Sjednice
17-02-2023, 09:52

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prihvatila je, na nastavku 195. redovite sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja, u iznosu od 4.830.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udrugama; Transfer zakladi za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljske populacije; Izdaci na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište; Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova pokopa; Pomoć na temelju ratnoga priznanja ili odličja; Obilježavanje značajnih nadnevaka; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida; Sufinanciranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim braniteljima te Sufinanciranje smještaja u staračke centre.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, na sjednici je usvojeno Izvješće o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2022. godinu. Izvješće je obuhvatilo provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i naputaka, tijek zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama potpora, broju klijenata i odobrenim sredstvima. Sredstva za realiziranje županijskih novčanih potpora osigurana su Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM, dok su Izmjenama i dopunama Proračuna za prošlu godinu utvrđena u ukupnomu iznosu od 3.475.000,00 KM. Na sjednici je iznesen podatak kako je, kao ishod županijskih poticaja kroz proteklih pet godina, HNŽ bogatija za čak 400 hektara novih nasadnih površina.

Vezano za resor zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila Odluku o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se može propisivati u sklopu obveznoga osiguranja. Ključna izmjena u odnosu na prethodno stanje jest da je odsad svakomu liječniku specijalisti/subspecijalisti odnosno specijalisti ortodontu /  protetičaru ili stručnomu konziliju bolničkih zdravstvenih ustanova u HNŽ-u omogućeno, na temelju medicinskih indikacija, pacijentima preporučivati ortopedska i druga pomagala, što je ranije mogao činiti samo ovlašteni liječnik. Predmetna odluka značajno unaprjeđuje procedure i skraćuje put ovoj kategoriji pacijenata do nužnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za provedbu Županijskoga programa ranoga otkrivanja raka dojke za razdoblje 2023. – 2026.,  u iznosu od 200.000,00 KM. Istaknuto je kako se nastavkom provedbe toga programa značajno utječe na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost te značajno utječe na kakvoću života oboljelih od ove zloćudne bolesti.

Između ostaloga, Vlada je financijski podržala i ovogodišnje nastupe Turističkoga klastera Hercegovina na značajnim međunarodnim turističkim sajmovima koji će biti održani u Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama. Usvojeno je i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.

14-02-2023, 12:49

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je, na današnjemu prvom dijelu 195. redovite sjednice, 200.000,00 KM pomoći za žrtve katastrofalnih potresa koji su pogodili Tursku i Siriju. Objema državama bit će uplaćeni jednaki iznosi od po 100.000,00 KM iz Proračuna HNŽ-a.

''Vlada ovim pruža konkretnu potporu, u skladu s objektivnim mogućnostima, a na tragu našega dogovora koji smo postigli čim je stigla vijest o ovoj istinskoj kataklizmi i golemim ljudskim žrtvama, da ćemo na prvoj sjednici donijeti Odluku kojom ćemo, uz izraze sućuti, pogođenim prostorima pružiti i financijsku pomoć'', kazao je predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg.

Osim ove, razmotrena je i prihvaćena Odluka o usvajanju Izvješća Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a o ostvarenim ishodima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Vlada je danas usvojila i Odluku o  načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za tekuću godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i to:  s pozicije ''Ostali izdaci za šport + uspješnim pojedincima'', s pozicije ''Ostali izdaci za kulturu'', s pozicije ''Tekući transferi organizacijama i pojedincima za izvanredne športske uspjehe'' te s pozicije ''Transferi nacionalnim udrugama i organizatorima nacionalnih manifestacija''.

Danas je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Aneksa na Ugovor između Federalnoga ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ-a, Grada Čapljine i tvrtke Amitea d.o.o. Mostar. Riječ je o projektu izgradnje cesta u povratničkim naseljima u Gradu Čapljini čija je ukupna vrijednost 230.000,00 KM. Federalno ministarstvo osigurava 100.000,00 KM, Planom i programom Uprave za ceste odobreno je 80.000,00 KM, dok će Grad Čapljina projekt sufinancirati iznosom od 50.000,00 KM. Današnja suglasnost na Aneks ugovora bila je nužna za izvršenje plaćanja iznosa od 50.000,00 KM koji će Grad Čapljina, potpisivanjem Aneksa, moći isplatiti izvođaču radova.

