Zavod za zaštitu kulturno – historijske baštine HNK

Direktorica Ivanka Miličević-Capek

Zavod za zaštitu kulturno – historijske baštine HNK

Ivanka Miličević-Capek rođena je 30. septembra 1968. godine u Mostaru. Diplomirala je arheologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad s tezom ''Groblja seobe naroda na području današnje Hercegovine'' odbranila je na Sveučilištu u Zadru i time stekla zvanje magistra nauka iz područja humanističkih nauka, oblast arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, te joj je u okviru procesa sticanja doktorata van doktorskog studija na Sveučilištu u Zadru odobrena tema disertacije ''Arheološka slika srednjovjekovlja na području današnje Bosne i Hercegovine od 7. do 13. vijeka''. Bila je direktorica Zavoda za zaštitu spomenika kulture HZ Herceg-Bosne u Mostaru. Od osnivanja Studija arheologije i povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Mostaru učestvovala je kao vanjski saradnik. Objavila je više stručnih i naučnih radova iz arheologije i zaštite kulturne baštine, te učestvovala u brojnim arheološkim istraživanjima, projektima, naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Adresa

Stjepana Radića 3., Mostar

Telefonski broj

036/325-262

Fax

036/325-262

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (NN HNK, br. 4/98 ) članom 21. određuje djelokrug Zavoda za zaštitu kulturno – historijske baštine koji obuhvaća:
- razmatranje, proučavanje, istraživanje i znanstvenu obradu pojedinih pitanja zaštite spomenika kulture,
- vođenje centralne i zbirne evidencije podataka o stanju spomenika kulture, te utvrđivanje i predlaganje prioriteta  u provedbi mjera zaštite,
-  obavljanje stručnih poslova na utvrđivanju stanja kulturnih objekata,
-  koordiniranje i provedbu mjera zaštite kulturne baštine,
-  obavljanje stručnog nadzora nad radom ustanova za zaštitu kulturne baštine,
 -  obavljanje stručnog nadzora nad provedbom zaštitnih mjera na spomenicima kulture,
-  pružanje stručne pomoći ustanovama za zaštitu spomenika kulture,
-  predlaganje donošenja odgovarajućih mjera i propisa u svezi sa zaštitom kulturne baštine,
-  vođenje centralne evidencije i Registra spomenika kulture, te prikupljanje dokumentacije o svim spomenicima kulture na teritoriju Kantona,
-  predlaganje prioriteta izvedbe zaštitnih zahvata na spomenicima kulture, te u tu svrhu ocjenjivanje konzervatorske dokumentacije i dokumentacije za prostorne planove,
-  obavljanje stručnih znanstvenih i informativnih radova iz područja zaštite kulturne baštine,
-  organiziranje i učestvovanje na stručnim savjetovanjima i skupovima o pojedinim pitanjima zaštite kulurne baštine kao i tečajevima, seminarima i i sl. u svrhu stručnog usavršavanja radnika u ovom području,
 -  stručne ocjene i saglasnost kod revitalizacije pojedinih spomenika,
 -  obavljanje i drugih stručnih poslova na zaštiti kulturno - historijske baštine u skladu sa zakonskim propisima.

Popis Zakona i propisa iz djelokruga rada Zavoda:

-    Zakon o zaštiti kulturno – historijske baštine u HNK (NN HNK, br. 2/06)
-    Zakon o odobravanju gradnje izvan granica nacionalnih spomenika odnosno izvan privremenih granica i provođenju mjera zaštite (NN HNK, br. 5/08)

- Zakon o zaštiti kulturno – povijesne baštine u HNŽ (NN HNŽ, br. 2/06) - Zakon o odobravanju gradnje izvan granica nacionalnih spomenika odnosno izvan privremenih granica i provođenju mjera zaštite (NN HNŽ, br. 5/08) - Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uvjetima arheoloških istraživanja (NN HNŽ, br. 6/12)