Sjednice
13-02-2024, 15:55

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na 12. redovitoj sjednici, usvojila Prijedlog Proračuna HNŽ-a za 2024. godinu u iznosu od 366.231.175,00 KM i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2024. godinu koji su upućeni u daljnji skupštinski postupak.

Vlada je, također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, donijela Zaključak o povlačenju iz skupštinskoga postupka Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a za 2024. i Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju toga plana koji su utvrđeni na sjednici održanoj 15. prosinca prošle godine. Razlogom povlačenja dodatne su aktivnosti Stručne službe ZZO-a sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u svezi s potrebama tih ustanova i mogućnostima Zavoda. Nakon održanih sastanaka te raščlambe financijskih mogućnosti Zavoda, smjernica za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. i potreba zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, izrađen je novi Prijedlog financijskoga plana Zavoda za 2024. u iznosu od 198.458.000 KM.

Financijskim planom ZZO-a za 2024. godinu, koji je Vlada danas usvojila i, zajedno s Prijedlogom odluke o izvršenju toga plana, uputila u skupštinski postupak, za 2,65 milijuna KM dodatno su povećana izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu u HNŽ-u, u odnosu na povučeni Plan iz prosinca 2023. godine. U odnosu, pak, na Financijski plan za prošlu godinu, osim povećanja sredstava za proširenje prava osiguranika, ukupno povećanje izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu u 2024. iznosi 9.650.000,00 KM, a za tri bolnice u HNŽ-u 17.000.000,00 KM.

22-12-2023, 15:01

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je usvojila Odluku o privremenom financiranju javnih potreba HNŽ-a za prvo tromjesečje 2024. godine. Također, dana je suglasnost na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a za 2024. godinu u iznosu od 2.800.000,00 KM te usvojena Odluka o izvršenju Financijskoga plana Fonda za 2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavca i djelatnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ-a. Tim je dokumentom utvrđena najniža neto satnica koja će u prvoj godini primjene iznositi 2,38 KM, a u drugoj godini 2,45 KM, dok će osnovna plaća djelatnika biti uvećana za noćni rad najmanje 50 % od bruto satnice.

Nakon što je to učinila i na prethodnoj sjednici, Vlada je danas usvojila i novu odluku u skladu s kojom će Gradu Mostaru biti doznačeno dodatnih 500.000,00 KM za potporu djelovanju Međunarodne zračne luke Mostar. Ovim odlukama Vlada je za razvitak mostarske zračne luke osigurala ukupan iznos od milijun KM.

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobren je prijenos 100.000,00 KM Šumsko-gospodarskom društvu Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar. Također, dana je suglasnost na Program o izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja kojim je utvrđen način utroška sredstava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja u iznosu od 4.855.000,00 KM.

18-10-2023, 13:13

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je usvojila Odluku o pristupanju izradbi dopune Prostornoga plana HNŽ-a koja određuje smjer djelovanja u korištenju obnovljivih izvora energije. Cilj pristupanja dopuni Prostornoga plana HNŽ-a jest prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNŽ-u namijenjene izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana. Ključno je da lokacije budu utvrđene na razini stručnoga dokumenta ''Studija o pogodnosti prostora u HNŽ-u za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana''. Za predložene lokacije za izgradnju ovih elektrana važno je utvrditi i prostorno-planske uvjete za planiranje infrastrukturnih elemenata fotonaponskog postrojenja. Sredstva potrebna za izradbu dopune Prostornoga plana HNŽ-a osigurana su u Proračunu za 2023. godinu. Usvojena odluka upućena je Skupštini HNŽ-a u daljnju proceduru.

Također, usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ-a za raspisivanje Javnoga oglasa za prijam i školovanje 100 kadeta za čin ''policajac'' i 25 kadeta za čin ''mlađi inspektor''. Ovom su odlukom stvoreni preduvjeti za nastavak popunjavanja nedostajućeg kadra u MUP-u HNŽ-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije ''Grant omladinskim organizacijama za subvencioniranje iz područja omladinskog sektora'' u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena na osnovu provedenog Javnog natječaja s utvrđenim mjerilima.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji kroz mjeru potpore samozapošljavanju branitelja-poljoprivrednika, mjeru potpore razvoja i održivosti obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva, mjeru potpore razvoja obrta i mjeru potpore radu i razvoju braniteljskih zadruga u iznosu od 81.500,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o četveromjesečnom izvješću realizacije Programa financijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za drugo četveromjesečje 2023. godine.

 

19-05-2023, 11:39

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 202. redovitoj sjednici, održanoj u Parku prirode Hutovo blato, usvojila Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj potpori obitelji s djecom. Ovim je u Zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje će ostvariti sva djeca za koju je nalazom i mišljenjem mjerodavnoga stručnog tijela utvrđeno kako imaju poteškoće u razvoju ili invaliditet, bez obzira na visinu prihoda zajedničkoga kućanstva.

Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduje nalaz, ocjenu i mišljenje Stručnoga povjerenstva za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciju djece ometane u fizičkom ili psihičkom razvoju ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja. Visina ovoga dodatka iznosi 19 % najniže plaće u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Za ovu su namjenu u Proračunu HNŽ-a osigurana sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za utrošak novčanih sredstava za realizaciju aktivnosti u sklopu Dječjega tjedna u HNŽ-u za 2023. godinu u vrijednosti od 70.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 68.500,00 KM bit će utrošena za nabavu školskoga pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih obitelji s područja HNŽ-a, a sredstva u iznosu od 1.500,00 KM za realizaciju ostalih aktivnosti obilježavanja Dječjega tjedna.

Nakon što je na prethodnoj sjednici usvojena Odluka o proglašenju Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar, kao najozbiljnije gospodarske manifestacije u BiH, od značaja za HNŽ u 2023. godini, Vlada je danas usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM za sufinanciranje Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar 2023.

Također Vlada je usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNŽ u 2023. godini, te  Odluku o kriterijima i raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za poljoprivredne sajmove, manifestacije i izložbe od značaja utvrđenih Proračunom HNŽ za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije transferi drugim razinama vlasti – poljoprivreda.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija i davanja suglasnosti na ugovore o prijenosu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte  i za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana na području Mostara i Čapljine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o osvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu  za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'', kao i Odluka o povećanju prihoda i rashoda za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'' u iznosu od 705.000,00 KM.

Svrha Programa je provođenje mjera iz Strategije ruralnoga razvitka HNŽ-a 2021. – 2027. te osiguranje održivoga upravljanja poljoprivrednim zemljištem, kao važnim prirodnim resursom. Sredstva po tomu programu, u iznosu od 705.000,00 KM, namijenjena su za dovršenje provedbe projekata uređenja zemljišta za koje su aplicirale jedinice lokalne samouprave iz prethodnih godina, a koji nisu dovršeni do 31. prosinca 2022. godine, kao i za nabavu opreme i mjernih uređaja za trajni monitoring zemljišta u HNŽ-u te za nabavu informatičke usluge održavanja softvera ''Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u HNŽ-u'' i troškove provedbe Programa utroška.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva gospodarstva o dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom solarnih fotonaponskih elektrana na području HNŽ-a. Istaknuto je kako su, zaključno s danom pripreme predmetne informacije, zaključena ukupno 73 ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Nakon rasprave usvojen je Zaključak da resorno ministarstvo Informaciju dopuni sa svim relevantnim podacima koji se odnose na instaliranu snagu iz obnovljivih izvora i podacima o iznosu naplaćenih koncesionih  naknada temeljem dosada potpisanih ugovora.

Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja.

04-04-2023, 15:19

Na danas održanoj 198. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona u iznosu od 100.000,00 KM za potrebe liječenja ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar.

Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinanciranje projekta s ciljem razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti intravenoznih korisnika droga i zamjenske terapije u liječenju ovisnosti o opijatima u HNŽ-u.

Također, usvojena je Odluka o odobravanju i načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2023. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ za financiranje proljetnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u iznosu od 120.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je razmotrila Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na pomoć u projektima samozapošljavanja, otvaranja radnih mjesta i drugih oblika radnoga angažiranja za branitelje i članove njihovih obitelji. Ministarstvo za pitanja branitelja, slijedeći svoju misiju i viziju, izgrađuje sveobuhvatan sustav potpore resocijalizaciji branitelja i u tom smislu proaktivno pristupa segmentu zapošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji. Cilj ovoga ministarstva je ublažiti negativne posljedice rata braniteljima kao i članovima njihovih obitelji, kao i njihova integriranja u društvenu zajednicu kroz upošljavanje, te omogućiti im da poduzetničkom aktivnošću mogu postati i pokretači društvenog razvoja. Vlada će se o ovomu Pravilniku izjasniti na sljedećoj sjednici.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Ugovore o kupoprodaji osam stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja branitelja, tri stana koja pripadaju kategoriji obitelji poginulog branitelja u domovinskom ratu, a pet stanova koji pripadaju kategoriji ratnih vojnih invalida.

Vlada je primila k znanju Informaciju u svezi s projektom „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“ u kojoj su istaknuti građevinski radovi, izgradnja i obnova objekata bolnica, te opremanje bolničkih ustanova u HNŽ-u. Podsjećamo kako su predstavnici Fonda za razvoj Saudijske Arabije i Izaslanstva BiH zaključili Sporazum o kreditnom angažmanu za HNŽ čija sredstva su usmjerena za projekt izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim izgradnje, obnove i opremanja više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnje i opremanja više odjela u Općoj bolnici Konjic. Planirani i realizirani projekti su od iznimnog značaja za sve građane HNŽ-a.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Jablanice i Stoca.