolišna, socio-ekonomska i turistička pitanja gdje je potrebno uključiti relevantne dionike, niz obuka/treninga, kao i  potpisivanje protokola o obalnom integralnom upravljanju za održivi turizam kojim se prihvaćaju rezultati projekta i promiču aktivnosti u korist participativnog pristupa u obalnom upravljanju i održivom turističkom razvoju. 
Nakon prihvaćanja Informacije, Vlada je dala saglasnost da se putem Kabineta predsjednika aplicira i provede MED projekat COASTING.