Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ravnatelj Ivan Lesko

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Rođen 24.11.1963 godine u Velikom Ograđeniku,Općina Čitluk. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Čitluku. Na građevinskom fakultetu – Geodetski odsjek u Sarajevu 1989. godine stekao zvanje geodetskog inženjera. Radio je u Općinskoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u općini Čitluk kao stručni suradnik i kao ravnatelj. Također, radio je u Republičkoj upravi za zemljišno-knjižne poslove kao pomoćnik ravnatelja, te u Federalnoj upravi kao pomoćnik ravnatelja i ravnatelj. Godine 2002. imenovan je za ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-prave poslove. Oženjen, otac troje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/326-794

Fax

036/326-795

Temeljem čl. 19. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave («N. novine HNŽ» br.4/98), Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
1. geodetsku izmjeru (mreže stalnih geodetskih točaka, detaljnu izmjeru terena, izradu planova i karata), katastar nekretnina (katastar zemljišta, katastar zgrada, katastar voda) i katastar vodovoda, izuzev poslova koji su zakonom dati u nadležnosti Federacije i općine,
2. kartografiranje područja županija,
3. evidentiranje područja prostornih jedinica (granice i površine: županija, općina, statističkih jedinica i područja pod posebnim pravnim režimom) sukladno zakonu,
4. katastar pomorskog dobra,
5. geodetske poslove od značenja za obranu,
6. komasaciju zemljišta i izmjeru zemljišta za posebne potrebe,
7. izradu i izvršavanje posebnih programa geodetskih radova koji se financiraju iz Proračuna Županije, koje donosi Skupština i Vlada Županije,
8. vlasničko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama i pravima na nekretnine,
9. imovinsko pravne poslove u svezi sa nekretninama na kojima županija ima pravo raspolaganja i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine,
10. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
11. rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz nadležnosti uprave,
12. inspekcijski nadzor.