Ministarstvo građenja i prostornog uređenja

Bekir Isaković

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja

Bekir Isaković (SDA) rođen je 3. novembra 1981. godine u Stocu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stekao je zvanje diplomiranog pravnika. Radio je u OŠ Gnojnice Mostar – Područna škola Stolac, VII. osnovnoj školi Mostar – Područna škola Stolac, zatim u Zemaljskom muzeju BiH, BH Telecomu d.d. Sarajevo – Direkciji  Mostar, te u JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo kao izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/324-324
036/312-189
036/312-190

Fax

NA

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA GRAĐENJA I PROSTORNOG UREĐENJA HNK

Obavljanje upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. prostorno planiranje i uređenje prostora
2. utvrđivanje uslova uređenja prostora za objekte od važnosti za Kanton
3. donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje
4. praćenje stanja u građevinskoj operativi
5. stambeno i komunalno gospodarstvo
6. utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa o uređivanju i izgradnji stambenih objekata
7. obnovu stambenog i komunalnog gospodarstva
8. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton
9. zaključivanje ekonomsko-finansijskih sporazuma s drugim kantonima uz suglasnost Ministarstva finansija i Vlade Kantona
10. utvrđivanje uslova za radove u zaštićenim dijelovima prirode
11. poslovi informatizacije prostora i okoline
12. koncepciju programa znanstveno-istraživačkog rada od značenja za prostorni i društveni razvoj Kantona
13. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti
14. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama iz svoje oblasti
15. inspekcijski nadzor u svim područjima svoje oblasti
16. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u ovlast.

U sastavu Ministarstva građenja i prostornog uređenja je Zavod za prostorno planiranje i zaštitu okoline čija zadaća je:
1. planiranje, programiranje, projektovanje, korištenje, valorizacija i zaštita prostora i mjere za njihovo ostvarenje
2. izrada prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom sastavljeni u djelokrug Federacije i općine
3. izrada prostornog plana Kantona
4. izrada programa uređenja građevinskog zemljišta
5. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom