Sjednice
29-06-2022, 12:44

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Budžeta za narednu godinu, što je jako važno u situaciji kada raspoloživi budžetski prihodi redovno zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK te procjenu prihoda HNK za period od 2023. do 2025. godine.                                    

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradi Izmjena i dopuna Budžeta za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obaveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe finansiranja zajedničkih institucija, pružiti podršku privredi, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, u skladu sa mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti koji bi, na narednoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostalog, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava sa pozicije finansiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pravo na učestvovanje imaju registrovana udruženja i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNK.

11-05-2022, 15:54

Na današnjoj, 174. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području HNK nastale uslijed djelovanja potresa. Istaknuto je kako su dvije jedinice lokalne samouprave Stolac i Čapljina proglasile stanje prirodne nepogode, čime su se stekli zakonski uslovi za proglašenje stanja prirodne nepogode na području Kantona. Ujedno, zadužena je Komisija za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u saradnji sa nadležnim komisijama za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu u cilju predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta. Također, zadužena je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo da kontinuirano prati stanje na terenu u cilju ispunjavanja propisanih uslova za dodjelu pomoći u saniranju šteta.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, te Izvještaj o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda za proteklu godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK koji će biti upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK o stanju objekta-zgrade Policijske stanice Prozor-Rama i potrebe izgradnje nove zgrade. Resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako je objekt Policijske stanice Prozor-Rama izgrađen krajem četrdesetih godina prošloga vijeka te je više puta popravljan za što su utrošena značajna sredstva, ali se funkcionalnost i kvaliteta objekta nisu bitno popravili. Tokom rasprave iskazana je neupitna spremnost MUP-a i Vlade da se pristupi izgradnji novoga objekta, te je zadužen resorni ministar da sa općinskim načelnikom obavi potrebne razgovore u cilju postizanja dogovora o načinu i modalitetima realizacije ovog iznimno značajnog i finansijski zahtjevnog projekta.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta smještena na području Grada Čapljine i Grada Stoca. Također, usvojene su i odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije fotonaponskih elektrana smještenih na području Grada Stoca.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Vlada je usvojila Odluku kojom se izdvaja 220.000,00 KM za rekonstrukciju sportske sale u OŠ  „Bijelo Polje“.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju 121.000,00 KM za OŠ Ivana Gundulića i Treću OŠ u Mostaru. Istaknuto je da je 100.000,00 KM namijenjeno za rekonstrukciju Područnog odjela OŠ Ivana Gundulića u Vojnu, a 21.000,00 KM za obnovu školske dvorane u Područnom odjelu Treće OŠ u Pologu.

U cilju snažnije podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a s obzirom na poskupljenje troškova života, Vlada je donijela odluku kojom se povećava visina stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo. U tekućoj godini za ovu namjenu izdvojit će se više od 500.000,00 KM.

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o stanju u veterinarstvu za 2021. godinu i Informaciju o stanju zaraznih bolesti u HNK.

Uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojeni su Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana i Izvještaj o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu.

21-04-2022, 15:44

Na danas održanoj osamnaestoj sjednici, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Izvještaj o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.

Izvještaj o radu i Program rada Vlade skupštinskim poslanicima prezentovao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Obrazlažući Izvještaj o radu, premijer Herceg je rekao:

''Ispred vas je Izvještaj o radu Vlade u 2021. godini – godini koja je bila, rekao bih, vrlo zahtjevna. Rad Vlade i u protekloj godini obilježila je pandemija koronavirusa, ali unatoč nedaćama i izazovima Vlada je efikasno i primjereno odgovorila na krizu.

U prilog tome govori činjenica da smo u traženju odgovora i odgovornom odnosu prema svim izazovima, sjednice Vlade održavali gotovo na sedmičnoj osnovi. Utvrđeno je, između ostaloga, pet prijedloga zakona, a usvojeni su i zaključci u vezi sa predloženim federalnim propisima iz podijeljene nadležnosti Federacije BiH i kantona.

U okviru analitičko-informativne aktivnosti, Vlada je tokom 2021. godine razmotrila i usvojila više izvještaja, informacija i analiza o stanju na područjima iz svoje nadležnosti te donijela niz odluka, rješenja i zaključaka.

Na osobit način naša pozornost bila je usmjerena na opravak privrede.

Podsjetit ću na sve aktivnosti koje smo preduzimali u okviru Korona zakona, ali i druge mjere kojima smo na najadekvatniji način odgovarali na krizu koja je zadesila cijeli svijet.

U tom kontekstu, važno je naglasiti kako smo bili prvi kanton u Federaciji BiH koji je potpisao Protokol o saradnji sa Razvojnom bankom FBiH u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Tim su Protokolom omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci te grace period do 12 mjeseci za što fiksnu kamatu od 2% godišnje plaća Vlada dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima odobreno je 1.300.000,00 KM kao bespovratna sredstva i kao pomoć u saniranju posljedica pandemije COVID-19.

