Amandmani na Ustav HNK

Amandman  I

na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona

 

            U članu 4. riječi «gradovima i», dodaju se prije riječi «općinama».

            U članu 13. riječ «gradova», dodaje se prije riječi «i općina».

            U članu 14. riječ «grad», dodaje se prije riječi «i općina» (3x).

            U članu 19. stav 1. riječi «gradove i», dodaju se prije riječi «općine».

            U članu 19. stav 4. riječi «gradskih i», dodaju se prije riječi «općinskih».

             U članu 20. riječi "gradsku upravu i", dodaju se prije riječi "lokalnu", a riječi "gradske i", dodaju se prije riječi "općinske".         

             U članu 36.b) riječ "gradsku", dodaje se prije riječi "općinsku".

             Dodaje se novi član 42. stav 4. koji glasi:
            "Guverner Hercegovačko-neretvanskog kantona i gradonačelnik Grada Mostara ne mogu biti iz istog                
             konstitutivnog naroda. Imenovanje gradonačelnika i njegovog zamjenika izvršiće se istovremeno sa  
             imenovanjem guvernera i njegovog zamjenika".

             Iza člana 64. dodaju se nove glave V.A. i V.B. koje glase:

             "V.A GRADSKE VLASTI

              Član 64a.

              (1) Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, uspostavlja se grad kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Federalnom ustavu i zakonu i ovom Ustavu.

            Odgovornost grada obuhvaćaju:

 1. finansije i poreznu politiku sukladno federalnim i kantonalnim zakonima,
   
 2. zajedničku infrastrukturu (voda, struja),
   
 3. urbanističko planiranje gradskih potreba,
   
 4. javni promet,
   
 5. druga ovlaštenja koja gradu prenesu općine ili povjeri kanton.

(2) Grad ima statut usklađen federalnom Ustavu, ovom Ustavu i kantonalnim zakonima.

(3) Grad ima gradsko vijeće čiji sastav čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom.

Gradsko vijeće ne može imati manje od 15, a niti više od 30 vijećnika.

U slučaju Grada Mostara, Gradsko vijeće nastaviće raditi sa postojećim brojem vijećnika, s tim da će se broj vijećnika uskladiti odredbama prethodnog stavka, najkasnije do slijedećih lokalnih izbora.

O specifičnostima, uključujući Središnju zonu Grada Mostara vodit će se računa pri utvrđivanju broja vijećnika i postupka njihovog izbora.

(4) Gradsko vijeće:

 1. priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut grada,
   
 2. bira gradonačelnika,
   
 3. donosi budžet grada,
   
 4. donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlasti i vrši druge ovlasti utvrđene statutom.

(5) Odgovornost gradonačelnika je:

 1. imenovanje i smjenjivanje gradskih funkcionera,
   
 2. provedba gradske politike i izvršavanje gradskih propisa,
   
 3. osiguranje saradnje gradskih funkcionera s ombudsmanima,
   
 4. podnošenje izvještaja gradskom vijeću i javnosti o provedbi gradske politike.

(6) Grad ostvaruje svoje prihode sukladno zakonu.

"V.B.GRAD MOSTAR
Član 64B)

(1) Grad Mostar čine šest općina i Središnja zona koja nije općina, ali je pod upravom Gradskog vijeća sukladno odredbama Rimskog sporazuma.

Granice šest gradskih općina i Središnje zone su utvrđene Statutom Grada od 07. februara 1996. godine.

(2) Odgovornosti Grada Mostara obuhvaćaju:

 1. finansije i poreznu politiku, sukladno zakonima Federacije i kantona,
   
 2. urbanističko planiranje,
   
 3. infrastrukturu (voda, struja),
   
 4. gospodarsku politiku, sukladno zakonima Federacije i kantona,
   
 5. javni promet, uključujući željezničku stanicu,
   
 6. Mostarski aerodrom,
   
 7. druge ovlasti koje gradu prenesu općine ili povjeri kanton.

(3) Grad Mostar ima Gradsko vijeće čiji sastav čine vijećnici iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom.

Gradsko vijeće Grada Mostara ima jednak broj mjesta za predstavnike iz reda hrvatskoga naroda, bošnjačkoga naroda i ostalih".

 

Amandman II

   Član 22. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona mijenja se i glasi:

   "Skupština kantona sastoji se od 30 poslanika".

 

Amandman III

U članu 9. stav 1., tačka b), dodaju se riječi:
"gradu ili" prije riječi "općini".

Amandman IV

Član 20., izmjenjen amandmanom I. mijenja se i glasi:

"Kanton je dužan konsultovati se sa gradskim i općinskim organima vlasti na odgovarajući način kada donosi propise koji se odnose na lokalnu samoupravu".

