Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ravnatelj Ivan Lesko

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ivan Lesko rođen je 24. studenog 1963. godine u Velikomu Ograđeniku, općina Čitluk. Pri Građevinskomu fakultetu – Geodetski odsjek Univerziteta u Sarajevu stekao je zvanje diplomiranoga geodetskog inženjera. U Općinskoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Čitluk radio je kao stručni suradnik i kao ravnatelj, potom u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove HR Herceg-Bosne kao pomoćnik ravnatelja te u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao pomoćnik ravnatelja i ravnatelj. Pokrenuo je i organizirao niz projekata i događaja iz domena geodezije i katastra, objavio više od 20 radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Oženjen je i otac troje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/326-794

Fax

036/326-795

Temeljem čl. 19. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave («N. novine HNŽ» br.4/98), Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 1. geodetsku izmjeru (mreže stalnih geodetskih točaka, detaljnu izmjeru terena, izradu planova i karata), katastar nekretnina (katastar zemljišta, katastar zgrada, katastar voda) i katastar vodovoda, izuzev poslova koji su zakonom dati u nadležnosti Federacije i općine, 2. kartografiranje područja županija, 3. evidentiranje područja prostornih jedinica (granice i površine: županija, općina, statističkih jedinica i područja pod posebnim pravnim režimom) sukladno zakonu, 4. katastar pomorskog dobra, 5. geodetske poslove od značenja za obranu, 6. komasaciju zemljišta i izmjeru zemljišta za posebne potrebe, 7. izradu i izvršavanje posebnih programa geodetskih radova koji se financiraju iz Proračuna Županije, koje donosi Skupština i Vlada Županije, 8. vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama i pravima na nekretnine, 9. imovinsko pravne poslove u svezi sa nekretninama na kojima županija ima pravo raspolaganja i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine, 10. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, 11. rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz nadležnosti uprave, 12. inspekcijski nadzor.