Za poticanje održivog razvoja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u 2021. godini isplaćeno je 2.850.000,00 KM.

Također, za podizanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda HNK, odobreno je 1.400.000,00 KM. Sredstva su usmjerena za podršku poslovnim subjektima iz djelatnosti smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića čija je privredna aktivnost u 2021. godini narušena  zbog pandemije korona virusa. 

Tokom 2021. realizovano je niz mjera u cilju poboljšanja kvalitete osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kroz projekte obnove javnih objekata u HNK (osnovnih i srednjih škola i drugih javnih objekata). Nastavili smo i „Projekat energetske efikasnosti“ i napravili veliki iskorak ka ostvarenju zacrtanog cilja, obnove svih javnih objekata u Kantonu.

Ukupno smo izdvojili 2.396.000,00 KM na ime podrške razvoju sportske infrastrukture i kulture sporta, dok je na ime podrške razvoju kulture odobreno 1.466.000,00 KM.

Radili smo na tome da još više unaprijedimo saobraćajnu infrastrukturu, te smo na ime rekonstrukcije i investicijskog održavanja putnih komunikacija izdvojili 1.563.308,40 KM.

Nastavljajući strateško promišljanje, nakon usvojene Strategije razvoja, donijeli smo  Strategiju ruralnoga razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021. – 2027. godina. Svrha donošenja dokumenta je promovisanje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja.

Nastavljajući proaktivnu politiku usmjerenu na poboljšanje studentskoga standarda, svim studentima koji su aplicirali na javni poziv, a imali su urednu dokumentaciju, dodijeljena je stipendija ili subvencija smještaja u studentski dom. Vlada ukupno stipendira 2.663 studenata mjesečnim iznosom od 120 KM, dok se za potrebe smještaja u studentske domove isplaćuje mjesečna subvencija za njih 90 u mjesečnom iznosu od 189 KM.

Ulaganje u nauku u vrhu je prioriteta Vlade te je prvi put objavljen i proveden Javni poziv za pomoć mladim naučnicima-istraživačima na području HNK za što je odobreno 337.000,00 KM kao pomoć u radu i napredovanju za 92 naučnika-doktoranta.

Nastavljen je i projekat zapošljavanja pripravnika u okviru kojega je, u ovomu mandatu Vlade primljeno više od 600 mladih visokoobrazovanih osoba.

U dijalogu sa socijalnim partnerima doneseni su kolektivni ugovori za djelatnost srednjega obrazovanja i djelatnost osnovnoga odgoja i obrazovanja.

Konstruktivan dijalog Vlade sa sindikatima osnovnoga odgoja i obrazovanja rezultovao je i rješavanjem dugogodišnjega problema neujednačenosti primanja zaposlenika sa visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama. Koeficijenti zaposlenih u osnovnim školama su od 1.1.2022. godine uvećani za 50 %, a od 1.1.2023.  će se oni potpuno izjednačiti sa koeficijentima zaposlenih u srednjim školama.

U duhu socijalnoga dijaloga sa sindikatima sa područja zdravstva, Vlada je zaključila i granski Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika s polja zdravstva na području HNK.

Rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama budžetskih korisnika, zbog kršenja odredbi radnoga zakonodavstva i kolektivnih ugovora, bilo je među ključnim aktivnostima koje je Vlada nastavila i prošle godine u cilju fiskalne konsolidacije i smanjenja budžetskog duga. Do sada smo za tu namjenu izdvojili oko 25 miliona KM.

Želio bih istaknuti kako je Vlada svoje aktivnosti u 2021. godini provodila timski, koordinirano i u saradnji sa socijalnim partnerima, promovišući kulturu međusobnoga uvažavanja i dijaloga.

Cijeneći vaše vrijeme, a budući da cjelovite materijale imate, istaknuo sam samo jedan mali dio rada Vlade HNK u 2021. godini. Naše aktivnosti su bile daleko veće i opsežnije. O njima možemo, ukoliko imate pitanja dodatno govoriti ministri i ja'', zaključio je premijer Herceg.

Poslanici u Skupštini su razmotrili Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini o  kojem je također uvodno govorio premijer Herceg:

''Pred Vama je Prijedlog programa rada Vlade u 2022. godini u kojem su sažete osnovne smjernice i ciljevi rada svih kantonalnih organa uprave.

Program se, uz ostalo, zasniva na nizu strateških dokumenata koje smo u proteklom periodu donijeli i koji su ključni preduslov bilo kakvog razmišljanja razvoja. Osobito su nam značajna dva strateška dokumenta: Strategija razvoja HNK za period 2021. – 2027. te Strategija ruralnog razvoja HNK za isti period.