06-12-2022, 14:20

Na današnjoj, 188. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je utvrdila prijedloge odluka o davanju suglasnosti na financijske planove i prijedloge odluka o izvršavanju financijskih planova izvanproračunskih korisnika Hercegovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, i to: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ u iznosu od 164.644.000,00 KM, Službe za zapošljavanje HNŽ u iznosu od 17.826.044,00 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNŽ u iznosu od 6.300.000,00 KM, koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je u sklopu nastavka rasprave o Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu i Proračunu HNŽ za 2023. godinu raspravljala i o odobravanju jednokratne novčane pomoći zaposlenicima proračunskih korisnika u HNŽ-u, kao vidu dodatne potpore uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Vlada će odluku o iznosu koji će biti uplaćen korisnicima Proračuna donijeti u skladu s raspoloživim sredstvima na sljedećoj sjednici  kada će biti usvojen konačan prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima s izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu s pozicije ''Grant školama za nabavu udžbenika'' u iznosu od 2.594.772,10 KM.

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uvjeta i načinu plaćanja zdravstvenoga osiguranja vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva u iznosu od 1.500,00 KM.

Također, Vlada je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Izvješće o žetvi strnih žita u 2022. godini u kojemu je navedeno da je ukupni prinos bio 2571 tona zrna žita.

27-10-2022, 14:40

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 186. sjednici donijela Rješenje o imenovanju Roberta Perića za ravnatelja policije i Rješenje o imenovanju Ramiza Hasića za zamjenika ravnatelja policije Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a. Predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg tom je prigodom istaknuo kako je  Neovisno skupštinsko povjerenstvo, nakon provedene procedure, MUP-u dostavilo prijedlog s imenima dva najuspješnija kandidata koji su zadovoljili uvjete iz javnoga natječaja.

''Problem imenovanja ravnatelja policije zatekli smo kada smo preuzeli naše dužnosti u ovomu sazivu županijske vlade i otpočetka nam je bio jednim od prioritetnih pitanja. S obzirom na sve složene okolnosti koje su pratile i ograničavale ovaj proces, osjećam iskreni ponos što smo ga uspjeli dovesti do kraja. Ovim imenovanjem značajno ćemo unaprijediti sigurnosno stanje u HNŽ-u, kao  i funkcioniranje samoga MUP-a te osigurati značajniju nazočnost policijskih snaga na terenu. Imenovanjem ravnatelja policije i njegova zamjenika omogućili smo i konačno otkočenje procesa popunjavanja više od 250 radnih mjesta nedostajućih policijskih službenika i drugih djelatnika u županijskomu Ministarstvu unutarnjih poslova. Također, ovim se omogućuje i rješavanje niza administrativnih pitanja na koja djelatnici MUP-a čekaju godinama, poput pitanja napredovanja odnosno tzv. činovanja policijskih djelatnika koji su za to stekli uvjete, a kojima to znači i bolji status, ali i viša primanja i slično'', kazao je Herceg.

Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 15 milijuna KM, s ciljem uspješnoga okončanja izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti – Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te dovršetka izgradnje, obnove i opremanja više odjela Kantonalne bolnice Dr. Safeta Mujića, kao i novih odjela u Općoj bolnici Konjic. Istaknuto je kako je s ravnateljima triju bolničkih ustanova u Hercegovačko-neretvanskoj županiji održano više sastanaka na kojima je Vlada upoznata o tomu kako bi, zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnoga porasta cijena, završetak započetih projekata mogao biti doveden u pitanje.

Budući da su izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar te izgradnja, obnova i opremanje više odjela Kantonalne bolnice u Mostaru i Opće bolnice Konjic od iznimne važnosti za sve žitelje HNŽ-a i prostora koji ovim ustanovama gravitiraju, Vlada je odlučila poduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurala dodatnih 15 milijuna KM, o čemu će se izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica. Inače, Vlada HNŽ-a je za izgradnju i obnovu triju bolnica u našoj županiji već ranije u cijelosti na sebe preuzela kredit Saudijskoga fonda za razvitak u iznosu od 32 milijuna KM.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o raspodjeli pet novih vozila hitne pomoći koje je nabavila za potrebe domova zdravlja u Čapljini, Čitluku, Konjicu, Starom gradu Mostar i Stocu. Ujedno je usvojen i Zaključak da, pri izradbi Proračuna za 2023. godinu, u skladu s mogućnostima i potrebama domova zdravlja, budu planirana sredstva za nabavu vozila hitne pomoći i za domove zdravlja u ostalim jedinicama lokalne samouprave HNŽ-a. Vlada je danas pozvala osnivače domova zdravlja na aktivnije uključivanje u nabavu sredstava potrebnih za njihov rad.

