Ured za zakonodavstvo

v. d. Sekretara Kabineta dr.sc. Sanja Bazina Crnokić

Ured za zakonodavstvo

Rođena u Mostaru 28. januara 1984. godine, gdje je završila osnovnu školu te opću gimnaziju. Diplomski i magistarski studij, uključujući dodatnu specijalizaciju iz prava Evropske unije završila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču 2008. godine. Doktorirala je 2013. godine, također, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču, na Institutu za evropsko, međunarodno i poredbeno pravo. Radno iskustvo stekla je na Općinskom sudu Centar grada Beča, Zemaljskom sudu Korneuburg, Trgovačkom sudu u Beču u Austriji te u Bosni i Hercegovini u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija te Sveučilištu u Mostaru, gdje je 2018. godine izabrana u naučno-nastavno zvanje docenta u naučnu oblast društvenih nauka, polje pravo, grana evropsko javno pravo. Stručno se usavršavala kroz programe Ministarstva finansija Republike Češke u Pragu, T.M.C. Asser Instituta u Den Haagu u Nizozemskoj, Institutu za ekonomsku politiku u Bugarskoj te Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Narodne Republike Kine u Pekingu. Autorica je više stručnih i naučnih članaka i učesnica nekoliko međunarodnih konferencija i projekata. Govori engleski, njemački i francuski jezik.

Adresa

Stjepana Radica 3. 88000 Mostar

Telefonski broj

036/356-100

Fax

036/312-184

Ured za zakonodavstvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona osnovan je Uredbom o osnivanju Ureda za zakonodavstvo dana 21. aprila 1999. godine. Uredba je objavljena u Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona broj 9/99. - Mjerodavnost Ureda - Ured za zakonodavstvo daje Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, s gledišta usklađenosti s Ustavom Hercegovačko-neretvanskog kantona i pravnim sistemom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno o prijedlozima zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona odnosno Vlada i prijedlozima propisa koje donose ministri i rukovodioci organa kantonalne uprave, - obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona i Vlada, - pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave, - proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema te daje Vladi mišljenja i prijedloge po tim pitanjima, - priprema materijale za objavljivanje zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona, Vlada, ministri i rukovodioci drugih organa kantonalne uprave u službenom glasilu Hercegovačko-neretvanskog kantona, - obavlja i druge poslove koje mu u vezi s njegovim djelokrugom rada povjeri Vlada. Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na koje je saglasnost dala Vlada u Uredu je sistematizovano 7 radnih mjesta i to: - sekretar Ureda; - pomoćnik sekretara Ureda; - tri stručna savjetnika; - dva namještenika Trenutno su u Uredu zaposleni sekretar Ureda, pomoćnik sekretara Ureda i jedan namještenik za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. Osim izvršavanja mjerodavnosti propisanim Uredbom o osnivanju, Ured zajedno s resornim ministarstvima intenzivno radi na izgradnji pravnog sistema Kantona koji je osnov za funkcionisanje vlasti na cjelokupnom području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ured je prošao reviziju Agencije za državnu službu i dobio obavještenje koje se odnosi na zakonitost zasnivanja radnog odnosa i zakonitost postavljanja na funkcije, tako da sekretar Ureda i njegov pomoćnik u narednih 18. mjeseci prolaze kroz postupak ocjenjivanja, u skladu sa Zakonom o državnoj službi F BiH.