Amandman V

Član 42. stav 4. izmjenjen amandmanom I se briše.

Amandman VI

            Član 51. stav 1. tačka f) mijenja se i glasi:

"f) osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona, sa tim da nacionalna struktura policije svake općine odnosno grada odražava nacionalnu strukturu stanovništva tog grada ili općine."

Amandman VII

             Poglavlje V.A. izmijenjeno amandmanom I se briše.

Amandman VIII

             Poglavlje V.B. izmijenjeno amandmanom I se stavlja van snage i zamjenjuje se novim poglavljem V.A koje glasi:

"V.A. Organizacija Mostara

1) U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Grad Mostar se organizuje kao jedna teritorijalna jedinica uprave i lokalne samouprave.

2) Grad Mostar ima mjerodavnosti općine, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

3) Organizacija Grada Mostara se regulira zakonom i Statutom Grada Mostara. Statutom se određuju gradska područja u kojima gradska uprava ima svoje podružnice isključivo u svrhu pružanja usluga građanima u njihovom okruženju. Statutom se određuje broj gradskih područja.

4) Gradska područja su izborne jedinice. Statutom se određuje sastav Gradskog vijeća, a izborni postupak se regulira Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Statutom na način koji može odstupati od uslova propisanih u članu VI.A Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

5) Postupak donošenja odluka se određuje Statutom Grada Mostara. Izuzetno od odredbi bilo kojeg zakona koji propisuje postupke glasanja, Statutom Grada Mostara može se odrediti poseban postupak glasanja Gradskog vijeća za usvajanje određenih odluka.

6) Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su zaštićeni u Gradu Mostaru. Pitanja od vitalnog nacionalnog interesa su definisana u članu IV.A.17.a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, pod uslovom da su klubovi poslanika iz člana IV.A.17.a, u svrhu Grada Mostara, oni klubovi poslanika koji su određeni Statutom Grada Mostara. Postupak zaštite vitalnih nacionalnih interesa se regulišu Statutom Grada Mostara. Taj postupak uključuje mogućnost upućivanja pitanja od vitalnog nacionalnog interesa Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine sukladno postupku predviđenom u članu IV.A.18.a) tačke 5. do 8. Ustava Bosne i Hercegovine, u slučaju da se ne može doći do dogovorenog rješenja.

7) Samo vijećnici izabrani u Gradsko vijeće mogu biti birani za gradonačelnika Grada Mostara. Gradonačelnika bira i smjenjuje dvotrećinska većina izabranih vijećnika u skladu sa Statutom Grada Mostara.

8) Konstitutivni narodi i Ostali su proporcionalno zastupljeni u gradskoj upravi. Takva proporcionalna zastupljenost se osniva na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7 u potpunosti ne sprovede, sukladno članu IX.11.a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine."

 

Amandman IX

U članu 70. stav 3. mijenja se i glasi:

"Mandat članova Općinskog vijeća je četiri godine."

 

Amandman X

U članu 71. tačka c) briše se.

 

Amandman XI

Član 76. mijenja se i glasi:

"Općinskog načelnika biraju demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području Općine na način utvrđen zakonom."

 

Amandman XII

U članu 77. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Općinski načelnik i predsjedavajući Općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda Ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čine više od 80 % stanovnika, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini."

 

 

Na osnovu člana 85. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“ broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04), Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na sjednici održanoj 02.08.2021. godine usvojila je sljedeće Amandmane na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona:

 

Amandman XIII

U članu 1. iza riječi: „Hrvati“, briše se slovo „i“, te dodaje zarez, a iza riječi „Bošnjaci“, briše se zarez, a dodaju riječi „i Srbi“.

 

Amandman XIV

U članu 7. stav 2. briše se tačka i dodaju riječi „i većinu glasova srpskih poslanika“.

 

Amandman XV

U članu 8. stav 1. mijenja se i glasi „Službeni jezici Kantona su bosanski, hrvatski i srpski jezik.“

U stavu 2. istog člana briše se tačka i dodaju se riječi „i ćirilica.“.

 

Amandman XVI

U članu 85. stav 1. mijenja se i glasi „Amandmane na Ustav može predlagati Vlada Kantona, većina poslanika u Skupštini ili većina hrvatskih ili bošnjačkih ili srpskih poslanika u Skupštini“.

 

Amandman XVII

U članu 18. stav 2. briše se tačka na kraju stava i dodaju se riječi „i većinu glasova srpskih poslanika.“.

Amandman XVIII

U članu 52. stav 4. briše se tačka na kraju stava i dodaju se riječi „i većinu glasova članova Vlade iz reda srpskog naroda.“.

Bosnian