S ciljem pomoći gospodarstvenicima-obrtnicima, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnoga poziva za subvencioniranje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka FBiH na prostoru HNŽ-a. Korisnici kreditnih sredstava imaju pravo na subvenciju kamate za iznos kredita do maksimalno 500.000,00 KM. Kreditna sredstva mogu biti odobrena u iznosu većem od 500.000,00 KM, ali za razliku sredstava korisnik kredita nema pravo na subvenciju kamate, a što će biti regulirano ugovorom o kreditu po svakomu pojedinačnom zahtjevu. Pravo na sudjelovanje u tomu Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe – obrtnici koji su registrirani na području HNŽ-a, s uvjetom da nemaju duga po osnovu javnih prihoda. Također, pravo sudjelovanja imaju i korisnici koji imaju zaključen kredit s Razvojnom bankom iz predmeta javnoga poziva ili im je taj kredit u obradi.

Vlada je danas usvojila i Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva gospodarstva za 2021. godinu. Istaknuto je kako je u tomu izvještajnom razdoblju, u sklopu redovitih i izvanrednih nadzora, izvršeno 98 inspekcijskih nadzora te kako je, zbog utvrđenih nepravilnosti, izdano 18 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa i veza HNŽ-a za raspisivanje Javnoga poziva za dodjelu novčanih sredstava za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-u za čiju su namjenu osigurana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM. Također je usvojena i Odluka o odobravanju ukupno 150.000,00 KM Gradu Mostaru za rekonstrukciju prometnica u naseljima Drežnica, Slipčići i Grabovica.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

30-08-2022, 14:52

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 183. sjednici, usvojila Prijedlog Zakona o materijalnoj potpori obitelji s djecom. Tim zakonom koji podrazumijeva potporu kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovu osposobljavanju za samostalni život i rad, neuposlene majke-rodilje će, umjesto dosadanjih šest mjeseci, novčanu potporu u iznosu od 398,40 KM primati dvanaest mjeseci. Prema podacima iz ranijih godina, oko 1200 majki-rodilja ostvarit će ovo pravo. Bitna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskoga cenzusa koji više ne će biti uvjet za ostvarivanje prava nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-rodilja koja je je u Službi za zapošljavanje HNŽ-a evidentirana kao nezaposlena. Vlada je Prijedlog uputila u žurnu skupštinsku proceduru, a njegove će odredbe, nakon usvajanja od strane Skupštine HNŽ-a, biti u primjeni od 1. listopada 2022. godine.

Nastavljajući pozitivnu praksu potpore mladima, Vlada je usvojila i Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja vježbenika u 2022. godini u županijskim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama i institucijama koje se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna HNŽ-a. Tom odlukom Vlada će za još 150 mladih osoba omogućiti stjecanje prvoga radnog iskustva, njihovo osposobljavanje za rad u struci kao i mogućnost polaganja stručnoga ispita, sve s ciljem poboljšanja njihove konkurentnost i integriranja na tržište rada. Istaknuta je činjenica da je Vlada HNŽ-a dosad na ovaj način omogućila da više od 1000 mladih osoba odradi vježbenički staž.

Vlada je Ministarstvu za pitanja branitelja dala suglasnost za potpisivanje Sporazuma o Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih branitelja 2022. i Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022. s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNŽ-a. Financijska sredstva potrebna za realiziranje toga sporazuma su 400.000,00 KM i bit će osigurana na način da će Ministarstvo za pitanja branitelja osigurati iznos od 250.000,00 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje putom Službe za zapošljavanje HNŽ-a preostalih 150.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je danas usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNŽ u 2022. godini. Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za potporu sajmovima, manifestacijama i izložbama od značaja za HNŽ. Tom odlukom, u svim jedinicama lokalne samouprave podupire se manifestacije čijom je svrhom predstavljanje i promoviranje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača s prostora HNŽ-a te stvaranje povoljnijega okružja i mogućnosti za razvitak i poticaj poljoprivrede kao osnovne grane gospodarstava u HNŽ-u.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenje Proračuna i Izvješće o izvršenju Tekuće pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Tijekom rasprave istaknuto je kako se sve proračunske obveze izvršava uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Proračuna za 2022. godinu. Također, Vlada je razmotrila i Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva gospodarstva za isto razdoblje.