U protekloj godini, HNK je, kao i cijela Evropa i svijet, prošao kroz izrazito zahtjevan period koji se odnosio na nastavak provođenja epidemioloških mjera sa vrlo nepovoljnim uticajem na privrednu aktivnost koja je bila obustavljena ili smanjena u gotovo svim područjima.

U tom kontekstu, a budući da  borba s koronavirusom nije u cijelosti okončana, kao ključne izazove u 2022. godini identificirali smo: dalje jačanje zdravstvenog sistema, socijalne sigurnosti i oporavak privredne aktivnosti uz očuvanje radnih mjesta.

Također, u Programu koji je pred vama, utvrdili smo prioritetne ciljeve kako bismo nastavili naš zacrtani put ka viziji Hercegovačko-neretvanskog kantona kao privredno i društveno najrazvijenije regije u BiH – regije ugodnog življenja i visokog životnog standarda, s jakim preduzetništvom koje se zasniva na malim i srednjim preduzećima, poljoprivredi i turizmu.
Jedan od najvažnijih prioriteta jeste održivost javnih finansija, u cilju realizacije naših planiranih aktivnosti u vezi sa podrškom privredi, obrazovanju, mladima, sportu, kulturi i projektima od značaja za lokalne sredine.

Vezano za poboljšanje kvalitete života građana, uz niz aktivnosti koje se odnose na djelotvoran sistem zdravstva i efikasnu socijalnu zaštitu, osobito ističem kako smo odlučni nastaviti sa aktivnostima na poboljšanju materijalnog položaja korisnika boračko-invalidske zaštite na osnovu novoga Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, ali i podrškom njihove reintegracije na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja.  

Ovdje je važno istaknuti kako nastavljamo i s podrškom mladima kroz obavljanje pripravničkog staža u institucijama HNK, dodjelu stipendija i subvencija, podršku mladim naučnicima i dr.  

Kada su u pitanju javne finansije, držim važnim istaknuti da su konačno naša dugogodišnja inzistiranja i napori urodili plodom, te je početkom godine usvojen Zakon o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, čime se stvaraju bolji finansijski preduslovi za snažniju podršku brojnim segmentima našega društva.

U ovom složenom i izazovnom vremenu od nas se očekuje da adekvatno odgovorimo i na sigurnosne izazove. Stoga moramo voditi računa o  podizanju nivoa lične i imovinske sigurnosti građana u čemu je jako važna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova. Činjenica je kako u MUP-u nedostaje značajan broj policijskih službenika, te je naša  obaveza da učinimo sve kako bi se osigurala njegova kadrovska popunjenost i materijalno-tehnička opremljenost što je preduslov održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine.

Naravno, uz sigurnost, našu pozornost posvetit ćemo unapređenju poslovnoga okruženja, održivom privrednom rastu i razvoju, energetskoj efikasnosti i razvijanju okolišne infrastrukture.

Također, preduzet ćemo sve raspoložive mjere kako bi se stvorio povoljan ambijent za razvoj malih i srednjih preduzeća te uslova za privlačenje investicija, u cilju poboljšanja sposobnosti privrede Kantona da odgovori potrebama tržišta.

Na tom tragu, podsjetit ću na saradnju sa Razvojnom bankom FBiH kroz koju smo izradili uspješan model subvencionisanja kamata na kreditne plasmane, što planiramo nastaviti i dalje. 

Kada je u pitanju saradnja sa drugim institucijama osobito uspješnom smatram našu saradnju sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, u okviru Projekta Energetska efikasnost u BiH, kojega finansira Svjetska banka, a vezano za obnovu i utopljavanje javnih objekata u Kantonu. Do sada smo, kreditnim i vlastitim budžetskim sredstvima, obnovili brojne objekte u obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima u svim našim jedinicama lokalne samouprave.

Također, Vlada će i u 2022. godini nastaviti aktivno učestvovati u radu regionalnih organizacija čija je članica osobito Jadransko-jonske euroregije u cilju poboljšanja privrednih aktivnosti i promocije potencijala Kantona. Ujedno, nastavit ćemo i sa aktivnostima na jačanju institucionalnih kapaciteta te stvaranju uslova za kvalitetno apliciranje na različite, osobito IPA fondove.

U Programu rada Vlade detaljno su navedene i pobrojane sve aktivnosti koje planiramo u ovoj godini. Premda smo objektivno suočeni sa brojnim izazovima, učinit ćemo sve da zacrtani plan u cijelosti ostvarimo i odgovorimo postavljenim zadaćama, sve u cilju boljitka našeg Kantona i njegovih građana'', rekao je premijer Herceg.

Nakon rasprave, poslanici u Skupštini usvojili su Izvještaj o radu za proteklu i Program rada Vlade za tekuću godinu.

07-04-2022, 15:41

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o visini osnovice za obračun plate svim korisnicima Budžeta HNK za 2022. godinu. Time je Vlada potvrdila postignuti dogovor sa čelnicima šest sindikata budžetskih korisnika o ukupnom povećanju plata budžetskim korisnicima za 15 %. Rast ličnih dohodaka bit će ostvaren u dvije etape odnosno kroz dvije godine, u visinama od 8 u prvoj odnosno dodatnih 7 % u drugoj godini, a obuhvatit će otprilike 5500 budžetskih korisnika - osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika.

Vlada je usvojila Odluku o mjerilima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i za vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač/suosnivač HNK za 2022. godinu. Tom Odlukom zdravstvenim ustanovama dodijeljeno je 8.000.000,00 KM i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4.700.000,00 KM, Kantonalnoj bolnici ''Dr. Safet Mujić'' Mostar 2.136.000,00 KM i Općoj bolnici Konjic 1.164.000,00 KM. Također je usvojila Odluku kojom se domovima zdravlja u gradovima i općinama HNK  dodjeljuje ukupno 3.000.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavku metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u saradnji s Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinansiranje projekta usmjerenog na smanjenje ovisnosti o opijatima u HNK.
U tu svrhu izdvojit će se 100.000 KM za nabavku metadona za potrebe ovisnika registrovanih u Centru.

Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za period od 1.1. do 31.12. 2021. godine, te saglasnost na Plan rada Ustanove za period od 01.01. do 31.12.2022. godine. 

21-03-2022, 16:19

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila prijedloge Izvještaja o radu Vlade i Izvještaja o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2021. godinu, koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

U opsežnom dokumentu Izvještaja o radu Vlade istaknuto je kako je Vlada u protekloj godini, unatoč teškoćama zbog pandemije COVID-19, nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – privredi, poljoprivredi, turizmu, obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, boračkoj populaciji i brojnim drugima.

Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju „Tekuće rezerve“ za proteklu godinu.

Usvojen je i Nacrt  Programa rada Vlade za 2022. godinu koji predstavlja sustavan i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, u cilju postizanja pravne sigurnosti, privrednog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je započela raspravu o Prednacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u okviru područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo blato“, o čemu će se rasprava nastaviti na narednoj sjednici.

Vlada je usvojila prijedloge Zakona o termoenergetskoj i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i uputila ih u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojena je Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi ustrojavanja Policijske stanice Ravno i policijske ispostave Ivanica u cilju osiguranja povoljnog stanja sigurnosti i dobrobiti građana. Istaknuto je kako sadašnjim ustrojem policije nisu zadovoljni predstavnici lokalnih vlasti kao i građani jer je Ravno jedina općina u FBiH koja nema status policijske stanice. Također, naglašen je poseban geografski položaj Ravnog jer graniči s Republikom Hrvatskom, a jedan dio općine je i minski zagađen.

Iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova usvojena je i Inicijativa za korištenje objekta na raskrsnici ulica Hrvatskih branitelja i Onešćukova u blizini Starog mosta i Franjevačke crkve u Mostaru gdje tokom cijele godine, a osobito ljetnih mjeseci, boravi veći broj turista. Budući da analize pokazuju kako na tom području, u vrijeme turističke sezone, dolazi do povećanog broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja, te krivičnih djela krađa i razbojništva, jedan broj policijskih službenika premjestit će se u navedeni objekt kako bi bili što prisutniji i smanjili broj prekršajnih i krivičnih djela.
Za provođenje prethodnih dviju odluka zadužen je MUP HNK.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Stoca i Čapljine. Na području Mostara donesene su odluke o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Građevinar, te 12 fotonaponskih elektrana Mandino u Kruševu. Na području Stoca donesene su odluke o dodjeli koncesije za fotonaponske elektrane MAC ECO OIL, ANAREA i ECO- ENERGY, a na području Čapljine o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Plavo sunce.

Nastavljajući podršku jedinicama lokalne samouprave Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom za prevoz učenika u osnovnim školama u  gradovima i općinama HNK, osigurava 1.500.000,00 KM. Sredstva će biti doznačena općinama i gradovima u HNK.

Razmotren je i prihvaćen Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu i Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“.

Usvojen je i Izvještaj o provedbi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNK 2021.-2024. godina za 2021. godinu.

Vlada je razmotrila Informaciju o toku razgovora sa sindikatima budžetskih korisnika o povećanju plata. Istaknuto je kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, ali je, također, svjesna aktuelne krize, te će do kraja sedmice nastaviti razgovore u cilju donošenja obostrano prihvatljivih rješenja.

Uz spomenute, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.